Beleidsregels schuldhulpverlening Zaffier

Het dagelijks bestuur van Zaffier

 

gelet op

 • -

  artikel 4:81 lid 1, 4:83 en artikel 1:3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

overwegende dat :

 • -

  zij op grond van artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening tot taak heeft het bieden van schuldhulpverlening aan haar inwoners en;

 • -

  het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen over de toegang tot schuldhulpverlening en de te bieden dienstverlening;

B E S L U I T

 

vast te stellen de Beleidsregels schuldhulpverlening Zaffier.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  De begripsbepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor de aflossing van zijn schulden. De aflossingscapaciteit wordt vastgesteld door het inkomen te verminderen met het voor de schuldenaar vastgestelde Vrij te laten bedrag (Vltb);

  • b.

   bedreigende situatie: gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering;

  • c.

   beslagvrije voet: een deel van het inkomen waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen;

  • d.

   klant: persoon aan wie op grond van deze wet, schuldhulpverlening wordt gegeven;

  • e.

   dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Zaffier;

  • f.

   gemeenten: de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest.

  • g.

   inkomen: inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige middelen, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden;

  • h.

   inwoner: de natuurlijke persoon of de zelfstandig ondernemer die als ingezetene op grond van de Wet basisregistratie personen is ingeschreven bij één van de gemeenten die zijn aangesloten bij Zaffier of ingezetenen zonder adres als bedoeld in artikel 1 Wet basisregistratie personen en die een beroep doet op schuldhulpverlening;

  • i.

   minnelijk traject: regeling tussen schuldenaar en schuldeisers gericht op een schuldbemiddeling of een schuldsanering/saneringskrediet in verband met aflossing van schulden gedurende 18 maanden waarbij een deel van de vorderingen wordt kwijtgescholden en waarbij de schuldhulpverlener optreedt als intermediair tussen schuldenaar en schuldeisers;

  • j.

   NVVK: Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, de branchevereniging voor schuldhulpverlening;

  • k.

   plan van aanpak: plan van aanpak voor de schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 4a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet;

  • l.

   schuldhulpverlening: het actief ondersteunen van een inwoner bij het financieel zelfredzaam worden en blijven;

  • m.

   schuldhulpverlener: degene die namens Zaffier de klant ondersteunt in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening;

  • n.

   traject: het totaal van dienstverlening vanaf de aanvraag schuldhulpverlening tot en met de afronding van de minnelijke schuldregeling, inclusief het opstellen van een verklaring voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en nazorg;

  • o.

   wet: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);

  • p.

   WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, het wettelijke traject waarbij een aflossingsregeling tussen schuldenaar en schuldeiser wordt opgelegd door de rechtbank;

  • q.

   Zaffier: gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest.

Artikel 2 Doelgroep schuldhulpverlening

Binnen de gemeenten die onderdeel uitmaken van Zaffier staat schuldhulpverlening open voor alle inwoners van 18 jaar en ouder.

Artikel 3 Gegevensuitwisseling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

 • 1.

  Zaffier is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de inwoner, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van schuldhulpverlening;

  • a.

   wanneer Zaffier uit eigen beweging een gesprek aanbiedt;

  • b.

   wanneer Zaffier een signaal van schuldeiser heeft ontvangen over betalingsachterstanden.

 • 2.

  Onder noodzakelijke gegevens wordt verstaan de gegevens uit de basisregistratie personen met als doel te waarborgen dat de in het kader van de uitvoering van deze wet te verwerken persoonsgegevens op die inwoner betrekking hebben.

Artikel 4 Aanvraag schuldhulpverlening

 • 1.

  Aan een aanvraag om schuldhulpverlening gaat een aanmelding tot schuldhulpverlening vooraf.

 • 2.

  Een aanmelding tot schuldhulpverlening wordt schriftelijk (bij voorkeur digitaal via de website van Zaffier), fysiek als mondeling of telefonisch ingediend bij Zaffier.

 • 3.

  Er is sprake van een aanvraag schuldhulpverlening als de inwoner tijdens het eerste gesprek met een schuldhulpverlener hulp vraagt bij het voorkomen of oplossen van geldproblemen.

 • 4.

  Het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld, vindt plaats binnen vier weken nadat:

  • a.

   een inwoner een aanmelding tot schuldhulpverlening indient; of

  • b.

   Zaffier een signaal als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, heeft ontvangen, in het geval de inwoner het aanbod tot schuldhulpverlening heeft geaccepteerd.

 • 5.

  Indien sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

Artikel 5 Aanbod traject schuldhulpverlening

 • 1.

  Zaffier verleent aan de inwoner toegang tot de schuldhulpverlening indien Zaffier dit noodzakelijk acht. Als de noodzaak en mogelijkheid van een traject niet aanwezig wordt geacht door Zaffier, wordt de aanvraag daartoe afgewezen.

 • 2.

  De noodzaak voor schuldhulpverlening wordt in een beschikking vastgesteld. In het plan van aanpak, dat onderdeel is van de beschikking, wordt het aanbod schuldhulpverlening uitgewerkt en gemotiveerd. Het schuldhulpverleningstraject kan bestaan uit alle producten die de NVVK beschrijft in modules. Indien de producten of trajecten niet toereikend blijken, kan gekeken worden naar de inzet van andere vormen van dienstverlening als dit naar het oordeel van Zaffier noodzakelijk is.

 • 3.

  De noodzakelijkheid en mogelijkheid van schuldhulpverlening worden beoordeeld aan de hand van onderstaande, niet limitatieve , factoren:

  • a.

   aard en omvang van de schulden;

  • b.

   inkomsten en uitgaven;

  • c.

   beschikbaarheid van een afloscapaciteit ten behoeve van een aanbod aan de schuldeisers, blijkend uit een minimuminkomen;

  • d.

   psychosociale situatie of verslavingsproblematiek;

  • e.

   houding en gedag van cliënt (o.a. motivatie);

  • f.

   gezinssituatie en/of woonsituatie;

  • g.

   een eventueel eerder gebruik van het minnelijk traject en het wettelijk traject.

 • 4.

  In afwijking van het tweede lid kan een beschikking achterwege blijven als in het eerste gesprek zoals bedoeld in artikel 4, vierde lid door de inwoner wordt aangegeven af te zien van verdere hulpverlening.

 • 5.

  Aan een beschikking als bedoeld in het tweede lid kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 6.

  Het plan van aanpak zoals bedoeld in lid 2 bevat o.a. het beoogde doel van schuldhulpverlening, welke product(en) daartoe worden ingezet en de hoogte van de beslagvrije voet voor de inwoner.

 • 7.

  De Gedragscode en Modules Schuldhulpverlening van de NVVK beschrijven de kaders die van toepassing zijn op de vorm waarin schuldhulpverlening door Zaffier wordt aangeboden en daarmee de producten en diensten die worden ingezet.

Artikel 6 Verplichtingen klant

 • 1.

  De klant is verplicht om alle medewerking te verlenen die nodig is om duurzaam schuldenvrij te worden. Daarom legt Zaffier in aanvulling op verplichtingen voortvloeiend uit artikel 6 en 7 van de wet in elk geval navolgende verplichtingen op die betrekking hebben op elke vorm van ondersteuning die het welslagen van de schuldhulpverlening bevordert en belemmeringen wegneemt:

  • a.

   het nakomen van afspraken gedurende de aanvraagperiode en het schuldhulpverleningstraject;

  • b.

   het niet aangaan van nieuwe financiële verplichtingen;

  • c.

   het nakomen van lopende verplichtingen in de vaste lasten en het beperken van onnodige uitgaven die niet in het budget passen;

  • d.

   het nakomen van de schuldregelingsovereenkomst en het Plan van Aanpak schuldhulpverlening;

  • e.

   het nakomen van bepalingen van de overeenkomsten in het kader van schuldhulpverlening en de Algemene Voorwaarden.

  • f.

   zoveel mogelijk afloscapaciteit creëren door het verruimen van inkomen, inzetten van beschikbaar vermogen en minimaliseren van uitgaven, en deze afloscapaciteit gebruiken ter afbetaling van de schulden;

  • g.

   inspanningsplicht om het (gezins)inkomen te verhogen;

  • h.

   het verrichten van voldoende inspanningen om de financiële vaardigheden te vergroten.

 • 2.

  Naast deze algemene verplichtingen, kan Zaffier in de beschikking in individuele gevallen aanvullende bijzondere verplichtingen opnemen.

Artikel 7 Beëindigen schuldhulpverlening

 • 1.

  Een schuldhulpverleningstraject eindigt van rechtswege:

  • a.

   bij het overlijden van de belanghebbende.

 • 2.

  Zaffier besluit tot beëindiging van een schuldhulpverleningstraject:

  • a.

   bij het succesvol afronden van een schuldhulpverleningstraject;

  • b.

   indien belanghebbende zelf verzoekt om beëindiging van het schuldhulpverleningstraject.

 • 3.

  Zaffier kan besluiten tot beëindiging van een schuldhulpverleningstraject:

  • a.

   indien belanghebbende de voor de aanvang of voortzetting van het schuldhulpverleningstraject van belang zijnde gegevens of de gevraagde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt;

  • b.

   indien belanghebbende niet voldoet aan de aan het schuldhulpverleningstraject verbonden voorwaarden of verplichtingen;

  • c.

   de belanghebbende zich ten opzichte van de medewerkers, die direct of indirect belast zijn met werkzaamheden die voorkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

  • d.

   indien belanghebbende na aanvang van het schuldhulpverleningstraject nieuwe schulden heeft gemaakt, zonder hier vooraf toestemming te hebben gevraagd en verkregen;

  • e.

   indien belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent aan het schuldhulpverleningstraject;

  • f.

   bij verhuizing van de belanghebbende naar het buitenland;

  • g.

   bij verhuizing naar een gemeente niet behorend tot Zaffier, voor zover er nog geen sprake is van een lopende schuldregeling;

  • h.

   indien tijdens het schuldhulpverleningstraject blijkt dat belanghebbende niet langer tot de doelgroep behoort dan wel dat op belanghebbende alsnog een van de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 8 van toepassing is;

  • i.

   indien door onvoldoende medewerking van de schuldeisers geen schuldregeling tot stand kan komen. Dit laat onverlet de inspanningen van Zaffier om in een dergelijk geval tot een rechterlijk dwangakkoord te komen;

  • j.

   de schuldhulpverlening door Zaffier niet langer noodzakelijk wordt geacht.

 • 4.

  Zaffier stelt alvorens tot beëindiging als bedoeld in het vorige lid te besluiten, belanghebbende in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn te reageren op hetgeen door Zaffier is geconstateerd.

Artikel 8 Weigeren schuldhulpverlening

 • 1.

  Onverminderd de criteria genoemd in artikel 3 van de wet en de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan Zaffier besluiten tot het weigeren van de schuldhulpverlening indien:

  • a.

   verzoeker vanwege in de persoon gelegen factoren niet in staat is een schuldhulpverleningstraject te volgen;

  • b.

   uit houding van gedragingen van verzoeker ondubbelzinnig blijkt dat hij zijn beschikbare middelen niet wil gebruiken ter delging van zijn schulden, dan wel op andere wijze niet mee wil werken aan het schuldhulpverleningstraject;

  • c.

   verzoeker zich ten opzichte van medewerkers, belast met de werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

  • d.

   wanneer verzoeker de belemmeringen heeft weggenomen zoals bedoeld in lid 1 onderdeel a en b, kan alsnog toegang worden verleend tot de schuldhulpverlening.

Artikel 9 Hernieuwde aanvraag na beëindiging eerder traject

 • 1.

  Indien inwoner binnen 3 maanden, voorafgaande aan de dag waarop de aanvraag om schuldhulpverlening wordt ingediend, eerder een aanbod tot schuldhulpverlening is gedaan kan de toegang tot schuldhulpverlening geweigerd worden, indien:

  • a.

   het schuldhulpverleningstraject tussentijds is beëindigd door het niet nakomen van verplichtingen zoals genoemd in artikel 6 en 7 van de wet dan wel artikel 6 van deze beleidsregels;

  • b.

   het schuldhulpverleningstraject is geweigerd op grond van artikel 8;

 • 2.

  Indien de herhaalde aanvraag tot stand komt na de drie maanden zoals bedoeld in artikel 9.1. kunnen er aanvullende voorwaarden op het gestelde in artikel 6 worden gesteld.

Artikel 10 Nazorg

Zaffier bepaalt na afloop van een schuldregelingstraject het aanbod en de duur van de nazorg.

 • 1.

  De vorm waarin Zaffier nazorg aanbiedt, is gebaseerd op een analyse van het daaraan voorafgaande traject, de onderliggende problematiek en de verdere prognose.

 • 2.

  Zaffier legt de wijze en de duur van de nazorg vast in een plan van aanpak “nazorg”.

Artikel 11 Fraude en strafrechtelijke boetes en schadevergoedingsmaatregelen

 • 1.

  Bij bepaling van het aanbod schuldhulpverlening in situaties waarin sprake is van fraudeschulden, strafrechtelijke boetes of strafrechtelijke schadevergoedingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de mate van opzet, de ontstaansdatum van de schuld, boete of maatregel, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker.

 • 2.

  Voor fraudeschulden, strafrechtelijke boetes en schadevergoedingsmaatregelen die gedurende een schuldhulpverleningstraject ontstaan gelden dezelfde overwegingen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  Zaffier kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling indien toepassing voor de cliënt onevenredige gevolgen zou hebben zoals bedoeld in artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het Dagelijks Bestuur.

Artikel 13 Intrekking

Op de dag van inwerkingtreding van deze beleidsregels worden ingetrokken

 • -

  Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard

 • -

  Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Alkmaar

 • -

  Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Langedijk

 • -

  Hoofdstuk 8 “Specifieke bepalingen Schuldhulpverlening” van de Beleidsregels sociaal domein gemeente Bergen 2017

 • -

  Hoofdstuk 8 “Specifieke bepalingen Schuldhulpverlening” van de Beleidsregels sociaal domein gemeente Uitgeest 2017

 • -

  Hoofdstuk 8 “Specifieke bepalingen Schuldhulpverlening” van de Beleidsregels sociaal domein gemeente Castricum 2017

 • -

  Hoofdstuk 8 “Specifieke bepalingen Schuldhulpverlening” van de Beleidsregels sociaal domein gemeente Heiloo 2017

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels schuldhulpverlening Zaffier.

Aldus vastgesteld op 11 mei 2023

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Zaffier

F. Ruiten

Vice Voorzitter

J. Mokveld

Secretaris

Toelichting op de beleidsregels Inleiding algemeen

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft de gemeente taken bij het geven van hulp bij schulden. De gemeente moet hiervoor een beleidsplan opstellen. In dit beleidsplan staat wat de gemeente doet om te voorkomen dat inwoners schulden opbouwen en hoe de gemeente helpt bij het oplossen van schulden

 

Wijziging Wgs vanaf 1 januari 2021

De Wgs is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. Gemeenten krijgen met de wetswijziging de wettelijke taak om inwoners met beginnende schulden in een vroeg stadium actief te benaderen. De wetswijziging regelt de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van schuldhulpverlening en biedt tegelijkertijd waarborg voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat specifiek om de mogelijkheid om persoonsgegevens uit te wisselen naar aanleiding van signalen over betalingsachterstanden op de vaste lasten huur, energie, zorgverzekering, water. Deze blijken de meest gebruikte voorspellers te zijn voor vroegsignalering. Op de gemeentelijke schuldhulpverlening is verder het Besluit van 6 juli 2020, houdende regels voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening) van toepassing.

 

Traject minnelijke schuldregeling van 36 naar 18 maanden

De Eerste Kamer heeft op 7 februari 2023 ingestemd met de wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldregeling. Het is van belang dat de buitengerechtelijke schuldregeling (MSNP) en de wettelijke schuldregeling (Wsnp) op elkaar aansluiten en elkaar niet verdringen. Door het verkorten van de aflosperiode van de Msnp krijgen meer inwoners met problematische schulden zicht op een schuldenvrije toekomst. De duur van het traject minnelijke schuldregeling is verkort naar 18 maanden (was 36 maanden).

 

Wgs gedelegeerd aan Zaffier

De uitvoering van de Wgs is door de deelnemende gemeenten gedelegeerd aan Zaffier.

Dit houdt in dat het dagelijks bestuur van Zaffier de beleidsregels mag vaststellen.

 

Beleidsregels

Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van de Wgs en de nieuwe wijzigingen daarin met betrekking tot vroegsignalering en gegevensuitwisseling ten behoeve daarvan.

Achterliggende gedachte is dat Zaffier behoefte heeft aan heldere spelregels: de inwoner weet wat de voorwaarden zijn voor toelating tot de schuldhulpverlening, Zaffier weet wanneer zij toegang kan weigeren. Hierbij speelt mee dat de schuldhulpverleningspraktijk onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) valt. Het is dan ook om juridische redenen van belang om regels met betrekking tot de toelating tot de schuldhulpverlening, het opleggen van verplichtingen en het weigeren van hulp vast te leggen.

 

Voor de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening is het van belang om te benadrukken dat weigering en beëindiging van een schuldhulpverleningstraject de minnelijke schuldhulpverlening betreft. In het voorstadium, wanneer (nog) geen aanvraag voor schuldhulpverlening is ingediend, kunnen inwoners altijd een beroep doen op een informatie en adviesgesprek en kan doorverwijzing naar ketenpartners plaatsvinden.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel wordt een aantal begrippen omschreven.

 

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening staat in beginsel open voor alle inwoners van de gemeenten die onderdeel uitmaken van Zaffier van 18 jaar en ouder. Onder de doelgroep vallen ook zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF) met schulden. Een specifiek doelgroepenbeleid wordt niet gevoerd.

 

Artikel 3. Gegevensuitwisseling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Met dit artikel wordt duidelijk gemaakt welke persoonsgegevens Zaffier, indien noodzakelijk voor uitvoering van de taak, uit kan wisselen om de identiteit van betrokkene te bevestigen, de noodzaak tot schuldhulpverlening, vast te stellen en ondersteuning te bieden. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens op basis van een signaal over betalingsachterstanden gaat het specifiek om vier vaste lasten (huur, energie, zorgverzekering, water).

 

Artikel 4. Aanvraag schuldhulpverlening

In dit artikel staat het onderscheid tussen aanmelding en aanvraag omschreven. Dit is van belang voor de afhandelingstermijn in het kader van de Awb. Een aanmelding om schuldhulpverlening start met een eerste gesprek. Het eerste gesprek dient plaats te vinden binnen vier weken nadat een inwoner zich heeft aangemeld voor schuldhulpverlening dan wel Zaffier een signaal heeft ontvangen van een betalingsachterstand en de inwoner het tot schuldhulpverlening heeft geaccepteerd. Bij een bedreigende situatie is dat drie dagen. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming, water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering,

 

Artikel 5. Aanbod schuldhulpverlening

Een gerichte en selectieve toepassing van schuldhulpverlening vraagt om maatwerk. De inzet van producten kan per situatie verschillen. Er worden in dit artikel factoren genoemd die bepalen in welke mate Zaffier één of meerdere producten schuldhulpverlening aanbiedt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt besloten welke dienstverlening vervolgens kan worden ingezet.

 

Lid 3

Toelichting ad a:

Om een aanbod voor een schuldregeling te krijgen, moet er sprake zijn van een problematische schuldensituatie. Een problematische schuldsituatie is de situatie waarin te voorzien is dat een natuurlijke persoon schulden niet zal kunnen blijven afbetalen of is gestopt met afbetalen.

 

Toelichting ad d en e

Het aanbod schuldhulpverlening wordt afgestemd op de persoonlijke en financiële situatie van de belanghebbende. In sommige gevallen kan Zaffier niet of nauwelijks iets betekenen voor een aanvrager. Als iemand zo verslaafd is dat hij nieuwe schulden blijft maken dan kan dit een schuldhulpverleningstraject belemmeren. Bij beoordeling van het doen van een aanbod vindt een analyse plaats waarbij gekeken wordt of:

 • -

  er sprake is van een regelbare schuld (aanvrager heeft bijvoorbeeld geen fraudevorderingen of niet-saneerbare CJIB boetes dan wel omstandigheden waarbij de hoogte van de vorderingen niet kunnen worden vastgesteld zoals bij een nog lopende scheidingsprocedure) en/of;

 • -

  er sprake is van een regelbare schuldenaar (aanvrager houdt zich onder andere aan afspraken en is gemotiveerd).

Toelichting ad g

Als er sprake is van zogenaamde draaideurklanten die zich telkens weer tot Zaffier wenden voor schuldhulpverlening, dan kan Zaffier het aanbod hierop aanpassen dan wel kiezen om geen aanbod te doen. Beoordeling hiervan is maatwerk.

Als Zaffier besluit geen aanbod te doen, dan vindt waar mogelijk overdracht naar flankerende hulpverlening plaats (bijv. een bewindvoerder of welzijnsorganisatie).

 

Lid 7

Zaffier is lid van de NVVK. Zaffier is dan ook verplicht om zich aan de regels en de Algemene Voorwaarden te houden en dit uit te dragen naar de personen die een beroep doen op onderhavige wet.

 

Artikel 6. Verplichtingen Cliënt

In aansluiting op artikel 6 ‘inlichtingenplicht’ en artikel 7 ‘Medewerkingsplicht’ van de wet wordt met dit artikel de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voorop gesteld. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om tijdig de benodigde informatie te geven en medewerking te verlenen. Dit geldt zowel in de fase van aanvraag als gedurende de looptijd van een traject alsmede tijdens de nazorgfase. Deze verplichtingen worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 6 Wgs inlichtingenplicht

De cliënt doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de op hem van toepassing zijnde schuldhulpverlening of voor de uitvoering van deze wet, voor zover gegevens over deze feiten en omstandigheden niet door het college kunnen worden verkregen.

 

Artikel 7 Wgs Medewerkingsplicht

Lid 1

Naast de uit de wet voortvloeiende verplichtingen is in dit lid nog een aantal algemene verplichtingen verwoord, welke onder andere hun basis vinden in de overeenkomsten in het kader van schuldhulpverlening en de algemene voorwaarden. Dit is geen limitatieve opsomming.

 

Sub d: De inspanningsplicht om het (gezins)inkomen te verhogen kan door het verwerven van inkomsten naar zijn volledig arbeidscapaciteit, passende arbeid te aanvaarden of passende arbeid proberen te verkrijgen in de mate die redelijkerwijs van hem gevraagd kan worden. Maar ook door het aanvragen van inkomensvoorzieningen, alimentatie, heffingskortingen en belastingteruggave. Om schuldhulpverlening te doen slagen is de medewerking en de inzet van de inwoner nodig.

 

Lid 2

Schuldhulpverlening is maatwerk en om te komen tot het beoogde eindresultaat is de inzet van middelen en instrumenten per persoon verschillend. Naast de algemene uit de wet en voorgaand lid voortvloeiende verplichtingen kan het ook aan de orde zijn dat er nog extra verplichtingen, bijvoorbeeld met betrekking tot flankerende hulp, opgelegd moeten worden om het eindresultaat van een zo bestendig mogelijke, schuldenvrije situatie te bereiken. Een limitatieve opsomming hiervan is ongewenst omdat het aantal (combinaties van) instrumenten groot is.

 

Artikel 7. Beëindigen schuldhulpverlening

In deze bepaling is de (bestuursrechtelijke) beëindiging van het schuldhulpverleningstraject vastgelegd.

 

In het eerste lid zijn de situaties opgesomd wanneer van rechtswege het traject wordt beëindigd. De beëindiging is in dit geval evident en wordt daarom niet in een beschikking waar tegen bezwaar en beroep kan worden gemaakt, vastgelegd. Belanghebbende ontvangt voor zover mogelijk wel een schriftelijke bevestiging van de beëindiging. In het tweede en derde lid zijn situaties opgesomd wanneer een beëindigingsbeschikking wordt verzonden. Tegen deze beschikking staat bezwaar open.

 

In het derde lid, onderdelen a tot en met e zijn situaties beschreven waarbij de reden van beëindiging te wijten is aan belanghebbende. Het gaat daarbij om het niet nakomen van de inlichtingen- of de medewerkingsplicht. Betreffende onderdelen f en g, is er geen sprake van een verwijt, maar staan praktische bezwaren de verdere uitvoering van het schuldhulpverleningstraject in de weg. In de situatie zoals beschreven in onderdeel h is er sprake van gewijzigde omstandigheden of van pas na aanvang van het schuldhulpverleningstraject gebleken omstandigheden die een verdere schuldhulpverlening in de weg staan.

 

In onderdeel i is aangegeven dat ook de houding van schuldeisers tot beëindiging van het (minnelijk) traject kunnen leiden. In deze situaties beoordeelt Zaffier of de wettelijke mogelijkheden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing zijn waarmee via de rechter een dwangakkoord aan de schuldeisers kan worden opgelegd. Indien mogelijk gaat dan na positieve beslissing van de rechter het beëindigde minnelijke traject over in een wettelijk traject. Op dit traject zijn deze beleidsregels echter niet van toepassing. Hier gelden de regels van de WSNP.

 

Artikel 8. Weigeren van schuldhulpverlening

 • 1.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het Dagelijks Bestuur besluiten tot het weigeren van schuldhulpverlening. Hieronder worden de weigeringsgronden afzonderlijk toegelicht.

  • a.

   Verzoeker is vanwege in de persoon gelegen factoren niet in staat een schuldhulpverleningstraject te volgen

   Hiermee worden in de persoon gelegen factoren bedoeld die het volgen van een schuldhulpverleningstraject in de weg staan: bijvoorbeeld een nog niet onder behandeling zijnde verslaving. Let op: als duidelijk is dat de in de persoon gelegen factoren een traject niet langer in de weg staan doordat verzoeker maatregelen gaat treffen of heeft getroffen waardoor een nieuwe terugval voorkomen wordt (bijvoorbeeld door ondersteuning van een hulpverlener/begeleider/familielid) kan toelating wel mogelijk zijn.

  • b.

   Uit houding en gedragingen van verzoeker blijkt ondubbelzinnig dat hij zijn beschikbare middelen niet wil gebruiken ter delging van zijn schulden, danwel dat hij op een andere wijze niet wil meewerken aan een schuldhulpverleningstraject.

   Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verzoekers die niet noodzakelijke uitgaven doen en weigeren hun uitgavenpatroon aan te passen aan hun inkomenssituatie (= een sluitende begroting op basis van de beslagvrije voet) door bijvoorbeeld hun auto te verkopen. Ook kan een aanbod tot schuldhulpverlening worden geweigerd als uit houding en gedrag van verzoeker ondubbelzinnig blijkt dat hij onvoldoende gemotiveerd is om aan de verplichtingen in het kader van de op te stellen overeenkomst te gaan voldoen. Bijvoorbeeld als hij aangeeft dat een ander zijn schuldenproblemen moet oplossen en hij zichzelf onvoldoende wil inzetten en/of niet lerend opstelt.

  • c.

   Verzoeker misdraagt zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject.

   In de situatie dat een verzoeker zich ernstig heeft misdragen, zal gekeken worden naar de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Voorbeelden van uitingen van agressief gedrag zijn verbaal geweld (schelden), discriminatie, intimidatie (uitoefenen van psychische druk), zaakgericht geweld (vernielingen) en mensgericht fysiek geweld. Onder de term: ’zeer ernstige gedragingen’ kunnen diverse vormen van agressie worden verstaan, zij het dat er sprake moet zijn van verwijtbaarheid en van gedrag dat in het normale menselijke verkeer in alle gevallen als onacceptabel wordt beschouwd.

 • 2.

  Wanneer verzoeker de belemmeringen heeft weggenomen als bedoeld in lid 1 onderdeel a en b, kan alsnog toegang worden verleend tot de schuldhulpverlening. Deze bepaling is opgenomen om duidelijkheid te verschaffen dat er in deze gevallen geen sprake is van een uitsluitingstermijn met een bepaalde tijdsduur maar van een voorwaardelijke uitsluitingstermijn. Wanneer duidelijk is dat er aan de voorwaarde is voldaan waardoor de belemmering is weggenomen of wordt opgevangen door bijvoorbeeld flankerende hulpverlening, kan vanaf dat moment alsnog toegang worden verleend tot de schuldhulpverlening.

Artikel 9. Hernieuwde aanvraag na beëindiging eerder traject

Dit artikel gaat over al dan niet toelaten tot de schuldhulpverlening, bij recidive. Daar waar een onevenredige situatie ontstaat voor de cliënt, kan van het bepaalde in artikel 8 afgeweken worden indien nodig (ingevolge artikel 9: de hardheidsclausule). Bijvoorbeeld als er redenen zijn die de cliënt niet waren toe te rekenen.

 

Artikel 10. Nazorg

Nazorg is een onderdeel van het schuldhulpverleningstraject en start na afronding van de schuldregeling. Het is gericht op het voorkomen van terugval in oude gewoonten, die leidden tot het ontstaan van een (problematische) schuldensituatie, en draagt bij aan een bestendige financiële toekomst.

De klant wordt zowel voorafgaand aan het nazorgtraject als tijdens dit traject aangespoord om zelf een actieve houding aan te nemen. De vorm, waarin Zaffier nazorg biedt, is gebaseerd op een analyse van het daaraan voorafgaande traject, de onderliggende problematiek, de inmiddels bereikte resultaten en de prognose voor de toekomst. Dit wordt in een plan van aanpak “nazorg” omschreven. Nazorg duurt maximaal 12 maanden of zoveel korter naar het oordeel Zaffier.

 

Net als de voorgaande fases is ook de fase nazorg maatwerk en zal de inzet van middelen en instrumenten per persoon verschillend zijn. Een limitatieve opsomming hiervan is daarom niet aan de orde.

 

Artikel 11. Fraude en strafrechtelijke boetes en schadevergoedingsmaatregelen

De bepaling van het aanbod schuldhulpverlening in geval van fraude, strafrechtelijke boetes en schadevergoedingsmaatregelen, wordt in dit artikel nader uitgelegd.

 

Onder fraude wordt verstaan een opzettelijk handelen of nalaten waarbij misleiding wordt gebruikt om een wederrechtelijk voordeel te behalen ten koste van een bestuursorgaan. De aanwezigheid van fraudeschulden, strafrechtelijke boetes en schadevergoedingsmaatregelen is geen reden om toelating tot de schuldhulpverlening te weigeren. Bij het bepalen van het aanbod schuldhulpverlening wordt rekening gehouden met de mate van opzet, de ontstaansdatum, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke situatie van de verzoeker. Er wordt bepaald welke vorm van schuldhulpverlening ingezet kan worden. Dit betreft een aangepast aanbod waarbij niet saneerbare vorderingen als fraudeschulden en de daarmee verband houdende onherroepelijke bestuurlijke sanctie mee kunnen lopen in de schuldregeling. Deze schulden komen gezien hun juridische karakter niet voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking waardoor deze na de regeling blijven bestaan. Echter door deze schulden mee te laten lopen in een schuldregeling kan er een oplossing worden geboden voor de aanwezige schuldenproblematiek inzake de overige schulden en wordt tevens al een gedeelte van de fraudeschuld en/of onherroepelijke bestuurlijke boete afgelost. Bij het succesvol verlopen van deze schuldregeling is de schuldensituatie inzake bovenstaande meer beheersbaar en overzichtelijk.

 

In het geval van een strafrechtelijke boetes of schadevergoedingsmaatregel behoort gezien het juridische karakter van de vordering en de daaruit volgende medewerking van desbetreffende schuldeiser, een schuldregeling niet tot de mogelijkheden. Echter kan verzoeker wel worden toegelaten tot de schuldhulpverlening waarbij verzoeker een passend aanbod wordt gedaan. Zo kan er bijvoorbeeld informatie en advies worden geboden of een traject Duurzame Financiële Dienstverlening worden ingezet om de situatie te stabiliseren en beheersbaar te maken.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

Dit artikel geeft ruimte aan Zaffier om in bijzondere of onvoorziene gevallen ten gunste van de cliënt af te wijken van de regels zoals neergelegd in deze regeling wanneer de toepassing van de regels onevenredige gevolgen heeft voor de cliënt. Het gebruik hiervan moet worden beschouwd als uitzondering en niet als regel. Motivering voor de afwijking moet dan ook duidelijk worden gemaakt.

 

Artikel 13. Intrekking

Dit artikel hoeft geen nadere toelichting

 

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit artikel hoeft geen nadere toelichting

 

Artikel 15.Citeertitelinwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel hoeft geen nadere toelichting

Naar boven