Besluit tot tweede wijziging van het Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie

De teammanager van Bestuurlijke Ondersteuning (a.i.) heeft besloten, voor zover het zijn team betreft, het 'Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie' aan te passen. Dit in verband met (personele) wijzigingen binnen het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij.

 

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking en wordt aangehaald als 'Besluit tot tweede wijziging van het Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie'.

 

Informatie en procedure

Het besluit wordt bekendgemaakt door middel van het Blad gemeenschappelijke regeling (Blad GR).

Het Blad GR is te raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Het volledige besluit ligt vanaf de dag van bekendmaking tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor van Boxtel bij het team Staf en ondersteuning, cluster Juridische Zaken.

Er kan een afschrift worden verkregen van het ter inzage gelegde besluit. Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar via het telefoonnummer (073) 553 12 17.

Inhoudelijke informatie met betrekking tot het besluit kan eveneens via dit telefoonnummer worden ingewonnen.

Naar boven