Aanwijzingsbesluit archivaris Werkorganisatie BUCH 2021

 

Het bestuur van de Werkorganisatie BUCH;

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 1, onder d van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikel 32, derde lid van de Archiefwet 1995 en artikel 27, zevende lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH,

 

besluit:

 

I. als archivaris van de Werkorganisatie BUCH aan te wijzen: de directeur van het Regionaal Archief Alkmaar.

II. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking en terug werkt tot en met 1 januari 2020.

III. dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris Werkorganisatie BUCH 2021. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het BUCH bestuur van de Werkorganisatie BUCH op 13 oktober 2021.

 

secretaris voorzitter

E. Zandstra drs. A. Mans

 

Toelichting

In artikel 1, onder de, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling bij het dagelijks bestuur – degene die krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden (zorgdrager) - gelegd.

Dit besluit betreft een besluit dat het bestuur moet nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

Dit besluit betreft een uitwerking van de bevoegdheid van het bestuur om een archivaris aan te wijzen (artikel 32, onder derde lid, van de Archiefwet en artikel 27, zevende lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH).

 

 

Naar boven