Beschikking Omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van installaties, werktuigberging en opslagloods en het milieuneutraal wijzigen van de inrichting aan de Jan van Nassauweg 16 te Giethoorn, (zaaknummer: Z2021-00008187)

Bij Gedeputeerde Staten van Overijssel is het volgende verzoek om omgevingsvergunning ingediend:

Jan van Nassauweg 16 te Giethoorn – ontvangen op 10 juni 2021 voor het (milieuneutraal) wijzigen en plaatsen extra vergisters en groen gas opwerkingsinstallatie, werktuigberging en opslagloods voor digestaat en aanbouw overdekte uitloop aan pluimveestallen van het pluimveebedrijf met co-vergistingsinstallatie aan de Jan van Nassauweg.

Deze aanvraag ligt voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken na telefonische afspraak inzien in het gemeentehuis van Steenwijkerland (14 0521) of het provinciehuis (telefoon: 038 499 88 99). Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2021-00008187

De aanvraag wordt voorbereid met de reguliere procedure. Op het moment van de indiening van de aanvraag is nog niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt voorbereid.

Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt

het besluit in deze uitgave bekend gemaakt en kan na bekendmaking van

het besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend.

Wanneer de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt

eerst een ontwerpbesluit opgesteld en gepubliceerd. In dat geval kan gedurende zes weken een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. Na het nemen van het besluit kan een belanghebbende, beroep instellen bij de rechtbank.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

Naar boven