Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio Rotterdam Den HaagBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 751delegatie- of mandaatbesluitMandaatbesluit treasuryfunctie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

 

Gelet op:

 

 • -

  de artikelen 10:1 t/m 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 4:2 van de Gemeenschappelijke regeling MRDH, artikel 212 Gemeentewet;

 • -

  het Delegatiebesluit Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 2015;

 • -

  de financiële Verordening MRDH en het Treasurystatuut MRDH 2021;

 • -

  het delegatiebesluit van het algemeen bestuur ‘delegatiebesluit verstrekking lening Vervoersautoriteit MRDH 2021’ d.d. 10 juli 2020;

Overwegende:

 

 • -

  dat het Treasurystatuut MRDH 2016 is vervangen door het Treasurystatuut MRDH 2021;

 • -

  dat het oude Treasurystatuut mandaten en volmachten bevatte die in het nieuwe Treasurystatuut zijn verwijderd;

 • -

  dat het wenselijk is dat mandaten en volmachten worden opgenomen in een daartoe specifiek opgesteld besluit;

 • -

  dat het voor een efficiënte uitvoering van het Treasurystatuut wenselijk is bepaalde bevoegdheden bij specifieke functionarissen neer te leggen;

 • -

  dat hiertoe het navolgende besluit wordt vastgesteld.

Besluiten:

 

Vast te stellen het:

 

Mandaatbesluit treasuryfunctie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Artikel 1 Begrippenkader

 • 1.

  Treasurystatuut: het Treasurystatuut MRDH 2021;

 • 2.

  Treasurer: de door de secretaris-algemeen directeur aangewezen functionaris die de treasuryfunctie uitoefent;

 • 3.

  Concerncontroller: de functionaris die zorgdraagt voor de financiën en control binnen het concern.

Artikel 2 Schakelbepaling volmacht en machtiging

Dit mandaatbesluit betreft zowel de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (=mandaat), als het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verlenen van machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke handeling zijn. Als gesproken wordt over mandaat wordt tevens volmacht en machtiging bedoeld.

Artikel 3 Gemandateerde bevoegdheden

 • 1.

  De treasurer en concerncontroller zijn alleen gezamenlijk bevoegd tot het verrichten van de volgende handelingen:

  • a.

   het uitzetten van deposito’s in ’s Rijks schatkist;

  • b.

   het uitzetten van kasgeldleningen met een looptijd tot één jaar aan decentrale overheden;

  • c.

   het uitzetten van kasgeldleningen met een looptijd tot één jaar uit hoofde van de publieke taak aan door het algemeen bestuur goedgekeurde partijen;

  • d.

   het aantrekken van financieringsmiddelen met een looptijd tot één jaar;

  • e.

   het sluiten, wijzigen en opzeggen van contracten met banken, ontvangers en verstrekkers van kasgeldleningen en overige relaties;

  • f.

   het openen, wijzigen of sluiten van bankrekeningen;

  • g.

   het afsluiten van bankkredietfaciliteiten in rekening-courant;

  • h.

   het aantrekken van financieringsmiddelen met een looptijd vanaf één jaar;

  • i.

   het uitzetten van leningen met een looptijd vanaf één jaar aan decentrale overheden;

  • j.

   het uitzetten van leningen met een looptijd vanaf één jaar uit hoofde van de publieke taak aan door het algemeen bestuur goedgekeurde derde partijen;

  • k.

   het accorderen van offertes voor het aantrekken van leningen;

  • l.

   het ondertekenen van leningovereenkomsten en overige handelingen ter uitvoering van het Treasurystatuut;

 • 2.

  De in lid 1 opgenomen handelingen kunnen slechts rechtsgeldig worden uitgevoerd indien deze zijn geautoriseerd door de concerncontroller.

Artikel 4 Kaders

 • 1.

  De bevoegdheden zoals vermeld in artikel 3 worden uitgevoerd binnen de door het algemeen bestuur opgestelde kaders en het beleid zoals vastgelegd in de financiële verordening en het Treasurystatuut;

 • 2.

  De administratieve organisatie is op zodanige wijze ingericht dat:

  • a.

   de uitvoering van de treasuryfunctie doelmatig en rechtmatig is;

  • b.

   de treasuryfunctie adequaat kan worden uitgevoerd;

  • c.

   de juistheid, tijdigheid en volledigheid van relevante informatie verzekerd is.

 • 3.

  Er is in controle technisch opzicht sprake van een goede en sluitende functiescheiding. Hierbij geldt dat de uitvoerende functie (treasurer) en de beschikkende functie (concerncontroller) nooit door dezelfde functionaris bekleed kunnen worden.

Artikel 5 Plaatsvervanging en ondermandaat

 • 1.

  Bij afwezigheid van de gemandateerde geldt dit mandaat voor de functionele en als zodanig aangewezen plaatsvervanger.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen, indien het bevoegde bestuursorgaan daarmee instemt.

Artikel 6 Ondertekening

Ondertekening van een krachtens een mandaat genomen besluit geschiedt op de volgende wijze:

 • 1.

  Indien sprake is van handelingen die vermeld staan in het Delegatiebesluit verstrekking lening vervoersautoriteit MRDH 2021 (in de praktijk: alle leningen op het gebied van verkeer en vervoer):

   

  Namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

  Naam

  Handtekening

  Functie

 • 2.

  Indien sprake is van handelingen die niet staan vermeld in het Delegatiebesluit verstrekking lening vervoersautoriteit MRDH 2021 (in de praktijk: alle leningen niet zijnde op het gebied van verkeer en vervoer):

   

  Namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

  Naam

  Handtekening

  Functie

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking tegelijkertijd met het Treasurystatuut MRDH 2021, op 1 januari 2021;

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald onder de naam ‘Mandaatbesluit treasuryfunctie MRDH’.

Aldus besloten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:

in de vergadering van het dagelijks bestuur van 25 november 2020;

de secretaris,

W. Hoogendoorn

de voorzitter,

J. van Zanen

in de vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 16 december 2020;

de adjunct-secretaris,

C. Mourik

de voorzitter,

R. van Asten