Besluitenlijst Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 14 december 2022, 10.00 – 12.00 uur MRDH, Westersingel 12, Rotterdam

BESLOTEN DEEL

Opening, mededelingen en vaststellen agenda besloten deel

 • 1.

  Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag besloten deel vorige vergadering

 • 2.

  Verslag besloten deel vergadering 16 november 2022

De bestuurscommissie stelt het conceptverslag van het besloten deel van de vergadering 16 november 2022 ongewijzigd vast.

Bespreekpunten

 • 3.1

  Stand van zaken financiële positie RET

De bestuurscommissie neemt kennis van de stand van zaken van de financiële positie van de RET.

Hamerstukken

 • 4.

  -

Ter informatie

 • 5.

  -

Rondvraag en sluiting van het besloten deel

 • 6.

  -

OPENBAAR DEEL

Spreekrecht

 • 1.

  Spreekrecht

  -

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

 • 2.

  Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag openbaar deel

 • 3.

  Verslag openbaar deel vergadering 16 november 2022

De bestuurscommissie stelt het conceptverslag van het openbaar deel van de vergadering 16 november 2022 ongewijzigd vast.

Bespreekpunten

 • 4.1

  Jaarplan ZHB 2023

De bestuurscommissie besluit:

 • 1)

  Goed te keuren om de eind 2022 resterende middelen door te schuiven naar 2023, overeenkomstig artikel 9.7 van de Samenwerkingsovereenkomst Zuid-Holland Bereikbaar;

 • 2)

  Het bijgevoegde Jaarplan 2023 van Zuid-Holland Bereikbaar en de daarbij behorende jaarbegroting 2023 goed te keuren.

 • 4.2

  Bestelling trams HTM ter vervanging van GTL8

De bestuurscommissie besluit:

 • 1)

  Kennis te nemen van de Businesscase voor de bestelling van tram voertuigen zoals opgesteld door HTM;

 • 2)

  In te stemmen met de bestelling van zes extra tramvoertuigen bovenop de in de Europese aanbesteding uitgevraagde 50 voor groei en gekoppeld rijden Randstadrail 4;

 • 3)

  Nog eens zes extra tramvoertuigen in optie te houden en op basis van het te nemen besluit over de HOV-verbinding CID Binckhorst, uiterlijk december 2023 (deadline dit najaar besluit MRDH nader te bepalen) deze al dan niet in opdracht te geven;

 • 4)

  De extra € 23 mln. voor 6 voertuigen via een kapitaallastenvergoeding ten laste te brengen van de zogenaamde bandbreedte in het assetbudget zoals afgesproken in de concessie overeenkomst met HTM;

 • 5)

  De verlening conform voornoemde besluiten, aan te passen, voor wat betreft de gewijzigde vergoeding van kapitaallasten;

 • 6)

  Kennis te nemen van de nog te realiseren dekking van remises (ca 30 mln.) en infrastructuur (ca 31 mln.) voor het programma INTHR en de opdracht hiervoor om te verkennen wat de consequenties zijn van het binnen budget realiseren van het programma.at de consequenties zijn van het binnen budget realiseren van het programma.

 • 4.3

  Programma Automatisch Vervoer voor de first en Last Mile (AVLM)

De bestuurscommissie besluit:

 • 1)

  Het pilotprogramma Automatisch Vervoer voor de first en Last Mile (AVLM) te beëindigen per 31 december 2022 zoals was voorzien in het programma, waarbij de lopende pilots conform planning worden afgerond onder begeleiding van MRDH.

 • 2)

  De kennisontwikkeling en -deling voor AVLM te continueren en daartoe:

  • a.

   de voortgang landelijk te blijven monitoren via het programma krachtenbundeling smart mobility;

  • b.

   in te spelen op mogelijke kansen en

  • c.

   die uit te voeren onder het beleidsdoel van de nieuwe strategische agenda die momenteel wordt opgesteld: ”Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren” en

  • d.

   daarbij te betrekken de innOVatieroute.

  • e.

   Voor de resterende bestuursperiode binnen de bestaande reservering voor het programma AVLM € 600.000 te reserveren voor de onder a. tot en met d. genoemde onderdelen.

 • 4.4

  Jaarprogramma KpVV 2023

De bestuurscommissie besluit in te stemmen met het jaarprogramma 2023 van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

Hamerstukken

 • 5.1

  Actualisatie IPVa 2023

De bestuurscommissie besluit:

 • 1)

  Het programma Kleine Projecten 2023 vast te stellen;

 • 2)

  Op grond van artikel 5, eerste lid van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018, voor het programma Kleine projecten voor het subsidiejaar 2023 een subsidieplafond van € 30.000.000,- vast te stellen;

 • 3)

  Kennis te nemen van de actuele stand van zaken van de programma’s R-net, Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM), Prioritaire Metropolitane Fietsroutes, Korte Termijn Aanpak Mobiliteit en Verstedelijking (KTA MoVe) 2020-2023;

 • 4)

  Het saldo ad € 17.688.000,- van kleine projecten 2022 toe te wijzen aan:

  • HOV Maastunnel (korte termijn) 2e tranche € 1.409.000,-

  • MFR Den Haag-Pijnacker € 13.161.500,-

  • Reconstructie busstation Spijkenisse (BcVa september) € 1.442.000,-

  • Afronding HWN OWN Avelingse knoop €347.000,- (aandeel MRDH)

  • Reservering tegenvallers projecten KTA MoVe € 1.328.500,-

 • 5.2

  Bestuursakkoord TOV 2022-2032

De bestuurscommissie besluit in te stemmen met het “Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022 – 2032” en dit te ondertekenen.

 • 5.3

  Tariefwijziging HTM Maandkorting

De bestuurscommissie besluit:

 • 1)

  Akkoord te gaan met het wijzigen van het tarief HTM Maandkorting tot en met 30-06-2023 van €6,95 naar € 3,00;

 • 2)

  De manager OV te mandateren om een verzoek tot voortzetting van HTM na 30-06-2023 met maximaal 6 maanden te honoreren als uit gegevens van HTM blijkt dat de maatregel aantoonbar tot meer passagiers leidt.

 • 5.4

  Wijziging uitvoeringsregeling stimuleringsmaatregelen Transitieprogramma OV en corona

De bestuurscommissie besluit:

 • 1)

  De bijgevoegde gewijzigde tijdelijke uitvoeringsregeling stimuleringsmaatregelen Transitieprogramma OV en corona 2022 vast te stellen, waarvan de strekking is dat:

  • a.

   de beschikbare bedragen in lijn worden gebracht met de besluitvorming in de BcVa van 6 juli 2022;

  • b.

   de genoemde termijnen in lijn worden gebracht met de actuele planning;

  • c.

   de focus voor het onderdeel ‘arbeidsmarkt’ verschuift naar het beperken van de personeelstekorten (en daarmee waarborgen continuïteit dienstuitvoering).

 • 2)

  De bij deze tijdelijke uitvoeringsregeling behorende subsidieplafonds vast te stellen:

  • a.

   invoering Nieuwe Betaalwijzen: € 12,5 miljoen

  • b.

   transformatie arbeidsmarkt vervoerbedrijven: € 18,8 miljoen waarvan

   • -

    RET € 6,0 miljoen

   • -

    HTM € 9,8 miljoen

   • -

    EBS € 3,0 miljoen

  • c.

   versnellingsmaatregelen: € 20 miljoen

  • d.

   bijdrage lokaal maatwerkvervoer: € 5,4 miljoen

  • e.

   bijdrage ketenmobiliteit: € 10,0 miljoen

 • 5.5

  Subsidieverlening HTM voor transformatie arbeidsmarkt

De bestuurscommissie besluit conform bijgevoegde beschikking, op grond van de ingediende subsidieaanvraag, de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 en de Tijdelijke uitvoeringsregeling stimuleringsmaatregelen Transitieprogramma OV en Corona een subsidie te verlenen aan HTM van €9.777.810,- voor het onderdeel transformatie arbeidsmarkt vervoerbedrijven van de Tijdelijke uitvoeringsregeling.

 • 5.6

  Subsidieverlening renovatie metrostation Spijkenisse Centrum

De bestuurscommissie besluit op grond van de subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 en de aanvraag van RET (kenmerk 008928 van 22 juli 2022) voor het project Renovatie metrostation Spijkenisse Centrum conform bijgevoegde subsidiebeschikking een subsidie te verlenen aan de NV RET van maximaal €7.358.500,- incl. VAT, excl. BTW, waarbij onder toepassing van Artikel 8 van de genoemde verordening en in afwijking van Artikel 24 lid 2 sub a van de genoemde verordening bij de berekening van de subsidie de werkelijke VAT kosten-zijn gehanteerd.

 • 5.7

  Aanvullende subsidieverlengingen concessie openbaar vervoer 2022

De bestuurscommissie besluit conform de ter inzage liggende ontwerpbeschikkingen op grond van de ingediende subsidieaanvragen en de subsidieverordening Verkeer en Vervoer MRDH 2018:

 • 1)

  Een aanvullende subsidie te verlenen aan HTM voor kalenderjaar 2022 voor de busconcessie Haaglanden Stad van maximaal € 6.037.486,- ;

 • 2)

  Een aanvullende subsidie te verlenen aan HTM voor kalenderjaar 2022 voor de railconcessie Haaglanden van maximaal € 3.018.743,-.

 • 5.8

  Subsidievaststelling busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg 2021

De bestuurscommissie besluit:

 • 1)

  Op grond van het vaststellingsverzoek, de subsidieverlening 2021 voor de busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg, de ingediende verantwoording en de Subsidieverordening MRDH 2018 conform bijgevoegde beschikking:

  • a)

   Een aanvullende subsidie te verlenen aan EBS voor de Spijkhopper ter hoogte van €219.466,-

  • b)

   Rekening houdend met de onder 1 genoemde aanvulling, de subsidie daarna voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vast te stellen op € 9.536.737,-

 • 2)

  De afspraak te bekrachtigen die in de stuurgroep OV-doelgroepenvervoer op 3 juni 2021 is gemaakt en het resterende budget en onbestemde deel van het maatwerkbudget VPR te reserveren en over te hevelen naar opvolgende jaren.

 • 5.9

  Subsidievaststelling busconcessie Haaglanden Stad 2021

De bestuurscommissie besluit op grond van het vaststellingsverzoek, de subsidieverlening 2021 voor de busconcessie Haaglanden Stad, de ingediende verantwoording en op grond van de Subsidieverordening MRDH 2018, conform bijgevoegde beschikking:

 • 1)

  De subsidie voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vast te stellen op € 16.727.568,-.

 • 5.10

  Subsidievaststelling busconcessie Haaglanden Streek 2021

De bestuurscommissie besluit op grond van het vaststellingsverzoek, de subsidieverlening 2021 voor de busconcessie Haaglanden Streek, de ingediende verantwoording en op grond van de Subsidieverordening MRDH 2018, conform bijgevoegde beschikking:

 • 1)

  De subsidie voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vast te stellen op € 19.986.292,-.

 • 5.11

  Subsidievaststelling busconcessie Rotterdam e.o. 2021

De bestuurscommissie besluit op grond van het vaststellingsverzoek, de subsidieverlening 2021 voor de busconcessie Rotterdam e.o., de ingediende verantwoording en op grond van de Subsidieverordening MRDH 2018, conform bijgevoegde ontwerp beschikking:

 • 1)

  Een subsidie te verlenen voor meerwerk voor lijn 68/668 ter hoogte van € 139.293,-;

 • 2)

  Inclusief de onder 1 verleende subsidie voor het meerwerk de subsidie voor de busconcessie Rotterdam e.o. voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vast te stellen op € 33.007.836,-.

 • 5.12

  Subsidieverleningen concessies bus en rail 2023

De bestuurscommissie besluit:

 • 1)

  Conform de ter inzage liggende ontwerpbeschikkingen op grond van de ingediende subsidieaanvragen en de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018:

  • a.

   Te constateren dat er vanwege de COVID-19 pandemie en de gevolgen hiervan nog steeds sprake is van een Overmachtssituatie zoals omschreven in de concessiebesluiten en zoals met HTM, RET en EBS is afgestemd en vastgelegd in de Corona-memo;

  • b.

   Te bevestigen dat de exploitatiebijdragen voor 2023 worden gehandhaafd op het (voor de coronacrisis) geplande niveau voor 2023;

  • c.

   In afwijking van de gebruikelijke hantering van de definitieve raming van de LBI-index (namelijk de raming van september van het jaar voorafgaand) bij de berekening van de onderstaande subsidieverleningen voor de busconcessies als voorlopige index voor 2022 de raming van september 2022 te hanteren;

  • d.

   De manager OV te mandateren om, indien nodig, het bevoorschottingsregime van de aan EBS, HTM en RET verstrekte subsidies aan te passen, in die zin dat onder verder gelijkblijvende voorwaarden en verplichtingen maximaal twee bevoorschottingstermijnen naar voren gehaald kunnen worden en eerder dan voorzien betaalbaar kunnen worden gesteld aan EBS, HTM of RET op voorwaarde dat de betreffende vervoerder een onderbouwd verzoek daarvoor bij MRDH indient;

  • e.

   In deze beschikking af te wijken van de aanvraag van EBS voor de subsidie Openbaar Vervoer 2023 voor de concessie Voorne-Putten en Rozenburg en een subsidie te verlenen aan EBS Public Transportation B.V. voor de exploitatie en activiteiten in het kader van sociale veiligheid in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 op voorlopig prijspeil 2023 voor een bedrag van maximaal € 11.679.615,-;

  • f.

   De subsidie Openbaar Vervoer 2023 voor de concessie Haaglanden Streek te verlenen aan EBS Public Transportation B.V. voor de exploitatie en activiteiten in het kader van sociale veiligheid in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 op voorlopig prijspeil 2023 voor een bedrag van maximaal € 23.867.240,-;

  • g.

   De subsidie Openbaar Vervoer 2023 voor de busconcessie Haaglanden Stad te verlenen aan HTM Personenvervoer N.V. voor de exploitatie en activiteiten in het kader van sociale veiligheid in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 op voorlopig prijspeil 2023 voor een bedrag van maximaal € 20.665.256 ,-;

  • h.

   De subsidie Openbaar Vervoer 2023 voor de concessie Rail Haaglanden te verlenen aan HTM Personenvervoer N.V.

  • voor de exploitatie en activiteiten in het kader van sociale veiligheid in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 op voorlopig prijspeil 2023 voor een bedrag van maximaal € 9.634.064,-.

  • voor de instandhouding en beheer & onderhoud van de Railinfrastructuur en de Railvoertuigen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 op voorlopig prijspeil 2023 voor een bedrag van maximaal € 116.827.109,-.

  • i.

   De subsidie Openbaar Vervoer 2023 voor de busconcessie Rotterdam e.o. te verlenen aan RET N.V. voor de exploitatie en activiteiten in het kader van sociale veiligheid in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 op voorlopig prijspeil 2023 voor een bedrag van maximaal € 36.538.217,-;

  • j.

   De bieding van RET voor de railconcessie voor het onderdeel Exploitatie af te wijzen;

  • k.

   De subsidie Openbaar Vervoer 2023 voor de concessie Rail Rotterdam te verlenen aan RET N.V.

  • In deze beschikking af te wijken van de aanvraag van RET voor de exploitatie en activiteiten in het kader van sociale veiligheid in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 op voorlopig prijspeil 2023 voor een bedrag van maximaal - € 51.780.174,-.

  • In deze beschikking af te wijken van de aanvraag van RET voor de instandhouding en beheer & onderhoud van de Railinfrastructuur en de Railvoertuigen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voorlopig prijspeil 2023 voor een bedrag van maximaal € 215.099.205,-.

  • l.

   De exploitatiesubsidie voor de concessie Parkshuttle te verlenen aan Connexxion Openbaar Vervoer N.V. voor de exploitatie voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor een bedrag van maximaal € 770.029,-.

 • 2)

  Op grond van de samenwerkingsovereenkomst personenvervoer over water (PoW West) de bijdrage van MRDH van € 1.932.246,- aan Personenvervoer over Water te bevestigen richting Rotterdam middels verzending van de brief.

Ter informatie

 • 6.

  Memo halfjaarlijkse rapportage verkeersgewonden

Rondvraag en sluiting van het openbaar deel

 • 7.

  -

Aldus vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 14 december 2022.

J.W. Immerzeel

adjunct-secretaris

i.o. P. Varekamp

V.P.G. Karremans

voorzitter

Naar boven