Tijdelijk verkeersbesluit voor houden van het X-mass Festival in Manderveen.

 

ZT-2023-001554

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen neemt een tijdelijk verkeersbesluit. Hierna is aangegeven om welke maatregelen het gaat, hoe ze worden uitgevoerd en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.

 

Het besluit:

door plaatsing van borden C2 en C3 (eenrichtingsweg) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de Manderveenseweg vanaf de aansluiting met de Denekamperweg gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekvee. Het onderbord OB54 wordt gebruikt om de uitzonderingspositie van fietsers en bromfietsers aan te geven.

Manderveenseweg, voor zover gelegen tussen de Denekamperweg en de Langemaatsweg.

 

Waar (en waarom) willen wij de maatregelen nemen ?

Feest4all heeft een vergunning aangevraagd voor het houden van X-mass festival in Manderveen op maandag 25 december 2023. Daarom vinden wij dat dit evenement de tijdelijke behoefte doet ontstaan om verkeersmaatregelen te treffen.

 

Hoe gaan wij de maatregelen uitvoeren?

Door het plaatsen van de volgende verkeersborden en afzethekken, op maandag 25 december 2023.

  • door plaatsing van borden C2 en C3 (eenrichtingsweg) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de Manderveenseweg vanaf de aansluiting met de Denekamperweg gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekvee. Het onderbord OB54 wordt gebruikt om de uitzonderingspositie van fietsers en bronfietsers aan te geven.

 

De wettelijke regels

Een verkeersbesluit moet voldoen aan wettelijke regels. In dit geval nemen wij het besluit op grond

van de Wegenverkeerswet 1994.

De volgende artikelen (of onderdelen ervan) zijn van belang:

Artikel 2, lid 1: De krachtens deze wet gestelde regels kunnen strekken tot:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg.

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 

Artikel 15, lid 1: De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

In artikel 2 is de grondslag voor het verkeersbesluit vermeld. Op grond van artikel 15 is de verplichting tot het nemen van dit besluit geregeld. De gemeente Tubbergen is op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegd gezag voor het nemen van het besluit.

 

Advies politie

In het “Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer” (artikel 24 BABW) staat dat wij over dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief advies uit.

 

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen. Dat kan schriftelijk aan:

Een bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit in het gemeenteblad.

Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle om een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden door de rechtbank griffierechten in rekening gebracht.

 

Tubbergen, 9 november 2023.

 

namens burgemeester en wethouders van Tubbergen,

Teamcoach Openbare Ruimte,

W. Lijzenga.

 

Naar boven