Besluit (onder)mandaat, (sub)volmacht en (sub)machtiging MGR sociaal domein Limburg-Noord

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;

 

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60, 3:61 en 3:62 van het Burgerlijk Wetboek;

 

besluiten:

 

 • 1.

  alle eerder door hen aan hun medewerkers verleende (onder)mandaten, (sub)volmachten en (sub)machtigingen in te trekken;

 • 2.

  de uitoefening van de aan hen geattribueerde bevoegdheden middels mandaat, volmacht of machtiging op te dragen aan hun medewerkers, conform het bij dit besluit behorende register;

 • 3.

  de uitoefening van de bevoegdheden die derden aan hen hebben opgedragen, middels ondermandaat, sub-volmacht of sub-machtiging op te dragen aan hun medewerkers, conform het bij dit besluit behorende register;

 • 4.

  het bevoegdhedenregister, behorende bij de Mandaat- en (vol)machtregeling Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het bij dit besluit behorende register.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord op 13 januari 2022,

de secretaris,

J. van Putten

de voorzitter,

B. Jacobs

Aldus vastgesteld door de voorzitter van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord op 13 januari 2022,

de voorzitter,

B. Jacobs

Bevoegdhedenregister

 

MGR-BEVOEGDHEDEN

 

 

Nr

 

Omschrijving bevoegdheid

 

Mandaat van

 

Mandaat aan

 

Ondermandaat

 

Voorwaarden

 

 

Personeel en organisatie

P&O 1

Het uitoefenen van alle bevoegdheden op grond van de Cao SGO, en de op basis daarvan vastgestelde regelingen met uitzondering van:

 • ontslag verlenen:

  • -

   i.v.m. reorganisatie;

  • -

   i.v.m. arbeidsongeschiktheid;

  • -

   i.v.m. onbekwaamheid of ongeschiktheid;

  • -

   i.v.m. overige ontslaggronden;

  • -

   als disciplinaire straf;

 • beslissen over een schorsing;

 • beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen verklaren van wachtgeld:

 • beslissen over het (gedeeltelijk) vervallen verklaren van een uitkering;

 • een medewerker verplichten een andere betrekking te aanvaarden respectievelijk tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten of tijdelijk een andere betrekking waar te nemen;

 • overige disciplinaire straffen opleggen;

 • herplaatsingsbesluiten nemen.

DB

 • 1)

  secretaris

 • 2)

  directeur

 

 • 1)

  mbt functie van directeur

 • 2)

  mbt overige functies MGR

P&O 2

De uitvoering van de Arbowet, het vervullen van de werkgeverstaken.

DB

directeur

 

 

Algemeen juridische zaken

AJZ 1

Doorzenden van stukken die verkeerd zijn geadresseerd of tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is

(2:3 en 6:15 Awb)

 

AB/DB/Vz

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

AJZ 2

Besluiten op een informatieverzoek op grond van de Wob of een andere openbaarheidsregeling en verdagen van de beslistermijn op het informatieverzoek

(6 Wob)

 

AB/DB/Vz

directeur

 

 

AJZ 3

Het besluiten om namens de gemeente rechtsgedingen te voeren met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

DB

directeur

 

 

 

AJZ 4

Het vertegenwoordigen van de gemeente in rechtsgedingen met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

DB/Vz

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

AJZ 5

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en alle (overige) maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

DB/Vz

directeur

 

 

AJZ 6

Beslissen op klachten met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

DB/Vz

directeur

 

klachten over ondergeschikte medewerkers

AVG

AVG 1

Het aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming en een privacy officer

 

DB

directeur

 

 

AVG 2

Het registreren van datalekken in het register van datalekken

 

DB

privacy officer

 

 

AVG 3

Het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

DB

privacy officer

 

 

AVG 4

Het melden van een datalek aan de betrokkenen

 

DB

privacy officer

 

 

AVG 5

Het besluiten welke maatregelen er bij een datalek worden getroffen om verder verlies van of schade aan persoonsgegevens te beperken

 

DB

directeur

 

 

AVG 6

Het registreren van verwerkingen in het register van verwerkingen

 

DB

privacy officer

 

 

AVG 7

Het uitoefenen van alle overige bevoegdheden op grond van de AVG en de krachtens die wet vastgestelde regelingen.

 

 

DB

directeur

 

 

 

Privaatrecht

PRIV 1

Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen en beëindigen van overeenkomsten en het ondertekenen van deze overeenkomsten

(33b lid 1 sub e en 33d Wgr)

 

DB/Vz

directeur

 

Gemandateerde mag financiële verplichtingen aangaan t/m € 100.000

(bij duurovereenkomsten:

t/m € 100.000 per periode van 12 maanden)

PRIV 2

Het doen van een beroep op vernietiging van (een onderdeel van) een overeenkomst

 

DB/Vz

directeur

 

 

PRIV 3

Het vorderen van nakoming van een overeenkomst en het in gebreke stellen van een contractpartij

 

DB/Vz

directeur

 

 

PRIV 4

Het goed- of afkeuren c.q. al dan niet accepteren van een geleverde dienst of product

DB/Vz

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

PRIV 5

Het indienen van schadeclaims

 

DB/Vz

directeur

 

 

PRIV 6

Het verlenen van toestemming aan contractpartijen voor:

 • -

  het gebruiken van de MGR als referentie

 • -

  het vervangen van personeel van de opdrachtnemer

 • -

  het overdragen van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen

 • -

  het inzetten van derden bij de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst

 

DB

directeur

 

 

PRIV 7

Een aanbieder verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen

DB

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

PRIV 8

Openen, wijzigen en sluiten van ten name van de MGR staande bankrekeningen

(33b lid 1 sub e en 33d Wgr)

 

DB/Vz

directeur

 

 

PRIV 9

Beslissen over financiële handelingen, waaronder:

 • -

  betalingsopdrachten;

 • -

  voorschotbetalingen;

 • -

  kleine en routinematige investeringen

 

DB

directeur

 

 

Overig

OV 1

Voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van het algemeen bestuur

(33b lid 1 sub b Wgr)

 

DB

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

OV 2

Besluiten tot het indienen van aanvragen en het ondertekenen van deze aanvragen

(33b lid 1 sub a en 33d Wgr)

 

DB/Vz

directeur

 

 

OV 3

Beslissingen nemen en handelingen verrichten in het kader van archiefbeheer

 

DB

directeur

 

 

OV 4

Alle feitelijke handelingen verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

DB/Vz

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

2. EXTERNE BEVOEGDHEDEN

 

2A. NOORD-LIMBURG - ALGEMENE MANDATEN TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DE TAKEN IN MODULE 1 VAN DE MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN

Bevoegdheden, aan de MGR opgedragen door de gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Venlo, Venray, Peel en Maas)

 

 

 

Nr

 

Gemandateerde bevoegdheid

 

Mandaat van

 

 

Mandaat aan

 

Ondermandaat

 

Voorwaarden

 

Algemeen

ALG 1

Het verrichten van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

alle medewerkers

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

ALG 2

Het besluiten om namens de gemeente rechtsgedingen te voeren met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

college

dagelijks bestuur

directeur

 

ALG 3

Het vertegenwoordigen van de gemeente in rechtsgedingen met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

alle medewerkers

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

ALG 4

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en alle (overige) maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

directeur

 

ALG 5

Beslissen op klachten met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur

directeur

 

Inkoop

INK 1

Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de door het college vastgestelde inkoopstrategie

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 2

Het uitvoeren van inkoopprocedures

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 3

Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 4

Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 5

Het beoordelen van aanmeldingen, inschrijvingen en prijsopgaven

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 6

Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een beslissing over de uitkomst

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

contractmanagers

 

INK 7

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 8

Het besluiten tot het aangaan van, en het ondertekenen van overeenkomsten (waaronder raam- en nadere overeenkomsten) met gegunde inschrijvers

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

inkopers

 

Monitoring

MON 1

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de in de inkoopovereenkomsten benoemde gegevens ten behoeve van de regionale monitor

college

dagelijks bestuur

data-analisten

 

Contractmanagement

 

Alle onderstaande contractmanagement- bevoegdheden

 

 

 

 • -

  De bevoegdheden betreffen inkoopovereenkomsten in het sociaal domein die de MGR namens de gemeenten heeft gesloten

 • -

  De bevoegdheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de aanbestedingsdocumenten en de contractafspraken

CTM 1

Het registreren en archiveren van (data uit) de overeenkomsten

 

college

dagelijks bestuur

contractbeheerders

 

CTM 2

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de informatie, rapportages en meldingen die deze op basis van de inkoopovereenkomsten dient te verstrekken

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

 

CTM 3

Het op verzoek van de aanbieder verstrekken van informatie die nodig is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 4

Het uitvoeren van kwaliteits- en andere audits

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 5

Het voeren van contractmanagementgesprekken met aanbieders

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 6

Het maken van afspraken met aanbieders over:

 • -

  het oplossen van een geschil over de uitvoering van de inkoopovereenkomst

 • -

  de mogelijke overname van verplichtingen in geval van ontbinding van een inkoopovereenkomst

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 7

Het vorderen van nakoming door een aanbieder

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 8

Het in gebreke stellen van een aanbieder

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 9

Het opleggen van een penalty op basis van de inkoopovereenkomst

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

contractbeheerders

 

CTM 10

Het indienen van een schadeclaim bij een aanbieder

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 11

Het opeisen van een boete bij een aanbieder

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 12

Het doen van een beroep vernietiging van (een onderdeel van) de inkoopovereenkomst

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 13

Het beëindigen van een inkoopovereenkomst (opzeggen, met wederzijds goedvinden beëindigen en ontbinden)

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 14

Het gebruik maken van de verlengingsmogelijkheden in een inkoopovereenkomst

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 15

Het besluiten tot, en ondertekenen van een wijziging van een inkoopovereenkomst in de gevallen die in de inkoopovereenkomst zijn benoemd

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

inkopers

 

CTM 16

Het verlenen van toestemming aan aanbieders voor:

 • -

  het doen van openbare mededelingen en uitgeven van persberichten met betrekking tot de inkoopovereenkomsten

 • -

  het gebruiken van de gemeenten of de MGR als referentie

 • -

  het overdragen van de uit de inkoopovereenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen

 • -

  het inzetten van derden bij de uitvoering van (een deel van) de inkoopovereenkomst

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 

CTM 17

Een aanbieder verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen

 

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 

CTM 18

Het - in geval van transformatie of vereenvoudiging van producten en diensten - verlangen van een aanbieder dat hij zijn producten of diensten omzet naar de ontwikkelde alternatieve producten of diensten

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 

CTM 19

Het maken van tussentijdse aanvullende (inhoudelijke en financiële) afspraken met een gecontracteerde aanbieder

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

De afspraken passen binnen de doelstellingen die met de inkoopovereenkomst worden nagestreefd

CTM 20

Het in het kader van de Jeugdwet en de Wmo uitvoeren van:

 • a.

  materiële controles

 • b.

  detailcontroles

 

college

dagelijks bestuur

 • a.

  contractmanagers

 • b.

  alle wettelijk daartoe bevoegde medewerkers

 

CTM 21

Het maken van afspraken met gecontracteerde aanbieders in het kader van de verlenging van hun inkoopovereenkomst.

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 

Contractmanagement Raamovereenkomsten Maatwerkdiensten Jeugd 2022 Venlo

 

Alle onderstaande contractmanagement bevoegdheden

 

 

 

 • -

  De bevoegdheden betreffen de Raamovereenkomsten maatwerkvoorzieningen Jeugd 2022 die de MGR namens (alleen) de gemeente Venlo heeft gesloten

 • -

  De bevoegdheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de aanbestedingsdocumenten en de contractafspraken

CTM V1

Het maken van tussentijdse aanvullende (inhoudelijke en financiële) afspraken met een gecontracteerde aanbieder

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 • -

  De afspraken passen binnen de doelstellingen die met de inkoopovereenkomst worden nagestreefd

 • -

  Indien de afspraken niet passen binnen de lumpsum-bekostiging, worden ze gemaakt na toestemming van de gemeentelijke budgethouder

CTM V2

Het maken van afspraken met gecontracteerde aanbieders in het kader van de verlenging van hun inkoopovereenkomst

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

De bevoegdheid wordt uitgevoerd binnen de budgetten die Venlo jaarlijks in haar begroting vaststelt voor de uitvoering van SAS-inkopen (budget voor de gecontracteerde diensten plus budget om in te spelen op ontwikkelingen)

CTM V3

Ten behoeve van de jaarlijkse vaststellings-overeenkomsten tussen de gemeente Venlo en de aanbieders onderhandelen met de betrokken aanbieder

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

de bevoegdheid wordt uitgevoerd binnen de budgetten die Venlo jaarlijks in haar begroting vaststelt voor de uitvoering van SAS-inkopen (budget voor de gecontracteerde diensten plus budget om in te spelen op ontwikkelingen)

 

 

 

2B. GEMEENTE VENLO - ALGEMENE ONDERMANDATEN TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN DIVERSE REGIONALE TAKEN OP HET GEBIED VAN BW, MO EN B&P VOOR DE GEMEENTEN IN DE REGIO NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG.

Bevoegdheden, door de gemeenten Venlo verkregen van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert (waarbij de gemeente Gennep de bevoegdheden slechts heeft verstrekt met betrekking tot het beleidsterrein beschermd wonen), en door de gemeente Venlo opgedragen aan de MGR.

 

 

Nr

 

Gemandateerde bevoegdheid

 

Ondermandaat van

 

 

Ondermandaat aan

 

Verder ondermandaat

aan

 

 

Voorwaarden

 

Algemeen

ALG 1

Het verrichten van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

alle medewerkers

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

ALG 2

Het besluiten om namens de gemeente rechtsgedingen te voeren met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

college

dagelijks bestuur

directeur

 

ALG 3

Het vertegenwoordigen van de gemeente in rechtsgedingen met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

alle medewerkers

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

ALG 4

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en alle (overige) maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

directeur

 

ALG 5

Beslissen op klachten met betrekking tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/

burgemeester

dagelijks bestuur

directeur

 

Inkoop

INK 1

Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de door het college vastgestelde inkoopstrategie

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 2

Het uitvoeren van inkoopprocedures

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 3

Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 4

Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 5

Het beoordelen van aanmeldingen, inschrijvingen en prijsopgaven

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 6

Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een beslissing over de uitkomst

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

contractmanagers

 

INK 7

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen

 

college

dagelijks bestuur

inkopers

 

INK 8

Het besluiten tot het aangaan van, en het ondertekenen van overeenkomsten (waaronder raam- en nadere overeenkomsten) met gegunde inschrijvers

 

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

inkopers

 

Monitoring

MON 1

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de in de inkoopovereenkomsten benoemde gegevens ten behoeve van de regionale monitor

 

college

dagelijks bestuur

data-analisten

 

Contractmanagement

 

Alle onderstaande contractmanagement- bevoegdheden

 

 

 

 • -

  de bevoegdheden betreffen inkoopovereenkomsten in het sociaal domein die de MGR namens de gemeenten heeft gesloten

 • -

  de bevoegdheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de aanbestedingsdocumenten en de contractafspraken

CTM 1

Het registreren en archiveren van (data uit) de overeenkomsten

 

college

dagelijks bestuur

contractbeheerders

 

CTM 2

Het ontvangen van/opvragen bij aanbieders van de informatie, rapportages en meldingen die deze op basis van de inkoopovereenkomsten dient te verstrekken

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

 

CTM 3

Het op verzoek van de aanbieder verstrekken van informatie die nodig is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst

 

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 4

Het uitvoeren van kwaliteits- en andere audits

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 5

Het voeren van contractmanagementgesprekken met aanbieders

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 6

Het maken van afspraken met aanbieders over:

 • -

  het oplossen van een geschil over de uitvoering van de inkoopovereenkomst

 • -

  de mogelijke overname van verplichtingen in geval van ontbinding van een inkoopovereenkomst

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 7

Het vorderen van nakoming door een aanbieder

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 8

Het in gebreke stellen van een aanbieder

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 9

Het opleggen van een penalty op basis van de inkoopovereenkomst

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

contractbeheerders

 

CTM 10

Het indienen van een schadeclaim bij een aanbieder

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 11

Het opeisen van een boete bij een aanbieder

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 12

Het doen van een beroep vernietiging van (een onderdeel van) de inkoopovereenkomst

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

CTM 13

Het beëindigen van een inkoopovereenkomst (opzeggen, met wederzijds goedvinden beëindigen en ontbinden)

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 14

Het gebruik maken van de verlengingsmogelijkheden in een inkoopovereenkomst

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

CTM 15

Het besluiten tot, en ondertekenen van een wijziging van een inkoopovereenkomst in de gevallen die in de inkoopovereenkomst zijn benoemd

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

inkopers

 

CTM 16

Het verlenen van toestemming aan aanbieders voor:

 • -

  het doen van openbare mededelingen en uitgeven van persberichten met betrekking tot de inkoopovereenkomsten

 • -

  het gebruiken van de gemeenten of de MGR als referentie

 • -

  het overdragen van de uit de inkoopovereenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen

 • -

  het inzetten van derden bij de uitvoering van (een deel van) de inkoopovereenkomst

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 

CTM 17

Een aanbieder verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 

CTM 18

Het - in geval van transformatie of vereenvoudiging van producten en diensten - verlangen van een aanbieder dat hij zijn producten of diensten omzet naar de ontwikkelde alternatieve producten of diensten

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 

CTM 19

Het maken van tussentijdse aanvullende (inhoudelijke en financiële) afspraken met een gecontracteerde aanbieder

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

 • -

  De afspraken passen binnen de doelstellingen die met de inkoopovereenkomst worden nagestreefd

 • -

  De bevoegdheid wordt uitgevoerd binnen het budget dat hiervoor in de regionale raming is opgenomen (budget voor de gecontracteerde diensten plus budget ‘onvoorzien’)

CTM 20

Het in het kader van de Jeugdwet en de Wmo uitvoeren van:

 • a.

  materiële controles

 • b.

  detailcontroles

college

dagelijks bestuur

 • a.

  contractmanagers

 • b.

  alle wettelijk daartoe bevoegde medewerkers

 

CTM 21

Het maken van afspraken met gecontracteerde aanbieders in het kader van de verlenging van hun inkoopovereenkomst.

 

college/

burgemeester

dagelijks bestuur/ voorzitter

contractmanagers

De bevoegdheid wordt uitgeoefend binnen het budget dat hiervoor in de regionale raming is opgenomen (budget voor de gecontracteerde diensten plus budget ‘onvoorzien’)

CTM 22

Het vaststellen van de door de aanbieders in een jaar geleverde productie en het op basis daarvan vaststellen of de aanbieders nog iets te vorderen of te ontvangen hebben van de deelnemers

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

Financiën

FIN 1

Het ontvangen van facturen/declaraties van, en het verrichten van betalingen aan gecontracteerde aanbieders BW, MO en B&P conform de afspraken in de inkoopovereenkomsten

 

college

dagelijks bestuur

directeur

 

FIN 2

Het terugvorderen van bedragen van aanbieders conform de afspraken in de inkoopovereenkomsten

 

college

dagelijks bestuur

contractmanagers

 

FIN 3

Het ontvangen van facturen/declaraties van, en het verrichten van betalingen aan de regiogemeenten ten behoeve van gemeentelijke betalingen van kosten die in de regionale raming BW, MO en B&P zijn vermeld

 

college

dagelijks bestuur

directeur

 

FIN 5

Het opstellen en tussentijds aanpassen van de regionale raming BW, MO en B&P

college

dagelijks bestuur

 

 • -

  na afstemming met de regionale beleidsmedewerkers

 • -

  opstellen: op basis van een vergelijking met de raming van het jaar daarvoor

FIN 6

Een onafhankelijk onderzoek opstarten indien een gemeente in enig jaar substantieel meer BW indicaties heeft afgegeven (die ten laste komen van het Regionaal budget BW, MO en B&P) dan op grond van de inschatting als bedoeld in de regionale raming BW, MO en B&P of door maatschappelijke ontwikkelingen had mogen worden verwacht

 

college

dagelijks bestuur

(uitgesloten)

Deze bevoegdheid is uitgesloten van de mogelijkheid tot het verlenen van een subvolmacht

FIN 7

Indien het onderzoek uit FIN 6 daartoe aanleiding geeft, aan de betrokken gemeente een financiële correctiemaatregel opleggen

college

dagelijks bestuur

(uitgesloten)

 • -

  Deze bevoegdheid is uitgesloten van de mogelijkheid tot het verlenen van een subvolmacht

 • -

  Uitoefening van de bevoegdheid vindt plaats nadat de colleges hierover zijn geïnformeerd

 

2C. MIDDEN-LIMBURG - INCIDENTELE ONDERMANDATEN (INKOOPPROCEDURE GESPECIALISEERDE JEUGDHULP

‘BEHANDELING MET VERBLIJF’ EN ‘INTEGRALE CRISISHULP JEUGD NML)

Bevoegdheden, aan de MGR opgedragen door de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert

 

 

Nr

 

Gemandateerde bevoegdheid

 

Mandaat van

 

Mandaat aan

 

Ondermandaat

 

Verder ondermandaat

 

Voorwaarden

 

 

Inkoop

 

Alle onderstaande bevoegdheden

 

 

 

 

De bevoegdheden betreffen de inkoopprocedures 2022 gespecialiseerde jeugdhulp 'Behandeling met Verblijf' en 'Crisisinterventieteam' regio Noord- en Midden-Limburg

ML 1

Het opstellen en vaststellen van inkoopdocumenten op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde 'Strategiedocument inkoop jeugdzorg segmenten Noord-Limburg' (voor zover van toepassing op het segment Behandeling met Verblijf) , de (voorlopige) resultaten van het kostprijsonderzoek van HHM voor het segment Behandeling met Verblijf en het Koersdocument

 

college

secretaris

inkopers

 

 

ML 2

Het uitvoeren van de inkoopprocedures

 

college

secretaris

inkopers

 

 

ML 3

Het ongeldig verklaren van aanmeldingen of inschrijvingen

 

college

secretaris

inkopers

 

 

ML 4

Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen

college

secretaris

inkopers

 

 

ML 5

Het onderhandelen met aanbieders over inschrijvingen (inclusief tarieven) en nemen van een beslissing over de uitkomst, binnen de kaders van het 'Strategiedocument inkoop jeugdzorg segmenten Noord-Limburg' (voor zover van toepassing op het segment Behandeling met Verblijf), de resultaten van het kostprijsonderzoek van HHM voor het segment Behandeling met Verblijf en het Koersdocument

 

college

secretaris

inkopers

contractmanagers

 

 

ML 6

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen

 

college

secretaris

inkopers

 

 

 

ML 7

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met gegunde inschrijvers in het kader van de inkoopprocedures

 

college/ burge-meester

secretaris

inkopers

 

 

ML 8

besluiten tot het voeren van verweer in rechtsgedingen in het kader van de inkoopprocedures

 

college

secretaris

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

ML 9

het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders in rechtsgedingen als bedoeld onder 9. (procesvertegenwoordiging)

 

college

secretaris

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

ML 10

het uitvoeren van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van de in dit registerdeel opgenomen bevoegdheden

college/

burge-meester

secretaris

alle medewerkers

 

met betrekking tot aangelegenheden die tot hun werkveld behoren

 

 

 

 

Naar boven