Aanwijzings- en benoemingsbesluit Informatiebeheer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2021

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 40, tweede lid jo artikel 30 van de Archiefwet 1995;

mede gelet op artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit:

 

 • I.

  als archivaris aan te wijzen: de heer Mathijs Timmermans, werkzaam als gemeentearchivaris bij de gemeente Tilburg;

   

 • II.

  a. als leden van het Strategisch informatieoverleg te benoemen:

 •  

  • a.

   Secretaris Dagelijks Bestuur,

  • b.

   de heer M. Timmermans (archivaris),

  • c.

   manager Informatisering,

  • d.

   I-Coach Digitaal werken.

 • b. op voordracht van de onder a genoemde personen, een onafhankelijk deskundige in het Strategisch informatieoverleg te benoemen.

   

 • III.

  a. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

 • b. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2021’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant d.d. 25 maart 2021

de Voorzitter,

Drs. Th.L.N. Weterings

de secretaris,

J. Trijselaar

Toelichting

 

In artikel 40, tweede lid jo. artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van het openbaar lichaam bij het Dagelijks bestuur (zorgdrager) belegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die het Dagelijks Bestuur moet nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de aanwijzing van de archivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat de archiefbewaarplaats wordt beheerd door een archivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. Het dagelijks bestuur is eveneens bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van voldoende deskundig personeel (artikel 33b, lid 1, onder b van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

 

Onderdeel II betreft het samenstellen van een Strategisch informatieoverleg (SIO). Het begrip SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken belegd over selectie en vernietiging, alsmede het functioneren en de kwaliteit van de informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten een wettelijk verplichte functie.

 

In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit wordt voorgeschreven dat de belangen van het bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit). Het Archiefbesluit stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid).

 

Naar boven