Kennisgeving BUS-melding

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

 

Locatie: Lentheweg in Heino, kenmerk Z2021-00014076 (AA017703558)

 

Op 20 december 2021 hebben Gedeputeerde staten van Overijssel een melding -categorie immobiel- ontvangen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) met betrekking tot het saneringsvoornemen op de locatie Lentheweg in Heino, kadastraal bekend als gemeente Heino, sectie B en nummer 3160 en 3289.

 

De melding wordt gecontroleerd op haar volledigheid. Indien blijkt dat de melding voldoet aan de eisen van artikel 39b Wet bodembescherming mag de melder vanaf 24 januari 2022 aanvangen met de sanering.

 

Tegen deze melding bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep.

 

 

 

Naar boven