Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Regio Arnhem

De directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem, voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op:

 

 • 1.

  Mandaatbesluit gemeente Arnhem ODRA – 2013;

 • 2.

  Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Arnhem – gemeente Doesburg 2022;

 • 3.

  Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Arnhem – gemeente Lingewaard 2020;

 • 4.

  Hoofdstuk 5 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • 5.

  Artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Besluit:

Het volgende vast te stellen:

 • 1.

  De (onbezoldigde) ambtenaren die zijn en worden aangesteld, geplaatst of gedetacheerd, bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem in de functie van: medewerker beleidsuitvoering I, medewerker handhaving I, medewerker handhaving II, medewerker ontwikkeling II

aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet Bestuursrecht in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 1.

  De onder 1 genoemde personen (daaronder verstaan ambtenaren en onbezoldigde ambtenaren) zijn belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij het of krachtens de in de mandaatbesluiten (en bijlagen) en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving (voor zover daartoe door de gemeente dan wel de provincie mandaat is verleend) te weten: Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet, Provinciewet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Woningwet, Erfgoedwet, Drank- en Horecawet, Wet natuurbescherming, Wet basisregistratie adressen en gebouwen, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Provinciale milieuverordening, Algemene Plaatselijke verordening gemeenten dan wel andere in de mandaatbesluiten genoemde gemeentelijke verordeningen.

 • 1.

  De aanwijzing van de betreffende (onbezoldigde) ambtenaar vervalt met ingang van de dag, waarop het dienstverband met de ambtenaar is beëindigd, de plaatsing is beëindigd dan wel de detachering is beëindigd of zoveel eerder is beëindigd.

 • 1.

  Personen die bij dit besluit als toezichthouder zijn aangewezen in het kader van de

tenuitvoerlegging van het onderhavige besluit, een document ter identificatie te verstrekken (legitimatiebewijs voor toezichthouders) als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet Bestuursrecht en de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’ verstrekt.

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag nadat dit conform de daarvoor geschikte wijze wordt bekendgemaakt conform artikel 3:42 Algemene Wet Bestuursrecht.

 • 1.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Regio Arnhem gemeente Arnhem, gemeente Doesburg en gemeente Lingewaard”.

Aldus besloten door de directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem op 02-01-2023

 

Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

De heer R.M. Vlaander

Naar boven