Definitief locatiebesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Wijdemeren (J.F. van Heumenhof - B. van Beeklaan - Zuidsingel - Eikenlaan)

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld een definitief locatiebesluit met de aanwijzing van een locatie voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Wijdemeren.

 

Het gaat hierbij om locatiebesluiten waarvoor géén zienswijzen zijn ingebracht binnen de gestelde reactietermijn van zes weken.

 

Het betreft de definitieve locatiebesluiten met het kenmerk:

  • OVC2022-01-KH004-22.0004854 (J.F. van Heumenhof)

  • OVC2022-01-KH008-22.0004855 (B. van Beeklaan)

  • OVC2022-01-KH-Wijk-01-22.0004856 (Zuidsingel)

  • OVC2022-01-LD015-22.0004857 (Eikenlaan)

 

Het definitieve locatiebesluit aan de linkerkant van deze pagina is als pdf-bestand te downloaden.

 

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. Het beleid is in te zien via de link:

 

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen

 

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link:

 

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

 

Het definitieve locatiebesluit is per brief verstuurd aan de betreffende gebruikers.

 

Tegen het definitieve locatiebesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp locatiebesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerp locatiebesluit naar voren te hebben gebracht. Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzagelegging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Inzage

Het locatiebesluit, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor het adres en de openingstijden. Actuele achtergrondinformatie is te vinden op internet: https://www.gad.nl/ondergrondse-containers/wijdemeren/

 

Bussum, 11 november 2022

M. Van der Linden

secretaris

G. Van den Top

voorzitter

Naar boven