Mandaatbesluit Wet Open Overheid ODMH 2022

 

Het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Midden-Holland, ieder voor zover bevoegd;

 

Gelet op:

 

De Wet open overheid;

 

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland.

 

 

BESLUITEN

 

vast te stellen het:

 

MANDAATBESLUIT WET OPEN OVERHEID

 

 

Artikel 1: Mandaatverlening

 • 1.

  Aan de directeur, bedoeld in artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland, wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Wet open overheid, al dan niet op verzoek, over het openbaar maken van documenten die naar hun aard verband houden met de publieke taak van de bestuursorganen van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 • 2.

  Het mandaat omvat mede besluiten waarbij een verzoek geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

 • 3.

  Het mandaat omvat mede een machtiging voor het verrichten van handelingen op grond van de Wet open overheid.

 

Artikel 2: Kaders mandaat

 • 1.

  De directeur kan voor de bevoegdheden genoemd in artikel 1 ondermandaat verlenen aan functionarissen werkzaam bij de Omgevingsdienst.

 • 2.

  Ondermandaat omvat niet de beslissing op een ingekomen bezwaarschrift gericht tegen een besluit over het openbaar maken van documenten.

 • 3.

  De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter.

   

Artikel 3: Informatieplicht

 • 1.

  De directeur verschaft het bestuur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

 • 2.

  De directeur informeert het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

   

Artikel 4: Ondertekening

Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 1, luidt de ondertekening:

 

Het algemeen bestuur / het dagelijks bestuur / de voorzitter van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

namens dezen,

Naam

Functie-aanduiding

gevolgd door een disclaimer met betrekking tot de digitale vaststelling van het besluit of document

 

 

Artikel 5: Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Wet open overheid.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022 en wordt bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regelingen

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het alge­meen bestuur van 10 maart 2022

 

De voorzitter,

T. van Vugt

 

De secretaris,

A. Mutter

 

 

Aldus besloten door het dagelijks bestuur op 10 maart 2022

 

De voorzitter,

T. van Vugt

 

De secretaris,

A. Mutter

 

 

Aldus besloten door de voorzitter op 10 maart 2022

 

De voorzitter,

T. van Vugt

 

Naar boven