Machtigingsbesluit directeur Publieke Gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek advisering GHOR publieksevenementen

 

De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek (dPG),

 

Gelet op:

 

 • Artikel 1 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr);

 • Artikel 32 van de Wvr;

 • Artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • Afdeling 10.1.1. Mandaat van de Awb;

 • Artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

 

Overwegende dat:

 

 • De Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie (GHOR) onder leiding staat van de dPG;

 • De dPG belast is met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening;

 • De GHOR belast is met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied;

 • De advisering van andere overheden en organisaties over publiekesevenementen wordt uitgevoerd door de beleidsmedewerker en de specialist operationele voorbereiding van het team GHOR binnen de GGD Flevoland;

 • Het wenselijk is dat de medewerkers bij het team GHOR van de GGD Flevoland worden gemachtigd om adviezen zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht over publieksevenementen in de regio Gooi en Vechtstreek af te geven.

 

Besluit:

 

 • 1.

  Voor het uitbrengen van adviezen richting het bevoegd gezag over de geneeskundige en gezondheidskundige aspecten bij (grootschalige) publieksevenementen in de regio Gooi en Vechtstreek de beleidsmedewerker en de specialist operationele voorbereiding van het team GHOR bij de GGD Flevoland te machtigen.

 • 2.

  Ten aanzien van de uitoefening van de onder 1. vermelde machtiging de navolgende voorschriften vast te stellen.

 

Artikel 1 Totstandkoming maatwerkadvies

De gemachtigden brengen een integraal gezondheidsadvies uit op basis van de werkwijze zoals beschreven in de Handreiking Evenementenveiligheid 2021 GGD GHOR Nederland.

 

Artikel 2 Verantwoordelijkheid gemeenten

De uitoefening van deze machtiging vindt plaats in naam en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester van de betreffende Regiogemeente als vergunningverlener voor publieksevenementen.

 

Artikel 3 Reikwijdte machtiging

 • 1.

  De verlening van de machtiging geschiedt in de ruimste zin des woords.

 • 2.

  De gemachtigden zijn bevoegd tot het verrichten van alle feitelijke handelingen, benodigd voor het uitbrengen van een integraal gezondheidsadvies.

 • 3.

  De gemachtigden dienen een integraal gezondheidsadvies type C (voor grote evenementen) voor akkoord voor te leggen aan de dPG.

 • 4.

  De uitoefening van de machtiging geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:4 van de Awb.

 

Artikel 4 Citeertitel

Het Machtigingsbesluit wordt aangehaald als 'Machtigingsbesluit directeur Publieke Gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek advisering GHOR publieksevenementen'.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het Machtigingsbesluit wordt gepubliceerd in het Blad Gemeenschappelijke regeling en treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten door de directeur Publieke Gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek.

 

Bussum, 8 november 2021

R. Stumpel

Directeur Publieke Gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek

Naar boven