Besluit vervanging archiefbescheiden GGD Drenthe 2021

Het dagelijks bestuur van GGD Drenthe;

 

gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, tweede lid van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit vast te stellen het Besluit vervanging archiefbescheiden GGD Drenthe 2021.

Artikel 1  

 • 1.

  Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit vindt vervanging plaats van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties volgens het vastgestelde Handboek vervanging GGD Drenthe. Het gaat om archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt bij de uitvoering van de taken waarvoor GGD Drenthe verantwoordelijk is.

 • 2.

  De vervanging en vernietiging vindt plaats op de wijze zoals beschreven in het Handboek vervanging GGD Drenthe.

Artikel 2  

Vervanging wordt niet toegepast voor zover het vervanging betreft van archiefbescheiden:

 • -

  waarvan de waarde als bestanddeel van het cultureel erfgoed geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de uitwendige vorm;

 • -

  die als bestanddeel van het culturele erfgoed een symbolische waarde of historische belevingswaarde vertegenwoordigen.

Artikel 3  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden GGD Drenthe 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur GGD Drenthe,

22 november 2021

H.A. Vlieg-Kempe

voorzitter

H. Kox

secretaris

 

Bezwaar

Het vervangingsbesluit is een besluit in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht. Dit vermeldt de toelichting bij artikelen 6 en 7 van het Archiefbesluit 1995 expliciet. Het vervangingsbesluit staat dan ook open voor bezwaar.

 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit met een bezwaarschrift. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

 • -

  waarom u tegen het besluit bezwaar maakt;

 • -

  uw handtekening;

 • -

  een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

Dagelijks Bestuur GGD Drenthe

Postbus 144

9400 AC Assen

 

U kunt bezwaar maken tot zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt.

Naar boven