Besluit door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds van 1 juli, houdende wijziging van de Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds (Stuw) 2022/01

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

 

gelet op:

 

  • artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

  • artikel 1.4 van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017

besluit

Artikel 1 Wijziging

De Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds (Stuw) 2022/01 wordt gewijzigd als volgt:

 

  • A.

    In artikel 1.3, eerste lid, wordt “€ 8.000.000,=” vervangen door: “€ 10.000.000,=”

Artikel 2 inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds.

Leeuwarden, 1 juli 2022

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

C. J. Loggen, voorzitter

G.W. Huisman, secretaris

Naar boven