Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds van 17 november 2022 houdende wijziging van de Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds (Stuw) 2022/01

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

 

 

gelet op:

 

  • artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

  • artikel 1.4 van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017

besluit

Artikel 1 Wijziging

De Subsidieregeling thematische uitvoering Waddenfonds (Stuw) 2022/01 wordt gewijzigd als volgt:

 

  • A.

    In artikel 1.3, eerste lid, wordt “€ 10.000.000,=” vervangen door: “€ 12.000.000,=”

  • B.

    In artikel 1.4, eerste lid, wordt “donderdag 15 december 2022” vervangen door: “vrijdag 27 januari 2023”;

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds.

Leeuwarden, 17 november 2022

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

C.J. Loggen,

voorzitter

G.W. Huisman,

secretaris

Naar boven