Ondermandaat directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderland 2018 wijziging 4

 

De directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

- gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- gelet op de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

- gelet op de aanpassing op het mandaatsbesluit van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland 2018 verleend aan de directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen, daartoe besloten door vermeld college op 13 december 2022, nummer 2018-008584, in werking getreden op 23 december 2022, aanvulling mandaatnummer 11 Categorie rechtsmiddelen onder nummer 13, inhoudende de bevoegdheid tot besluiten op bezwaar overeenkomstig het advies van de commissie Rechtsbescherming aan de directeur te mandateren

 

Besluit

 

 

B. Aan de afdelingshoofden Interne dienstverlening, Vergunning 1, Vergunning 2, Handhaving 1, Handhaving 2 en Juridisch advies te mandateren:

1. De uitoefening van bovengenoemde aanvulling op het mandaatsbesluit Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderland 2018, d.d. 4 oktober 2022 aan de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen toegekende bevoegdheden;

2. De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de 1 genoemde bevoegdheden.

Onder de voorwaarde dat de bevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig de instructies en voorwaarden van het verstrekte mandaat zoals in de aanhef vermeld.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld:

a. de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen,

en

b. de machtiging om (feitelijke) handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 2022.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen mandaat Gelderland 2018 wijziging 4”.

 

Nijmegen, 28 november 2022

S.P. Kuils

Directeur

Naar boven