Kennisgeving BUS-melding

 

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Locatie: Produktieweg 16 in Steenwijk, kenmerk Z2022-00000469 (AA170809010)

 

Op 17 januari 2022 hebben Gedeputeerde staten van Overijssel een melding -categorie immobiel- ontvangen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) met betrekking tot het saneringsvoornemen op de locatie Produktieweg 16 in Steenwijk, kadastraal bekend als gemeente Steenwijk, sectie A en nummer 827 en 1386.

 

De melding wordt gecontroleerd op haar volledigheid. Indien blijkt dat de melding voldoet aan de eisen van artikel 39b Wet bodembescherming mag de melder vanaf 21 februari 2022 aanvangen met de sanering.

 

Tegen deze melding bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep.

 

Naar boven