Mandaatregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2022

Het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht;

 

Overwegende:

- Dat het, met het oog op een doelmatige besluitvorming en een vlotte afdoening van zaken, gewenst is bevoegdheden te mandateren aan de directeur-archivaris;

 

Gelet op:

- De Algemene wet bestuursrecht, artikelen 10:1 tot en met 10:12;

- De Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht;

 

Besluit:

- Het “Mandaatbesluit Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht” in te trekken;

- De “Mandaatregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2022” vast te stellen.

 

Bepalingen

Artikel 1 Begrippenlijst

a. bevoegd orgaan: het bestuur en/of de bestuursvoorzitter van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht .

b. gemandateerde: degene, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van het bevoegd orgaan besluiten te nemen.

c. machtiging: de bevoegdheid tot het namens een bestuursorgaan verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

d. mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen.

e. RAZU: Regionaal Archief Zuid-Utrecht .

f. volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  De uitoefening ten aanzien van de in het bij dit besluit behorende mandaatregister vermelde bevoegdheden en de ondertekening van de in dit register genoemde stukken worden opgedragen aan de directeur-archivaris.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de directeur-archivaris wordt hij/zij vervangen door een aangewezen medewerker.

 • 3.

  De directeur-archivaris informeert het bestuur over de aanwijzing bij zijn/haar afwezigheid.

 • 4.

  Een krachtens mandaat genomen besluit alsmede de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven worden kenbaar namens het bevoegd orgaan ondertekend.

Artikel 3 Het mandaatregister

 • 1.

  Het bij dit besluit behorende mandaatregister geeft een overzicht van de bevoegdheden welke worden geacht te zijn gemandateerd.

 • 2.

  Het mandaatregister is openbaar en ligt voor een ieder ter inzage.

Artikel 4 Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zoveel en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat deze bekendgemaakt is. De regeling wordt bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regeling.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Mandaatregeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten op 13 april 2022,

G. Isabella

Plaatsvervangend voorzitter

Regionaal Archief Zuid-Utrecht

H.A Hokke

Secretaris

Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Bijlage 1 Mandaatregister 2022

 

Categorie

Nr.

Omschrijving bevoedheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht)

Bevoegd orgaan

Mandaat, Machtiging of Volmacht

Gemandateerde

Specifieke voorwaarden/bepalingen/instructies

Algemeen

A1

Besluiten tot het verstrekken van informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur of diens rechtsopvolger.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

 

Algemeen

A2

Besluiten naar aanleiding van klachten of bezwaren.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

evt. na advies jurist.

Algemeen

A3

Besluiten verband houdende met de zorg, het toezicht op, de bewaring en het beheer van de nog niet overgebrachte archiefbescheiden en de archiefruimten van het RAZU.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

 

Algemeen

A4

Besluiten omtrent het overbrengen van archiefbescheiden van het RAZU naar de archiefbewaarplaats en het opstellen van lijsten tot vernietiging van bescheiden en informatie.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

 

Algemeen

A5

Beslissen tot, en verrichten van handelingen in verband met het beheer en onderhoud van gebouwen en overige eigendommen van RAZU.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

Binnen de kaders van de begroting.

Algemeen

A6

Vaststellen van algemene voorwaarden.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

 

Algemeen

A7

Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst met andere rechtspersonen binnen de kaders van het (strategisch)beleidsplan.

Bestuursvoorzitter

volmacht

Directeur-archivaris

 

Algemeen

A8

Besluiten inzake de wet- en regelgeving en intern beleid met betrekking tot privacy, informatieveiligheid, en het verwerken van persoonsgegevens, waaronder: melden datalekken, verstrekken van informatie en inzage, sluiten van verwerkersovereenkomsten.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

Binnen de kaders van het beleid en na advies, jurist, Informatiemanager, Functionaris Gegevens-bescherming (FG), CISO. De FG handelt onafhankelijk.

Algemeen

A9

Op verzoek van de Nationale Ombudsman verstrekken van informatie.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

 

Algemeen

A10

Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in alle soorten rechtsgedingen en bij arbitrage.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

 

Algemeen

A11

Besluiten tot het bekend maken van officiële publicaties.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

Binnen de kaders van wet- en regelgeving. Publiceren zelf ligt in de uitvoering.

Financieel

F1

Het doen van inkopen zijnde investeringen, (ver)huren en leasen en verkopen i.v.m. het dagelijks functioneren van de organisatie benodigde diensten en roerende zaken met een maximum van € 50.000 excl. BTW per overeenkomst.

Bestuursvoorzitter

volmacht

Directeur-archivaris

Binnen de kaders van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, begroting en evt. meerjarenbeleidsplan.

Financieel

F2

Het sluiten van overeenkomsten van inkopen zijnde investeringen, (ver)huren en leasen en verkopen i.vm. benodigde diensten en roerende zaken vanaf € 50.000 excl. BTW per overeenkomst, in opdracht van het bestuur.

Bestuursvoorzitter

volmacht

Directeur-archivaris

Binnen de kaders van de begroting en/of bedrijfsplan en na besluitvorming door bestuur.

Financieel

F3

Het treffen van maatregelen ter invordering van achterstallige betaling, inclusief het daartoe voeren van procedures bij de rechter.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

Indien jegens een deelnemer zal dit pas worden besloten na overleg met betreffende deelnemer en na besluit van het bestuur.

Financieel

F4

Het aansprakelijk stellen van derden in aangelegenheden RAZU betreffende, in opdracht van het bestuur.

Bestuursvoorzitter

volmacht

Directeur-archivaris

Indien jegens een deelnemer zal dit pas worden besloten na overleg met betreffende deelnemer en na besluit van het bestuur.

Financieel

F5

Het (mede) opstellen van de concept kadernota, de concept meerjarenbegroting, de concept begrotingswijzigingen en de concept jaarrekening en het jaarverslag.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

In overleg met financiële dienstverlening en P&O.

Financieel

F6

Het (mede) opstellen van het (concept) beleidsplan en/of (concept) kaderstelling.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

 

Financieel

F7

Het verzorgen van de definitieve financiële afrekening met gemeenten op basis van de begroting (voorschotten) en jaarrekening (definitieve afrekening).

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

 

Financieel

F8

Het uitbrengen van offertes met betrekking tot het verwerven van opdrachten/diensten, leveringen en werken; het (mede) uitvoeren van aanbestedingen.

Bestuursvoorzitter

volmacht

Directeur-archivaris

 

Financieel

F9

Het vaststellen van budgetten binnen de vastgestelde kaders.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

Binnen de kaders van begroting, na advies adviseur P&C.

Financieel

F11

Het verstrekken van informatie op basis van de Wet Normering Topinkomens.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

 

Financieel

F12

Het aanvragen van projectsubsidies.

Bestuursvoorzitter

volmacht

Directeur-archivaris

Eventueel na afstemming met het Bestuur.

Personeel

P1

Het verstrekken van een bindende voordracht aan het gemeentebestuur van Houten met betrekking tot besluiten tot het openstellen van een vacature en het aangaan, verlengen, wijzigen of beëindigen/opzeggen/verlenen van ontslag in relatie tot tijdelijke of vaste dienstverbanden overige overeenkomsten, zoals detacherings-, stage-overeenkomsten, met betrekking tot personeel, behoudens deze van de directeur-archivaris.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

Conform GR en Raamovereenkomst P&O Houten, binnen de kaders van het organisatieplan en de begroting.

Personeel

P2

Besluiten naar aanleiding van een formele klacht met betrekking tot personele aangelegenheden waarop de geschilbeslechtingsregeling RAZU van toepassing is.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

 

Personeel

P3

Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -beschrijvingen van medewerkers anders dan directeur-archivaris.

Bestuur

machtiging

Directeur-archivaris

o.b.v. vastgestelde functiewaarderingssystematiek of procedureregeling.

Taakspecifiek

T1

Besluiten in het kader van het beperken van openbaarheid, of de opheffing daarvan, van archiefbescheiden, voor zover onder verantwoordelijkheid van het RAZU.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

 

Taakspecifiek

T2

Besluiten in het kader van het verlenen van inzage in beperkt openbare archiefbescheiden.

Bestuur

mandaat

Directeur-archivaris

 

Taakspecifiek

T3

Besluiten tot het aangaan of opheffen van schenkings- en bruikleenovereenkomsten en de opname of ontvreemding van bijbehorende collecties in de collectie van het RAZU.

Bestuursvoorzitter

volmacht

Directeur-archivaris

 

Toelichting Mandaatregister 2022

Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid-Utrecht en middels een treasurystatuut en raamovereenkomst detachering heeft het bestuur van het RAZU taken belegd binnen de organisatie en bedrijfsvoering van het RAZU. Het vorige mandaatbesluit uit 2012 gaf de directeur-archivaris het mandaat om namens het RAZU overeenkomsten af te sluiten tot een maximum van € 50.000 per overeenkomst. Verdere belegging van taken vond niet plaats.

Aanpassingen in het privacy beleid van de organisatie vormde de directe aanleiding om het mandaatbesluit te vervangen door een nieuw op te stellen mandaatregister. Bij het opstellen van het mandaatregister is advies gevraagd aan een jurist van de gemeente Houten. Op basis hiervan is in dit mandaatregister enkel opgenomen wat verdere specificatie behoefte op basis van de al eerder genoemde documentatie (gemeenschappelijke regeling, treasurystatuut en raamovereenkomst detachering).

Het mandaatregister is onderverdeeld in vier categorieën:

A. De categorie Algemeen regelt zaken als het verstrekken van informatie op basis van WOB/WOO-verzoeken, het archiefbeheer van het dienstarchief en het vertegenwoordigen van de organisatie in rechtsgedingen.

F. De categorie Financieel beschrijft de verschillende financiële volmachten en machtigen benodigd voor de opstelling van de financiële jaarstukken en het financieel handelen naar aanleiding van de financiële kaders. De in 2012 vastgestelde norm van € 50.000 per overeenkomst is gehandhaafd onder F1.

P. De categorie Personeel behandelt maar drie zaken: het behandelen van klachten over HR-zaken, het waarderen van functieprofielen en het kunnen aanstellen en ontslaan van personeel.

T. Tot slot beschrijft de categorie Taakspecifiek een drietal bevoegdheden voor de uitvoering van de taken die aan de GR zijn toebedeeld in de gemeenschappelijke regeling.

Naar boven