Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio Rotterdam Den HaagBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 689andere voorlichtingsinformatieOpenbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - woensdag 14 april 2021

PUNTEN VAN BEHANDELING – BESLOTEN

 

Opening, mededelingen vaststellen agenda besloten deel  

1. Mededelingen en vaststellen agenda

-

Vaststellen verslag besloten deel vorige vergadering

2. Verslag besloten deel vergadering 17 maart 2021

De bestuurscommissie stelt het verslag van het besloten deel van 17 maart 2021 vast.

Bespreekpunten

3.1 Eerste reflectie Transitieprogramma OV en Corona

De bestuurscommissie bespreekt de tussentijdse inzichten.

3.2. Investeren in de regio

De bestuurscommissie bespreekt het laatste nieuws.

Hamerstukken

Agendapunt 4.1 Ophoging eigen projectkosten MRDH Hoekse Lijn is verplaatst naar het openbare gedeelte. Zie verslag besloten en openbaar deel BcVa d.d. 14.04.2021 en onderstaand besluitpunt 5.6 van de openbare besluitenlijst.

Ter informatie

-

Rondvraag en sluiting van het besloten deel

6. Rondvraag

-

De vergadering wordt openbaar voortgezet.

 

 

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

 

Spreekrecht

1. Spreekrecht

-

Opening, mededelingen vaststellen agenda openbaar deel  

2. Mededelingen en vaststellen agenda

-

Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering

3a. Verslag openbaar deel vergadering 17 maart 2021

De bestuurscommissie stelt het verslag van het openbaar deel van de vergadering van 17 maart 2021 vast. 

3b. Verslag openbaar deel vergadering 24 maart 2021

De bestuurscommissie stelt het verslag van de vergadering van 24 maart 2021 vast.

Bespreekpunten

4.1 Onderzoek mobiliteitstransitie

-

4.2 Plan van aanpak Herijkingen Transitieprogramma OV en corona

De bestuurscommissie besluit:

Het Plan van Aanpak ten behoeve van de Herijkingen van het Transitieprogramma OV en Corona in 2021 en 2022 vast te stellen.

Hamerstukken

5.1 Addendum Bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  De bepalingen uit het Afsprakenkader werken voor derden ProRail (bijlage 1) overeenkomstig het vastgelegde in artikel 5, lid 6 van de Bestuursovereenkomst Viersporigheid Schiedam (bijlage 2), toe te passen op deze Bestuursovereenkomst.

 • 2.

  De Bestuursovereenkomst zodanig te wijzigen dat de kosten voor beheer en onderhoud voor de periode 2024 – 2034 volledig door het Rijk gedragen zullen worden, waarbij:

  • a.

   de bijdrage van de MRDH aan de kosten voor beheer en onderhoud van € 0,575 mln. naar € 0 gaat en;

  • b.

   gelijktijdig de bijdrage van de MRDH aan de realisatiekosten met € 0,575 mln. omhoog gaat. .

 • 3.

  De portefeuillehouder OV-ontwikkeling te machtigen om het hiertoe strekkende addendum op de Bestuursovereenkomst (bijlage 3) namens de MRDH te tekenen.

5.2 Aanscherping topeisen nieuwe voertuig HTM

De bestuurscommissie besluit: In te stemmen met de wijzigingen in de topeisen voor het nieuwe voertuig van HTM binnen het beschikbare budget voor de aanschaf van de nieuwe voertuigen.

5.3 Samenwerkingsovereenkomst Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst te tekenen met HTM, de gemeente Den Haag en MRDH om uitvoering te geven aan het besluit van de BcVa d.d. 8 juli 2020 om MRDH voor een bedrag van maximaal € 402,6 miljoen te laten bijdragen aan de kosten van het programma INTHR, geraamd op |€ 462,7 miljoen. Hiervoor wordt gerealiseerd:

  • o

   vervanging van 60 trams door HTM.

  • o

   de aanpassing van de infrastructuur van o.a. de gemeente Den Haag

  • o

   twee nieuwe remises voor HTM

2. De portefeuillehouder OV-ontwikkeling te machtigen de overeenkomst te tekenen..

5.4 Bevoorschotting vervoerders naar voren halen

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  Indien nodig het bevoorschottingsregime van de aan EBS, HTM en RET verstrekte concessiesubsidies voor het jaar 2021, aan te passen in die zin dat onder verder gelijkblijvende voorwaarden en verplichtingen, maximaal 2 bevoorschottingstermijnen naar voren gehaald kunnen worden en eerder dan voorzien betaalbaar kunnen worden gesteld aan EBS, HTM en RET op voorwaarde dat de vervoerder een onderbouwd verzoek daarvoor bij MRDH indient.

 • 2.

  De manager OV te mandateren het onder 1 genomen besluit uit te voeren.

5.5 RET - Rotterdamse voorstellen transitieprogramma

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de wijzigingsvoorstellen vervoerkundige maatregelen Rotterdam.

 • 2.

  De manager OV opdracht te geven het besluit te verwerken in bijlage 2 van het regionaal Transitieprogramma OV en corona.

5.6 Ophoging eigen projectkosten MRDH Hoekse lijn

NB. Voorheen agendapunt 4.1 van de besloten agenda, zie verslag voor meer informatie.

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  De begroting voor de eigen projectkosten MRDH Hoekse lijn op te hogen van € 19 mln. naar € 23 mln.

 • 2.

  De subsidie aan de gemeente Rotterdam met maximaal € 2,3 mln. op te hogen, ten behoeve van indexering.

 • 3.

  De ophoging van € 4 mln. op te nemen in het Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer ten laste van een extra onttrekking aan het fonds BDU.

 • 4.

  De financiële consequenties van deze ophoging te verwerken in de begrotingsjaren 2021 (€ 2 mln.) en 2022 (€ 2 mln.) door deze bedragen op te nemen in het voorstel voor 1e begrotingswijziging 2021 (AB 9 juli 2021) en de begroting 2022 (AB 9 juli 2021).

 • 5.

  De manager OV te mandateren een aanvullende subsidie aan de gemeente Rotterdam te verlenen tot een maximum van € 2,3 mln.

Ter Informatie

-

Rondvraag en sluiting

7. Rondvraag

Aldus besloten in de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 14 april 2021.

adjunct-secretaris,

C. Mourik

voorzitter,

R. van Asten