Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2022

 

De directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelet op:

 

- afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

- de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland;

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de directeur van de Omgevingsdienst;

- het mandaatbesluit rechtshandelingen, feitelijke handelingen en financiën Omgevingsdienst Midden-Holland en de bijbehorende budgethoudersregeling;

- het mandaatbesluit Wet open overheid

- de Financiële verordening en het Treasurystatuut van de Omgevingsdienst Midden-Holland

- de in de bovengenoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur (behoudens enkele uitzonderingen) tot het verlenen van ondermandaat en –machtiging met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden;

- Organisatieverordening Omgevingsdienst Midden-Holland;

- artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening;

- de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten.

 

Besluit:

vast te stellen het volgende Ondermandaatbesluit en bijbehorende bevoegdhedenlijst ODMH 2022.

 

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De directeur verleent mandaat aan leidinggevenden of ondergeschikten zoals weergegeven in de bevoegdhedenlijst.

 • 2.

  Het ondermandaat houdt zowel een beslissingsmandaat als een ondertekeningsmandaat in.

 • 3.

  Het ondermandaat omvat, voor zover dat ziet op de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en voor zover dat juridisch mogelijk is, naast het nemen van toekennende of instemmende besluiten, mede het weigeren, intrekken, wijzigen en aanhouden van besluiten en het stellen van nadere voorwaarden en het niet in behandeling nemen van aanvragen.

 • 4.

  Onder mandaat wordt mede verstaan de verlening van volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen.

 • 5.

  De ondergemandateerde is met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheden tevens bevoegd tot het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen, zoals het voeren van correspondentie, het inwinnen van adviezen en het houden van overleg.

 

Artikel 2 Kaders

 • 1.

  Het ondermandaat per afzonderlijk bevoegd gezag of per bevoegde instanties overeenkomstig de bevoegdhedenlijst mag alleen worden uitgeoefend indien de bevoegdheid door het betreffende college of door het bestuur is gemandateerd aan de directeur.

 • 2.

  De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van eventueel door het bevoegd gezag of het bestuur gegeven instructies en voorwaarden, zoals informatieplichten, en geldende regels. Bij de uitoefening van het ondermandaat wordt rekening gehouden met door het bevoegd gezag vastgestelde beleidsregels.

 • 3.

  De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen de budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen.

   

Artikel 3

 

 • 1.

  Bij afwezigheid van een leidinggevende aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers of waarnemer, tenzij bij de aanwijzing als plaatsvervanger of waarnemer anders is bepaald, of tenzij in de bevoegdhedenlijst is aangegeven dat plaatsvervanging niet is toegestaan.

 • 2.

  Wanneer een ondermandaat is toegekend aan een leidinggevende of medewerker is een hogere leidinggevende ook bevoegd, tenzij dat in de bevoegdhedenlijst is uitgesloten.

  •  

 

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Vaststelling en ondertekening van besluiten en andere documenten geschiedt op elektronische wijze, tenzij de aard van het besluit of document zich daar tegen verzet.

 • 2.

  Indien een besluit of document bij of krachtens ondermandaat ten behoeve van een bevoegd gezag of het bestuur wordt genomen of vastgesteld, luidt de ondertekening:

   

Hoogachtend / Met vriendelijke groet,

[Bevoegd gezag / bestuursonderdeel]

namens dezen,

gevolgd door een ond ertekening door middel van naam, functie- aanduiding, afdeling en een

disclaimer met betrekking tot digitale ondertekening.

 

 • 3.

  Indien een besluit of handeling wordt genomen of verricht waarbij een digitale handtekening niet wenselijk is, luidt de ondertekening:

   

Hoogachtend / Met vriendelijke groet,

[Bevoegd gezag / bestuursonderdeel]

namens dezen,

natte handtekening

naam van de gemandateerde, gevolgd door de functiebenaming van de gemandateerde

 

 

Artikel 5 Intrekking ondermandaatbesluit

Het Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst 2021 (Blad gemeenschappelijke regeling 2021, nr. 126) wordt ingetrokken.

 

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2022.

   

 

Gouda, 3 mei 2022

 

 

A. Mutter

Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland

 

 

 

Bevoegdhedenlijst

Leeswijzer voor de tabel:

SI&W = Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

GS = gedeputeerde staten

B&W = college van burgemeester en wethouders

BM = burgemeester

AB = algemeen bestuur van de ODMH

DB = dagelijks bestuur van de ODMH

VZ = voorzitter van de ODMH

DIR = directeur

CT = controller

AH = afdelingshoofd

TL = teamleider of coördinator

BS = Bestuurssecretaris

JUR = jurist

FG = Functionaris gegevensbescherming

MW = medewerker, eventueel verbijzonderd met naam team of omschrijving

Boa’s = Bijzondere opsporingsambtenaren

Geen = geen ondermandaat, uitsluitend directeur (en diens plaatsvervanger) zijn bevoegd

 

 

 

 

 

 

Nr.

Onderwerp

Bevoegd orgaan

Ondermandaat aan

Algemeen / juridische procedures

A1

Het aanwijzen van personen belast met het houden van toezicht

GS

B&W

Geen

A2

Het aanwijzen van bijzondere opsporingsambtenaren

DIR

Geen

A3

Het machtigen van juristen in verband met bezwaar- en beroepsprocedures

AB

DB

GS

B&W

Geen

A4

Het machtigen van medewerkers voor het doen van aangifte bij de politie van strafbare feiten gepleegd tegen de ODMH of medewerkers van de ODMH of voor het namens de ODMH indienen van klachten bij officiële instanties

DIR

Geen

A5

Bekendmaking en elektronisch kennisgeven van vastgestelde besluiten of van documenten waarmee is ingestemd in de Staatscourant, het Blad Gemeenschappelijke regeling, het Provinciaal Blad of het Gemeenteblad

AB

DB

GS

B&W

MW

A6

Het ter inzage leggen van stukken en het verstrekken van kopieën van (openbare) stukken

GS

B&W

MW

A7

Kennisgeving van vergaderingen van het bestuur en verzenden bestuurlijke stukken

AB

DB

BS,

MW secretariaat

A8

Handelingen inzake bestuursrechtelijke procedures, zoals het voeren van verweer, contacten met advocaten en rechtbank / raad van state / secretaris bezwaarschriftencommissie, het opsturen van stukken, verzoeken om uitstel van zitting of doorgeven van verhinderdata, het voeren van mediationgesprekken en meewerken aan finale geschilbeslechting. Het vaststellen van een verweerschrift en het instellen van (hoger) beroep is uitgezonderd.

GS

B&W

JUR

MW op verzoek van JUR

A9

Het vaststellen van een verweerschrift of inhoudelijke reactie in een procedure of geding

AB

DB

GS

B&W

AH

A10

Het instellen van (incidenteel) (hoger) beroep in zaken waarbij het primaire besluit namens een college door de ODMH is genomen, na afstemming met bevoegd gezag

B&W

AH

A11

Het aangaan van mediationovereenkomsten of vaststellingsovereenkomsten naar aanleiding van mediationgesprekken

GS

Geen

A12

Handelingen in verband met rechtsgedingen, bezwaar- of beroepsprocedures waarbij ODMH als rechtspersoon partij is, na instemming directeur of bestuur

AB

DB

AH

JUR

MW HR

A13

Nemen van beslissingen op bezwaar namens een bevoegd gezag indien dat gemandateerd is, conform advies van de commissie

GS

B&W

Geen

A14

Het aangaan van overeenkomsten namens een gemeente, zoals voor planschade of in het kader van geluidsaneringen

BM

AH

A15

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies

AB

DB

GS

Geen

A16

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies in het kader van geluidsaneringen (ISV)

B&W

AH

A17

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet Bibob

GS

Geen

A18

Het verrichten van handelingen in het kader van de Wet Bibob, zoals vragen advies en overleg met Riec, LBB en andere instanties en toegang tot strafrechtelijke informatie in het kader van Wabo-procedures

GS

Bibob-team (op naam aangewezen personen)

A19

Het behandelen van klachten over medewerkers

DB

AH

A20

Het behandelen van klachten over afdelingshoofd

DB

Geen

A21

Het verrichten van handelingen in het kader van archiefbeheer

AB

DB

GS

B&W

MW DIV

A22

Het laten inschrijven van beschikkingen in openbare registers / kadaster

GS

B&W

MW

A23

Het aanleveren van gegevens voor risicokaarten of registers

GS

B&W

MW

A24

Het opmaken van een proces-verbaal van constatering, rapporten of verklaringen in het kader van de Wet BAG

B&W

MW

A25

Het ambtelijk adviseren van gemeentes in het kader van (ruimtelijke) procedures in de vorm van memo’s, inhoudelijke brieven of e-mailberichten (bodem-, geluid-, lucht-, EV- of rom-advies), na collegiale toets of akkoord teamleider

-

MW Expertise

A26

Het melden van gevallen van bodemverontreiniging bij GS (art. 41 Wbb)

B&W

TL Bodem

A27

Het in ontvangst nemen en inboeken van post (digitaal, schriftelijk), dagvaardingen e.d.

AB

DB

GS

B&W

MW DIV

A28

Het aanmaken / aanvragen van accounts bij diverse partijen, regelen van e-herkenning e.d.

-

MW ICT

Financiële mandaten / inkoop / verzekeringen / aansprakelijkheid / overeenkomsten [1]

B1

het aangaan en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten, het plaatsen van bestellingen, het gunnen van opdrachten en het doorlopen van eventuele aanbestedingsprocedures, voor zover het past binnen de begroting en de budgetten, tot een bedrag van 5000,-

DB

TL

Na instemming AH (submandaat)

B2

het aangaan en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten, het plaatsen van bestellingen, het gunnen van opdrachten en het doorlopen van eventuele aanbestedingsprocedures, voor zover het past binnen de begroting en de budgetten tot een bedrag van 50.000,-

DB

AH

B3

het aangaan en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten, het plaatsen van bestellingen, het gunnen van opdrachten en het doorlopen van eventuele aanbestedingsprocedures, voor zover het past binnen de begroting en de budgetten voor een bedrag vanaf 50.000,-

DB

AH + CT

of

AH bedrijfsvoering + directeur

B4

Fiatteren en verrichten van betalingen, overboeken van saldi en het opstarten van incasso’s of vorderen van geld

DB

MW financiën + TL financiën

B5

Het aantrekken van gelden (kas) overeenkomstig treasurystatuut

DB

TL financiën + CT

B6

Het aangaan van leningen

DB

CT + DIR

B7

Contacten met banken en financiële instellingen, verstrekken gegevens aan financiële toezichthouders en CBS

DB

TL financiën

B8

Afschrijven of oninbaar verklaren van vorderingen

DB

TL financiën + CT

B9

Het aangaan of aanpassen van verzekeringen en corresponderen of onderhandelen daarover met verzekeringsmaatschappijen of intermediairs. Bij nieuwe verzekeringen of essentiële wijzigingen in bestaande verzekeringen na akkoord van het MT

DB

MW Facza

TL bedrijfsvoering

JUR

(Op naam aangewezen personen)

B10

Het afwijzen van aansprakelijkheid

DB

AH

B11

Het aanvaarden van aansprakelijkheid en vaststellen omvang schade en hoogte vergoeding (bij onrechtmatige daad ODMH)

DB

Geen

B12

Het verhalen van schade of aansprakelijk stellen

DB

Geen

B13

Het sluiten van verwerkersovereenkomsten (AVG)

DB

Geen

Openbaar maken van informatie en communicatie

C1

Het nemen van een besluit op een Woo-verzoek aangaande bestuurlijke documenten en aangelegenheden en het verzenden van de gevraagde documenten

AB

DB

AH

C2

Het nemen van een besluit op een Woo-verzoek met betrekking tot een aangelegenheid van een college of het vorderen van informatie bij derden in het geval van een Woo-verzoek

GS

B&W

AH

C3

Het – apart van een eerder genomen toekennend Woo-besluit – verzenden van gevraagde documenten per brief met bijlagen of het verstrekken van documenten in het kader van H 19 van de Wet milieubeheer

GS

B&W

TL

C4

Het geven van informatie / toelichting per telefoon of per e-mail voor zover het geen vertrouwelijke informatie betreft

-

MW

C5

Het online publiceren en/of verstrekken van documenten per e-mail na een instemmend Woo-besluit of indien een Woo-besluit niet nodig is, na overleg met jurist of teamleider

AB

DB

GS

B&W

MW

C6

Het plaatsen van berichten over de ODMH op de website, na afstemming met relevante personen

AB

DB

MW Comm.

C7

Het plaatsen van nieuwsberichten over aangelegenheden die onder de verantwoordelijk van een college vallen (zoals ongewone voorvallen), na afstemming met Afdelingshoofd en communicatie van het bevoegd gezag

GS

B&W

MW Comm.

C8

Het plaatsen van documenten en begeleidende teksten aangaande een aangelegenheid van een college (zoals een vergunning of een last onder dwangsom) op de website, na een daartoe genomen Woo-besluit of een besluit van het college (actieve, ambtshalve, openbaarmaking van documenten)

GS

MW Comm.

C9

Het nemen van een besluit op een verzoek om informatie omtrent persoonsgegevens (uitoefening rechten betrokkenen AVG)

DB

Geen

C10

In behandeling nemen van vragen of verzoeken omtrent persoonsgegevens en doorzoeken systemen

DB

FG

MW DIV en FAB

C11

Het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het bijhouden van het verwerkingenregister

DB

DIR

FG

Procedurele besluiten of handelingen Awb / Wabo

D1

Het verzenden van een ontvangstbevestiging op een ingediende aanvraag of een verzoek en het doorzenden van een verzoek naar een ander bestuursorgaan indien dat kennelijk bevoegd is

GS

B&W

TL

D2

Het verzoeken om aanvullende gegevens bij een ingediende aanvraag of om een schriftelijke machtiging van een gemachtigde

GS

B&W

TL

D3

Het verzoeken om (wettelijk) advies in het kader van een vergunningprocedure via het OLO of per e-mail

GS

B&W

MW

D4

Het verzoeken om (wettelijk) advies in het kader van een vergunningprocedure per brief

GS

B&W

TL

D5

Het verrichten van voorbereidingshandelingen of het nemen procedurele besluiten, zoals het verlengen van beslistermijnen, het afdoen van herhaalde aanvragen, het van toepassing verklaren van de uitgebreide voorbereidingsprocedure en het besluit tot het niet behandelen van een aanvraag wegens ontbrekende gegevens. Het nemen van mer-beoordelingsbesluiten is uitgezonderd.

GS

B&W

TL

D6

Besluiten op ingebrekestellingen en dwangsommen bij niet tijdig beslissen op grond van de Awb

GS

B&W

AH

D7

Het aanpassen van besluiten in verband met een tussenuitspraak of bestuurlijke lus

GS

B&W

AH

Vergunningen / beschikkingen / meldingen

E1

Omgevingsvergunningen en besluiten op grond van de Wabo, het afhandelen van meldingen, het stellen van voorwaarden na een gebruiksmelding of sloopmelding, Ontheffing of nadere voorschriften Whvbz, Ontheffingen stortverbod, Besluiten op grond van het Activiteitenbesluit, Vuurwerkbesluit of het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, Maatwerkvoorschriften of andere besluiten op grond van de Wet milieubeheer, Goedkeuringsbesluiten op grond van vergunningvoorschriften, Mer-beoordelingsbesluiten, Beschikkingen Wet bodembescherming (uitvoeren van onderzoek, stakings- en gedoogbevelen, ernst en / of spoed, instemmen met saneringsplannen, evaluatieverslagen en nazorgrapporten, besluiten in het kader van nazorg)

GS

AH

E2

Besluiten tot het treffen van maatregelen bij ongewone voorvallen (art. 30, 32 Wbb), het opleggen van bevelen (art. 43 Wbb), besluiten inzake het gedogen van onderzoek en inzet middelen (art. 70, 71 Wbb), besluiten tot het vorderen van gebruik of eigendom onroerende zaken of beperkte rechten (art. 50 Wbb)

GS

Geen

E3

Omgevingsvergunning Wabo en Hogere waarde-besluiten uitgebreide procedure

B&W

AH

E4

Omgevingsvergunningen Wabo reguliere procedure (zoals bouw, OBM, milieuneutrale wijziging), het afhandelen van principe-verzoeken, ontheffingen of vergunningen op grond van de APV, VFLO of het Bouwbesluit, Mer-beoordelingsbesluiten, Hogere waarde-besluiten reguliere procedure, besluiten Wet geluidhinder (saneringsprojecten), Maatwerkbesluiten Wm, Ontheffing verbranden afvalstoffen en andere Wm- besluiten, besluiten op grond van de Wro, vergunningen op grond van de Huisvestingsverordening, besluiten op grond van de

Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020

en het nemen van goedkeuringsbesluiten op basis van vergunningvoorschriften

B&W

TL

E5

Het afhandelen van meldingen of kennisgevingen, op grond van de Wabo, het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit, Besluit Bodemkwaliteit, Besluit lozingen buiten inrichtingen, Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, APV en VFLO, en het eventueel stellen van voorwaarden

B&W

TL

E6

Besluiten tot subsidieverstrekking tot 100.000,- voor de sanering van bedrijfsterreinen (bodem) en besluiten in dat kader voor gevallen van meer dan 100.000,- tot vaststelling subsidie, verlengen beslistermijn, wijziging uitvoeringstermijn en wijzigingen van ondergeschikt belang

GS

AH

Toezicht en handhaving

F1

Gedoogbeschikkingen of het naar aanleiding van zienswijzen afzien van handhaving

GS

Geen

F2

Besluiten op verzoeken van derden om handhaving

SI&W

GS

B&W

AH

F3

Last onder dwangsom of bestuursdwang, en voornemens daartoe (Opleggen, intrekken en opheffen)

GS

Geen

F4

Last onder dwangsom of bestuursdwang, en voornemens daartoe (Opleggen, intrekken en opheffen)

SI&W

B&W

BM

AH

F5

Het aanzeggen van mondelinge bestuursdwang bij spoed, en het verlenen van opdrachten tot het doen van onderzoek naar of het opruimen van gevaarlijke stoffen en / of het voorkomen van verdere schade of verontreiniging indien onmiddellijk handelen vereist is, na afstemming met afdelingshoofd of directeur

GS

B&W

MW

F6

Invorderingsbeschikking, kostenverhaal

SI&W

GS

B&W

BM

AH

F7

Vaststelling verbeuringsbrief (horen voorafgaand aan invordering) en voornemen kostenverhaal

SI&W

GS

B&W

BM

TL

F8

Aanschrijving na geconstateerde overtredingen, aanschrijven tot het treffen van voorzieningen, het beëindigen van activiteiten, e.d.

SI&W

GS

B&W

AH

F9

Afdoen eenvoudige brieven, zoals brieven geen tekortkomingen, afspraakbevestigingen of in behandeling nemen ingediende klacht (hinder)

GS

B&W

TL

F10

Afgeven negatief zwemadvies (geen besluit)

GS

TL

F11

Uitvoeren toezicht en gebruik maken van bevoegdheden in dat kader op grond van de Awb (informatie opvragen, plaatsen betreden, foto’s maken e.d.)

SI&W

GS

B&W

BM

MW

F12

Behandelen milieu of bouw gerelateerde klachten

GS

B&W

MW

F13

Opstellen bevindingenrapport, geluidrapport, vastleggen constateringen

SI&W

GS

B&W

BM

MW

F14

Besluiten tot opmaken PV, uitvaardigen BSBm

DIR

TL VV en ZW

Geen plaatsvervanging toegestaan

F15

Inzage in en verwerken van strafrechtelijke gegevens, uitwisselen gegevens met politie, contacten met RIEC, Justis, CJIB, toepassen BSBm

DIR

Boa’s

Alleen onderlinge plaatsvervanging toegestaan

[1] Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of dienstverleningsovereenkomsten met colleges of soortgelijke instanties is voorbehouden aan het DB.

 

Naar boven