Aanwijzen contactpersonen ex artikel 4.7 Wet open overheid

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 

gelet op:

 

• Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

• Wet open overheid;

 

 

 

 

Besluit:

 

Aan te wijzen als contactpersonen zoals bedoeld in artikel 4.7.Wet open overheid:

• Juridisch adviseur A OD60;

• Juridisch adviseur OD60;

• Senior medewerkers communicatie;

• Directiesecretaris.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzen contactpersonen ex artikel 4.7 Wet open overheid” en treedt in werking een dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 mei 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op 20 september 2022,

de voorzitter, de secretaris

Naar boven