Inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers gemeente Zaltbommel

Het dagelijks bestuur van Avri

 

 

Overwegende dat

 

 • het algemeen bestuur van Avri bij gelegenheid van de vaststelling op 16 november 2017 van het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof en het Projectplan Invoering nieuw afvalbeleid akkoord is gegaan met:

   

  • de ambitie van de gemeenten uit de regio Rivierenland om de hoeveelheid restafval te verminderen;

  • de ambitie om te komen tot meer en betere afvalscheiding;

  • de ambitie om te komen tot een betere kwaliteit van de grondstoffen;

  • met een uitbreiding van de capaciteit voor handhaving om ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van herbruikbare stromen) te voorkomen en te bestrijden.

 • het algemeen bestuur van Avri op 11 februari 2021 het besluit heeft genomen tot het bieden van de mogelijkheid aan gemeenten om per 1 januari 2022 het incontinentiemateriaal en luiers gescheiden van het restafval te laten inzamelen;

 

 • De gemeente Zaltbommel hier toe besloten heeft;

 

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels te stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de dienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel;

 

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft het aangewezen inzamelmiddel en inzamelvoorziening inclusief de inzamellocaties vast te stellen waar(in) huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente;

 

 • het dagelijks bestuur van Avri op grond van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 de bevoegdheid heeft om regels op te stellen omtrent het gebruik van inzamelmiddelen en -voorzieningen;

 

 • het algemeen bestuur van Avri op 19 april 2018 (en geactualiseerd op 7 juli 2021) heeft besloten de volgende richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen vast te stellen voor:

  de (verkeers)veiligheid, de bereikbaarheid, de fysieke geschiktheid van de locatie en de omgeving, de aanwezigheid van kabels en (riool)leidingen in de bodem, het beperken van overlast en het voorkomen van (milieu)schade, bestaande groen- en parkeervoorzieningen, historische kernen, een doelmatige afvalinzameling en een doelmatige bedrijfsvoering;

 

 • dit aanwijzingsbesluit alleen betrekking heeft op de inzamellocaties zoals aangeduid in de bijlage behorende bij dit besluit;

 

 • het dagelijks bestuur heeft besloten om de aanwijzing van de inzamellocaties voor te bereiden conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 • belanghebbenden de gelegenheid hebben om tegen de plaatsbepaling van de aanbiedplaatsen, ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen. Het conceptbesluit heeft vanaf 21 juli 2021 ter inzage gelegen;

 

 • ten aanzien van onderstaande locaties zienswijzen zijn ingebracht. Hier is per locatie een reactie op gegeven in de nota van beantwoording van zienswijzen. Deze nota maakt integraal onderdeel uit van het besluit.

besluit:

 

 • 1.

  de locaties aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage, aan te wijzen als inzamellocaties voor huishoudelijk incontinentiemateriaal en luiers.

bepaalt:

 

 • -

  dat het bovenstaande besluit wordt bekendgemaakt.

namens het dagelijks bestuur van Avri

de voorzitter

J. (Joost) Reus

Bijlage 1 Locatieplan

Container nummer Z001IC

Adres Aalderwijksestraat tegenover nr. 16 (kerk), Kerkwijk

X- coördinaten 143.502

Y- coördinaten 420.760

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie Z001IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Kempke/Aalderwijksestraat is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De locatie bevindt zich aan de Aalderwijksestraat nabij nr. 16, tegenover de kerk in een parkeervak. Er is op deze plek voldoende ruimte voor een INCO-container. Ten behoeve van de benodigde ruimte van de INCO-container wordt één parkeerplaats opgeheven. Dit is met de gemeente besproken en akkoord bevonden. Voor bewoners die het afval te voet of per rolstoel/rollator wegbrengen, is de bereikbaarheid voldoende door het aanwezige trottoir. Bewoners die het afval per auto aanbieden kunnen de auto parkeren in één van de parkeervakken naast de locatie. De Avri ziet erop toe dat de toegankelijkheid naar de container ook voor rolstoel- en rollatorgebruikers goed is. Het straatwerk direct rondom de container zal gelijk worden getrokken met de hoogte van het trottoir.

 

De Aalderwijksestraat bevindt zich in een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. De container staat dermate ver naar achteren in het parkeervak dat deze geen belemmeringen vormt voor het overzicht op de weg ter plaatse. Zo blijft het overzicht op het gelijkwaardige kruispunt behouden. De weg ter plaatse is circa 5,1 meter breed. Een inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter breed, het is voor verkeer mogelijk om het inzamelvoertuig veilig te passeren wanneer deze de container aan het ledigen is.

 

In de ondergrond bevinden zich geen belemmeringen in de vorm van kabels en leidingen die het onmogelijk maken om de container te plaatsen. Ook bovengrondse zijn er geen belemmeringen voor de plaatsing en het gebruik van de container. Het inzamelvoertuig heeft voldoende ruimte om de container omhoog te takelen tijdens ledigingsacties.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter gemeten van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op circa 21 meter afstand vanaf de locatie, de dichtstbijzijnde gevel van een woning op ongeveer 28 meter. De locatie voldoet daarmee aan de richtlijnen.

 

Container nummer Z002IC

Adres Burgemeester Posweg 1, Poederoijen

X- coördinaten 133.813

Y- coördinaten 421.934

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie Z002IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie bevindt zich aan een doorgaande 30 km/u weg, op de parkeerplaats nabij het dorpshuis. De straat waar de containerlocatie ligt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. De snelheid van voertuigen op de betreffende parkeerplaats ligt nog lager. Aangezien het ledigingsvoertuig de container ledigt vanaf de parkeerplaats, zal de verkeersdoorstroming op de doorgaande weg niet worden belemmerd.

 

Voor plaatsing van de container dient een parkeerplaats te worden opgeofferd. Het verwijderen van een parkeerplaats zal geen problemen voor de parkeerdruk opleveren. Dit is besproken met de gemeente en akkoord bevonden.

 

Op de beoogde locatie is al verharding aanwezig. De locatie is daarmee goed bereikbaar voor mindervaliden en voetgangers. Aangezien het een parkeerplaats betreft, is de locatie tevens goed bereikbaar voor automobilisten.

 

De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De dichtstbijzijnde erfgrens ligt op circa 4 meter afstand vanaf de locatie, de dichtstbijzijnde gevel van een woning op ongeveer 18 meter. De locatie voldoet daarmee aan de richtlijn.

 

Nabij de containerlocatie ligt een waterleiding. Deze ligt op dergelijke afstand dat de plaatsing van de container niet bemoeilijkt. Bovengronds zijn er geen obstakels, de nabijgelegen boom staat tevens op dermate afstand dat plaatsing van de container goed mogelijk is zonder de boom te beschadigen. De vrije takelhoogte blijft gewaarborgd zodat het ledigingsvoertuig geen probleem zal ondervinden bij het ledigen van de container.

 

Container nummer Z003IC-002

Adres Overzijde Burgemeester Hobolaan 24, Zuilichem

X- coördinaten 137.623

Y- coördinaten 424.318

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie Z003IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

Het betreft een locatie in het groen in de kern Zuilichem, aan een doorgaande 30 km/u weg. De locatie is centraal gelegen in de kern en ligt aan een van de ontsluitingswegen. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. De straat ter plekke is circa 6 meter breed. Het inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter breed. Het is nog mogelijk voor automobilisten om het voertuig in te halen wanneer deze de container aan het ledigen is. Aangezien de container naar achteren in het groen is gesitueerd, zal deze het verkeersoverzicht voor automobilisten niet beperken.

 

De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens is circa 17 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is ongeveer 24 meter. De containerlocatie voldoet daarmee aan de richtlijn.

 

Achter de locatie is al een trottoir aanwezig. De Avri ziet erop toe dat alle INCO-container locaties voor iedereen bereikbaar zijn. Indien nodig worden achteraf maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen goed bereikbaar is. In de Molenstraat zijn enkele parkeervakken aanwezig als men per auto het afval aan wil bieden. Daarnaast is het ook mogelijk om de auto tijdelijk in de Maas-Waalweg te parkeren. De locatie is daarmee voor automobilisten tevens goed te bereiken.

 

Voor plaatsing van de container dient wat van het aanwezige groen te worden verwijderd (zie onderstaande figuur). In onderling overleg met de Avri en de gemeente is dit niet als problematisch naar voren gekomen. De aanwezige boom is dermate klein dat deze lediging van de container niet zal beperken. Door de container naar voren in het groenvlak te plaatsen, is het tevens mogelijk buiten de kwetsbare boomzone te blijven. De boom ondervindt dan geen schade.

 

Figuur 3: Gedetailleerde situatieschets beoogde containerlocatie Z003IC

 

Container nummer Z004IC

Adres Dorpsstraat tussen nr. 8 en 10, Bruchem

X- coördinaten 144.648

Y- coördinaten 422.170

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie Z004IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie Naast Hoenderveld 9 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De locatie voor de INCO-container bevindt zich direct naast een ondergrondse glascontainer. Aangezien er in de huidige locatie een glascontainer wordt gebruikt en geledigd, achten we deze locatie op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid tevens geschikt voor de INCO-container. De straat waarin de container komt te staan betreft een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen.

 

Op de locatie is reeds verharding aanwezig. De Avri ziet erop toe dat alle INCO-container locaties voor iedereen bereikbaar zijn. Indien nodig worden achteraf maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen (rolstoel- en rollatorgebruikers) goed bereikbaar is.

 

In de ondergrond bevinden zich geen kabels en leidingen die een obstakel vormen voor de INCO-container. De containerlocatie bevindt zich direct naast een volledig ondergrondse glascontainer, welke dieper de grond ingaat dan de INCO-container. Bovengronds zijn er geen obstakels die een belemmering vormen voor de container. Het inzamelvoertuig heeft voldoende ruimte om de container te ledigen.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter gemeten vanaf de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 13 meter, de afstand tot de dichtstbijzijnde woning circa 21 meter. De containerlocatie voldoet daarmee aan de richtlijnen.

 

Container nummer Z005IC

Adres Op de hoek Maas-Waalweg / Prins Hendrikstraat tegenover nr. 68, Aalst

X- coördinaten 137.407

Y- coördinaten 421.967

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie Z005IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

Het betreft een locatie in het groen, langs een doorgaande 30 km/u weg. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen. De weg ter plaatse is circa 5,5 meter breed, het inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter breed. Wanneer het ledigingsvoertuig de container ledigt, blijft er daarmee voldoende ruimte over voor overige voertuigen om deze te passeren. Gezien de container ver naar achteren in het groen wordt geplaatst, is deze voldoende ver uit het zicht geplaatst dat deze voor automobilisten geen visuele beperking vormt in de bocht.

 

Naast de locatie is al verharding aanwezig. De Avri ziet erop toe dat alle INCO-container locaties voor iedereen bereikbaar zijn. Indien nodig worden achteraf maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen goed bereikbaar is. Verderop in de straat is een parkeerstrook aanwezig, waarmee de locatie ook voor automobilisten goed bereikbaar is.

 

De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens is circa 17 meter. De afstand tot de perceelgrens is ongeveer 29 meter. De containerlocatie voldoet daarmee aan de richtlijn.

 

Nabij de locatie is een elektriciteitskabel aanwezig in de ondergrond. Het graven van een proefsleuf alvorens plaatsing wordt aangeraden. De bomen staan dermate ver verwijderd van de containerlocatie dat deze geen invloed ondervinden van de plaatsing en het ledigingsvoertuig de container zonder problemen kan ledigen.

 

Container nummer Z006IC

Adres Boterbloemstraat naast 27, Nederhemert

X- coördinaten 139.617

Y- coördinaten 419.844

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie Z006IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De beoogde locatie bevindt zich aan een doorgaande 30 km/u weg. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. De weg ter plaatse is ongeveer 6 meter breed. Het inzamelvoertuig is ongeveer 2,5 meter breed. Als het inzamelvoertuig de container ledigt, is het nog goed mogelijk voor automobilisten om het voertuig in te halen. Bij de locatie is al trottoir aanwezig, tevens is het mogelijk om nabij de locatie de auto kort neer te zetten. Dit maakt de locatie goed bereikbaar voor zowel voetgangers als automobilisten. De AVRI ziet natuurlijk erop toe dat alle incontinentiecontainers voor iedereen bereikbaar zijn.

Indien nodig worden achteraf maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen goed te bereiken is.

 

De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde perceelgrens is circa 4,5 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is ongeveer 15 meter. De beoogde locatie voldoet daarmee aan de richtlijn.

 

Voor plaatsing van de container dient een deel van het aanwezige heestergroen te worden verwijderd. Dit is besproken met de gemeente en akkoord bevonden. Het betreft geen beeldbepalend groen. De aanwezige boom is ver genoeg van de locatie verwijderd om geen hinder te ondervinden door plaatsing. De vrije takelhoogte blijft tevens gewaarborgd zodat het ledigingsvoertuig de container zonder problemen kan ledigen. Ondergronds ligt er nabij de locatie een waterleiding. Deze is tevens ver genoeg van de beoogde locatie verwijderd om geen belemmering te vormen voor plaatsing.

 

Container nummer Z007IC

Adres Fijkensakker, nabij Ridderstraat 3a, Gameren

X- coördinaten 142.281

Y- coördinaten 423.573

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie Z007IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Ridderstraat t.h.v. nr. 5/7 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De locatie voor de INCO-container bevindt zich direct naast een aantal andere ondergrondse containers voor de fracties: glas, papier en textiel. Aangezien er in de huidige situatie reeds een aantal andere containers worden gebruikt en geledigd, achten we deze locatie op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid tevens geschikt voor de INCO-container. De straat waarin de container komt te staan betreft een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen.

 

Op de locatie is reeds verharding aanwezig. De Avri ziet erop toe dat alle INCO-container locaties voor iedereen bereikbaar zijn. Indien nodig worden achteraf maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen (rolstoel- en rollatorgebruikers) goed bereikbaar is. In dit geval wordt er mogelijk een deel van de afgebakende groenstrook aan de linkerzijde van de containerlocatie (zie figuur 2) een stukje ingekort ten behoeve van de INCO-container. Dit om de ruimte rondom de container te garanderen zodat rolstoel- en rollatorgebruikers hun afval goed kunnen aanbieden. Dit is besproken en de gemeente is hiermee akkoord gegaan.

 

In de ondergrond bevinden zich geen kabels en leidingen die een obstakel vormen voor de INCO-container Bovengronds zijn er tevens geen obstakels die een belemmering vormen voor de container. Het inzamelvoertuig heeft voldoende ruimte om de container te ledigen.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter gemeten vanaf de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 12 meter, de afstand tot de dichtstbijzijnde woning circa 23 meter. De containerlocatie voldoet daarmee aan de richtlijnen.

 

Container nummer Z008IC

Adres Kastanjestraat, nabij Wilhelminalaan 41, Brakel

X- coördinaten 134.492

Y- coördinaten 425.399

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie Z008IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Burgemeester Posweg is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De containerlocatie ligt in een groenstrook aan de Kastanjestraat, aan de zijkant van de Wilhelminalaan 41. Deze straat betreft een 30 km/u zone. Deze straat heeft dus een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. De breedte van de straat ter hoogte van de containerlocatie bedraagt circa 5,0 meter. De breedte van het inzamelvoertuig bedraagt circa 2,5 meter. Indien er auto’s staan geparkeerd in de straat (overzijde van de straat t.o.v. de container), heeft het inzamelvoertuig voldoende ruimte over om de container te bereiken en te ledigen. Tijdens ledigingsacties blokkeert het inzamelvoertuig de doorgang voor personenauto’s voor enkele minuten. Dit is niet als problematisch naar voren gekomen.

 

In de ondergrond liggen geen kabels en leidingen die een obstakel vormen voor de INCO-container. Bovengronds zijn er obstakels in de vorm van een boom en een lichtmast (zie figuur 2). De boom wordt verwijderd ten behoeve van de container en de lichtmast wordt indien nodig enkele meters opzij verplaatst. De gemeente heeft hiervoor goedkeuring gegeven. De Avri ziet erop toe dat ook de ruimte naar en rondom de INCO-container goed bereikbaar wordt gemaakt voor voetgangers en rolstoel- / rollatorgebruikers.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 2 meter tot de meest nabije erfgrens en 3 meter tot de gevel van de woning, gemeten vanaf de container. De meest nabije erfgrens bevindt zich op circa 4 meter afstand en de meest nabije gevel op circa 7 meter afstand. Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

 

Container nummer Z009IC

Adres Fiep Westendorpplein naast bestaande containers, Zaltbommel

X- coördinaten 145.707

Y- coördinaten 423.822

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie Z009IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De locatie bevindt zich naast bestaande ondergrondse containers. De huidige glascontainer wordt verplaatst ter behoeve van de INCO-container. Voor de glasbak wordt tijdelijk nabij de locatie een bovengrondse voorziening getroffen. De bestaande put wordt aangepast naar het formaat van de INCO-container.

 

Aangezien er in de huidige situatie reeds verschillende ondergrondse containers worden gebruikt en geledigd, achten we deze locatie op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid als geschikt. Nabij de containers zijn twee opritten die de locatie al goed bereikbaar maken voor rolstoel- en rollatorgebruikers. De AVRI ziet erop toe dat alle INCO-containers voor iedereen bereikbaar zijn. Indien nodig worden achteraf nog maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen goed te bereiken is.

 

Op het Fiep van Westendorpplein zijn voldoende parkeermogelijkheden aanwezig voor bewoners die het afval per auto aanbieden aan de container. Het digitale kaartmateriaal toont dat er geen kabels en leidingen in de ondergrond zijn die de plaatsing van de INCO-container onmogelijk maken.

 

In de richtlijnen van de Avri wordt uitgegaan van minimaal 2 meter afstand tot de meest nabije erfgrens en 3 meter tot de gevel van de woning, gemeten vanaf de container. De meest nabije erfgrens en gevel bevinden zich op circa 27 meter afstand (appartementencomplex). Er wordt hierbij voldaan aan de richtlijn.

 

Container nummer Z010IC

Adres Hugo de Grootstraat, nabij J. van Oldenbarneveldstraat 65, Zaltbommel

X- coördinaten 145.755

Y- coördinaten 424.371

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie Z010IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie op de hoek van Parlevinkerspleintje/Klipperstraat t.h.v. nr. 24 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De containerlocatie bevindt zich nabij een bestaande locatie van een ondergrondse restafvalcontainer. Deze locatie is tevens geschikt voor een INCO-container. Aangezien er in de huidige situatie al een ondergrondse restafvalcontainer wordt gebruikt en geledigd, is deze locatie tevens geschikt voor INCO-container als het gaat om bereikbaarheid (voor het inzamelvoertuig) en verkeersveiligheid. De locatie ligt in een 30km/u zone. Deze wegen hebben een verblijfsfunctie, het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is niet het hoofddoel. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, is dit dan ook geen probleem. Door aanwezigheid van een trottoir is de containerlocatie goed te bereiken voor voetgangers en rolstoel- en rollatorgebruikers.

 

In de ondergrond zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een obstakel vormen voor de container (zie figuur 1). Bovengronds zijn er tevens geen obstakels die plaatsing en het gebruik van een INCO-container onmogelijk maken. Het inzamelvoertuig heeft voldoende ruimte om de container veilig te ledigen.

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een afstand van minimaal 3 meter van de gevel en minimaal 2 meter van de erfgrens. De afstand van de container naar de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 10 meter. De afstand van de container tot de dichtstbijzijnde gevel van een woning bedraagt circa 12 meter. De locatie voldoet hiermee aan de richtlijn.

 

Container nummer Z011IC

Adres Hoogsdenhof t.o. nr. 44, Zaltbommel

X- coördinaten 144.715

Y- coördinaten 423.888

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van containerlocatie Z011IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

 • e.

  Eerste beoogde locatie aan de Zandkampen 48 is ter inspraak voorgelegd;

 • f.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle inspraakreacties op de eerste beoogde locatie worden besproken;

 • g.

  Het overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau heeft geleid tot een wijziging van de eerste beoogde locatie in onderhavige locatie.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

De locatie voor de INCO-container bevindt zich direct naast een aantal andere ondergrondse containers voor de fracties: glas en restafval. Aangezien er in de huidige situatie reeds een aantal andere ondergrondse containers worden gebruikt en geledigd, achten we deze locatie op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid tevens geschikt voor de INCO-container. De straat waarin de container komt te staan betreft een 30km/u zone. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. De snelheid van gemotoriseerde voertuigen zal in de orde van maximaal 30km/u liggen. Wanneer de ledigingswagen enkele minuten op de weg staat om de container te ledigen, zal dit geen probleem vormen.

 

Op de locatie is reeds verharding aanwezig. De Avri ziet erop toe dat alle INCO-container locaties voor iedereen bereikbaar zijn. Indien nodig worden achteraf maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen (rolstoel- en rollatorgebruikers) goed bereikbaar is. In dit geval wordt er een deel van de groenstrook op de containerlocatie (zie figuur 2) een stukje ingekort ten behoeve van de INCO-container. Dit om de ruimte rondom de container te garanderen zodat rolstoel- en rollatorgebruikers hun afval goed kunnen aanbieden. Dit is besproken en de gemeente is hiermee akkoord gegaan.

 

In de ondergrond bevinden zich geen kabels en leidingen die een obstakel vormen voor de INCO-container Bovengronds zijn er tevens geen obstakels die een belemmering vormen voor de container. De aanwezige boom staat op ruim voldoende afstand ten opzichte van de INCO-container. De ruimte tussen de containerlocatie en de boomkroon bedraagt circa 3,0 meter (zie onderstaande afbeelding). Het inzamelvoertuig heeft daarmee voldoende ruimte om de container veilig te ledigen. De boom loopt geen risico op schade op.

 

Figuur 1: aanwezige boom t.o.v. containerlocatie

 

In de richtlijnen wordt uitgegaan van een minimale afstand van 2 meter gemeten vanaf de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens bedraagt circa 10 meter, de afstand tot de dichtstbijzijnde woning circa 13 meter. De containerlocatie voldoet daarmee aan de richtlijnen.

 

Container nummer Z012IC

Adres Waalkade tussen nr. 30 en 36, Zaltbommel

X- coördinaten 145.468

Y- coördinaten 425.146

 

Voorliggende memo gaat in op de locatiekeuze en daaraan onderliggende verantwoording van beoogde containerlocatie Z012IC. De volgende punten worden behandeld:

 

 • 1.

  Indruk locatie

  • a.

   Kaartbeeld

  • b.

   Sfeerimpressie locatie

 • 2.

  Verantwoording locatiekeuze

  • a.

   Afweging

Hoe is de voorgenomen locatie tot stand gekomen?

Voor het voorstellen van een locatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • a.

  De locatie wordt voorgesteld door het adviseurs- en ingenieursbureau door middel van een analyse aan hand van de 19 richtlijnen opgesteld door Avri en de gemeenten en vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri;

 • b.

  Toetsing locatie met de vuilniswagen door de chauffeurs van Avri in het kader van bereikbaarheid, veiligheid en doelmatigheid;

 • c.

  Toetsing locatie door medewerker(s) van de gemeente aan hand van de 19 richtlijnen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri, daarnaast gebruiken zij, indien nodig, specifieke gebiedskennis om diep in te gaan op de specifieke locatie;

 • d.

  Overleg tussen de gemeente, Avri en het adviseurs- en ingenieursbureau waarbij alle voorgestelde locaties worden besproken en eventuele wijzigingen worden aangebracht.

1. Indruk locatie

Figuur 1 (kaartbeeld container) geeft de locatie van de beoogde containerlocatie weer op kaart. Figuur 2 (omgeving containerlocatie) geeft een sfeerimpressie van de directe omgeving en de precieze locatie (aangegeven met een gele stip).

 

Figuur 1: Kaartbeeld beoogde containerlocatie

 

Figuur 2: Omgeving beoogde containerlocatie

 

2. Verantwoording locatiekeuze

 • a.

  Afweging

Aan de Waalkade tussen nummers 30-36 bevindt zich een ondergrondse PMD-container. Hiernaast is voldoende ruimte voor een INCO-container. De beoogde locatie bevindt zich op een stuk verharding tussen een reeks parkeerplaatsen.

 

Aangezien er in de huidige situatie een ondergrondse PMD-container wordt gebruikt en geledigd, is deze locatie op het gebied van bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en verkeersveiligheid geschikt. Er is voldoende parkeergelegenheid voor bewoners die het afval per auto komen brengen naar de container.

 

Voor rolstoel- en rollatorgebruikers is nog geen oprit aanwezig waardoor de bereikbaarheid onvoldoende is. Rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen de locatie alleen goed bereiken als het parkeervak links naast de containerlocatie (vanaf de straat gezien) leeg is. Als er een auto staat op deze parkeerplek, zijn rolstoel- en rollatorgebruikers genoodzaakt om tussen een smalle doorgang langs de gepareerde auto en de lichtmast door de container te bereiken. De AVRI ziet erop toe dat alle containerlocaties voor iedereen bereikbaar zijn. Indien nodig worden achteraf maatregelen getroffen om de locatie zodanig in te richten dat deze voor mindervalide personen goed te bereiken is.

 

Om de toegankelijkheid van de INCO-container voldoende te houden is het noodzakelijk om deze in het midden van het stuk verharding te zetten, met de achterzijde naar de straatkant. Dit in verband met de twee inwerpopeningen aan de zijkanten en de toegangscontrole aan de voorkant van de container. Er moet hierbij voldoende ruimte rondom container overblijven voor rolstoelgebruikers (1,20 meter). Wanneer rekening gehouden wordt met deze afmetingen, blijft er circa 2,6 meter over voor de INCO-container. Dit is voldoende ruimte (zie schets in onderstaande figuur).

 

Figuur 3: situatieschets afmetingen ter hoogte van beoogde containerlocatie

 

Bovengronds bevindt zich een lichtmast direct naast de beoogde locatie. Indien de beoogde locatie gekozen wordt, is het nodig om de lichtmast te verplaatsen. Dit in verband met bereikbaarheid van rolstoelgebruikers en de benodigde ruimte tijdens het omhoog takelen van de container door het inzamelvoertuig. Dit is besproken en akkoord bevonden door de gemeente Zaltbommel.

 

Op de beoogde locatie liggen volgens het digitale kaartmateriaal twee elektrakabels in de ondergrond. Deze vormen geen obstakel voor een INCO-container. Het betreft een semi-ondergrondse container, welke maar circa 50-60 cm de grond in gaat. Voor plaatsing wordt het graven van een proefsleuf aangeraden.

 

Bijlage 2 Nota van beantwoording van zienswijzen

Container nummer Z001IC

Adres Hoek kruising Aalderwijksestraat / Kempke , tegenover nr. 10, Kerkwijk

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

 

 • -

  Nieuwe locatie

Uit de ontvangen zienswijze is naar voren gekomen dat er op de voorgestelde locatie sprake is van een evenementenlocatie. Zodoende hebben Avri en de gemeente besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen. De nieuwe locatie is gelegen aan de Aalderwijksestraat 16. Deze locatie is opgenomen in het besluit.

 

Container nummer Z002IC

Adres Burgemeester Posweg 1, Poederoijen

Geen zienswijzen ontvangen

 

Container nummer Z003IC-002

Adres Overzijde Burgemeester Hobolaan 24, Zuilichem

Geen zienswijzen ontvangen

 

Container nummer Z004IC

Adres Naast Hoenderveld 9, Bruchem

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

 

 • -

  Nieuwe locatie

Uit de ontvangen zienswijze is naar voren gekomen dat er een betere locatie beschikbaar is met het oog op verkeersveiligheid. De nieuwe locatie Dorpsstraat tussen nr. 8 en 10 ligt niet bij een T-splitsing maar langs een doorgaande 30 km/u weg nabij de bestaande glascontainer. Zodoende hebben Avri en de gemeente besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen.

 

Container nummer Z005IC

Adres Op de hoek Maas-Waalweg / Prins Hendrikstraat tegenover nr. 68, Aalst

 

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

 

 • -

  Stankoverlast

De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde erfgrens is circa 17 meter. De afstand tot de perceelgrens is ongeveer 29 meter. De containerlocatie voldoet daarmee aan de richtlijn.

 

 • -

  Bijplaatsingen

Gezien het verwachte aantal stortingen gebaseerd op het geschatte aantal inwoners in deze kern met incontinentiemateriaal en luiers (obv landelijke aantallen) en de ledigingsfrequentie van gemiddeld eenmaal per week is de kans op een volle container klein. Bijplaatsingen ten gevolge van een volle container worden dan ook niet verwacht. Verder zijn bijplaatsingen een kwestie van handhaving en is dit geen reden om af te zien van een locatie.

 

Container nummer Z006IC

Adres Boterbloemstraat naast 27, Nederhemert

 

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

 

 • -

  Alternatieve locatie

Het voorstel om de container nabij de bestaande restafval container aan de Molendwarsstraat te plaatsen heeft niet de voorkeur in verband met mogelijke vervuiling van luiers en incontinentiemateriaal met (bijvoorbeeld) restafval waar inwoners per inworp voor betalen. Slechts in uitzonderlijke gevallen waar Avri en de gemeente geen geschikte locatie kunnen vinden uit de buurt van bestaande restafvalcontainer, kan besloten worden de container toch nabij de bestaande restafvalcontainer te plaatsen. Door de container op een centrale locatie te plaatsen geven we zoveel mogelijk inwoners de kans om hun afval te scheiden.

 • -

  Verkeersveiligheid

De beoogde locatie bevindt zich aan een doorgaande 30 km/u weg. De straat waar de container komt, zal in de praktijk een verblijfsfunctie hebben en het zo snel mogelijk afwikkelen van verkeer is hierbij niet het hoofddoel. Als het inzamelvoertuig de container ledigt, is het nog goed mogelijk voor automobilisten om het voertuig in te halen. Bij de locatie is al trottoir aanwezig, tevens is het mogelijk om nabij de locatie de auto kort neer te zetten. Dit maakt de locatie goed bereikbaar voor zowel voetgangers als automobilisten. De conclusie is dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.

 • -

  Straatbeeld / aanzicht

De richtlijn stelt dat de minimale afstand van de container tot de dichtstbijzijnde erfgrens 2 meter moet bedragen en 3 meter tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De afstand tot de dichtstbijzijnde perceelgrens is circa 4,5 meter. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is ongeveer 15 meter. De beoogde locatie voldoet daarmee aan de richtlijn. Gezien de ruime afstand tot de woning, wordt niet verwacht dat de aanwezigheid van de container een dermate beperkende invloed heeft op het uitzicht. Daarnaast is de container uitgevoerd in een neutrale kleur en is de locatie bepaald in samenspraak met de gemeente.

 

Container nummer Z007IC

Adres Ridderstraat tegenover nr. 5/7, Gameren

 

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

 

 • -

  Nieuwe locatie

Uit de ontvangen zienswijzen is naar voren gekomen dat op deze locatie sprake is van gemeentelijk beschermt dorpsgezicht. Zodoende hebben Avri en de gemeente besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen en is gekozen voor de locatie aan de Fijkensakker nabij overige containers. Deze locatie is opgenomen in het besluit.

 

Container nummer Z008IC

Adres Burgemeester Posweg tegenover 26, Brakel

 

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

 

 • -

  Nieuwe locatie

Uit de ontvangen zienswijzen is naar voren gekomen dat op aangeven van de dorpsraad een betere locatie is dichter gelegen bij de doelgroep. Zodoende hebben Avri en de gemeente besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen en is gekozen voor de locatie aan de Kastanjestraat, nabij Wilhelminalaan 41. Deze locatie is opgenomen in het besluit.

 

 • -

  Toegang

De luiercontainer is alleen toegankelijk voor inwoners van Zaltbommel met de afvalpas.

 

Container nummer Z009IC

Adres Fiep Westendorpplein naast bestaande containers

 

Geen zienswijzen ontvangen

 

Container nummer Z010IC

Adres Hoek Parlevinkerspleintje/Klipperstraat t.h.v. nr. 24, Zaltbommel

 

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

 

 • -

  Nieuwe locatie

Uit de ontvangen zienswijzen is naar voren gekomen dat er een beter alternatief is aangedragen door omwonenden waarbij er geen sprake is van (verkeers)drukte in verband met winkelend publiek en auto’s en tevens dichter bij de doelgroep is gelegen. Zodoende hebben Avri en de gemeente besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen en is gekozen voor de locatie aan de Hugo de Grootstraat nabij J. van Oldenbarneveldstraat 65 naast de bestaande restafvalcontainer. Deze locatie is opgenomen in het besluit.

 

Container nummer Z011IC

Adres (nabij) De Zandkampen 48, Zaltbommel

 

Argumenten (inspreker) en Weging (door Avri ism gemeente)

 • -

  Nieuwe locatie

Uit de ontvangen zienswijzen is naar voren gekomen dat op deze locatie sprake is een stopverbod wat problemen oplevert bij het legen van de container. Zodoende hebben Avri en de gemeente besloten de voorgestelde locatie te laten vervallen en is gekozen voor de locatie aan de Hoogdenshof, links naast container voor restafval. Deze locatie is opgenomen in het besluit.

 

Container nummer Z012IC

Adres Waalkade tussen nr. 30 en 36, Zaltbommel

 

Geen zienswijzen ontvangen

Naar boven