MANDAATBESLUIT EXTERNE HEFFING EN INNING Oldenzaal

De Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), ter zake bevoegd op grond van de Aanwijzingsbesluiten Gemeentelijk Belastingkantoor Twente van 27 juni 2013, DB2013016,

 

besluit

 

hierbij tot onderstaande mandaatverlening.

 

 

 

 

 

Artikel 1 mandaatverlening heffing en invordering

De Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente mandateert de bevoegdheden genoemd in de bijlage bij dit mandaatbesluit aan de daarin genoemde functionarissen.

 

 

Artikel 2 voorwaarden mandaatverlening

1. Ondermandaat van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden is mogelijk.

2. Rapportage over de uitvoering van dit mandaatbesluit vindt plaats conform de afspraken hierover in de dienstverleningsovereenkomst ter zake.

 

Artikel 3 Overgangsrecht

Het Mandaatbesluit externe heffing en inning Oldenzaal d.d. 27 juni 2013, DIR2013009, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 4 genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten en omstandigheden die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit Externe Heffing en Inning Oldenzaal 2015”.

 

 

 

Gegeven op 18 december 2014 te Hengelo (Ov.),

Directeur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente,

…………………………………………

dr. R. Toet

Naar boven