Besluit tot vervanging van archiefbescheiden FUMO 2022

Vervanging van inkomende en door de FUMO gecreëerde fysieke documenten

 

Naam van de zorgdrager

Het Dagelijks Bestuur van de FUMO

 

gelet op:

 • -

  de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet 1995 (Staatsblad 1995, nr. 671 en sedert gewijzigd,

 • -

  het advies van de provinciearchivaris.

besluit(en):

Artikel 1  

 • 1.

  over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden;

 • 2.

  reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek vervanging analoge documenten FUMO 2021.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Provinciaal blad van Fryslân.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als:

Besluit vervanging archiefbescheiden FUMO 2022.

Plaats, datum

Het Dagelijks Bestuur van de FUMO,

Toelichting

Bijlage 1: MT Voorstel Vervangingsbesluit.

 

Bijlagen

De bijlage bij het besluit moet inzicht geven in de afwegingen die gemaakt zijn uit hoofde van artikel 2 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling (bijlage 2: Handboek Vervanging FUMO).

Naar boven