Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio Rotterdam Den HaagBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 688andere voorlichtingsinformatieOpenbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - woensdag 09 juni 2021

PUNTEN VAN BEHANDELING – BESLOTEN

 

Opening, mededelingen en vaststellen agenda besloten deel

1. Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag besloten deel vorige vergadering

2. Verslag besloten deel vergadering 19 mei 2021

De bestuurscommissie stelt het conceptverslag van het besloten deel van de vergadering van 19 mei 2021 vast.

Bespreekpunten

3.1 OV en corona

De bestuurscommissie bespreekt de laatste ontwikkelingen.

3.2 Notitie Kansrijke Oplossingen - MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  In te stemmen met het bijgevoegde conceptrapportage Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO).

 • 2.

  In te stemmen met de selectie van meest kansrijke oplossingen welke in de volgende fase van de MIRT-verkenning op weg naar het voorkeursalternatief verder worden onderzocht door de projectorganisatie.

 • 3.

  De portefeuillehouder Middelen te mandateren om het onder 1 genoemde document en de onder 2 genoemde selectie in het bestuurlijk overleg MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam van 24 juni 2021 goed te keuren, inclusief tekstuele aanpassingen.

Hamerstukken

4. -

Ter informatie

5. -

Rondvraag en sluiting van het besloten deel

6. Rondvraag

De vergadering wordt openbaar voortgezet.

 

PUNTEN VAN BEHANDELING – OPENBAAR

Spreekrecht

1. Spreekrecht

-

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2. Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag openbaar deel

3. Verslag openbaar deel vergadering 19 mei 2021

De bestuurscommissie stelt het conceptverslag van het openbaar deel van de vergadering van 19 mei 2021 vast.

Bespreekpunten

4.1 Beleidsuitwerking Ketenmobiliteit op ov-knooppunten

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  De bijgevoegde Handreiking Ketenmobiliteit op OV-knooppunten vast te stellen.

 • 2.

  De nadere regels voor projecten ketenmobiliteit in paragraaf 2.2 onder lid e van de ‘Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit 2018’ (UR2018) te wijzigen zoals weergegeven in het bijgevoegde concept zevende wijzigingsbesluit UR2017 (bijlage 3).

 • 3.

  Een Regionaal Toekomstbeeld Ketenmobiliteit (RTK) op te stellen gericht op de langere termijndoelstellingen, waarin de regionale samenhang en de raakvlakken met de duurzame mobiliteitstransitie en de Toekomstbeelden OV en Fiets worden uitgewerkt.

4.2 Programma duurzame mobiliteit

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  Kennisnemen van de effectbepaling van fase 2 zoals weergegeven op het digitale platform.

 • 2.

  De aanvullende maatregelen voor duurzame mobiliteit uit de menukaart (Aanpak CO2-reductie Verkeer, 2019) van de gemeenten toevoegen aan het Programma duurzame mobiliteit.

 • 3.

  Kennisnemen van het feit dat ook met de aanvullende maatregelen van fase 2 de gestelde ambitie van 30% reductie van CO2-uitstoot door het verkeer in 2025 niet wordt gehaald.

 • 4.

  Besluiten om de kansen ‘werkgebonden mobiliteit’ en ‘deelmobiliteit’ gezamenlijk met de gemeenten nader uit te werken in een plan van aanpak en om voor de andere kansen ‘duurzaam inkopen zwaar materieel’ en ‘verduurzaming van logistiek’ kennis en ervaringen te blijven delen.

 • 5.

  Besluiten om gezamenlijk met de gemeenten in samenwerking met de provincie Zuid-Holland richting het Rijk op te trekken voor meer inhoudelijke ondersteuning en middelen voor dit dossier.

 • 6.

  De inzet van de MRDH-organisatie als procescoördinator voor dit dossier in 2021 te continueren.

4.3 1e Bestuursrapportage

De bestuurscommissie besluit: 

 • 1.

  De 1e Bestuursrapportage MRDH 2021 inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen door te geleiden naar het dagelijks bestuur ter agendering in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli 2021.

 • 2.

  Via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor te stellen de 1e Bestuursrapportage MRDH 2021 aan te passen met het bedrag van de beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk, indien deze voor de vergadering van het algemeen bestuur bekend is, zodanig dat het begrotingsresultaat per saldo 0 zal zijn.

 • 3.

  De manager OV te mandateren om, op het moment dat de beschikbaarheidsvergoeding 2021 van het Rijk toegekend is aan de MRDH, deze als subsidie te verlenen aan de vervoerders onder voorbehoud van de onder beslispunt 2 genoemde begrotingswijziging door het algemeen bestuur.

4.4 Aanpassen UR2018 ten behoeve van RUAvv-2025

De bestuurscommissie besluit:

Het bijgevoegde zesde wijzigingsbesluit (nr. 6) van de Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag i.v.m. maatregelen uit de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025 vast te stellen.

Hamerstukken

5.1 Intentieovereenkomst groene stadsprojecten Rotterdam

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  In te stemmen met het, conform de bijlage, ondertekenen van de overeenkomst “Rotterdam sterker door 7 Stadsprojecten” over zeven groene inrichtingsprojecten, waarbij de volgende schriftelijke interpretatie van de overeenkomst wordt meegegeven aan de ondertekenende partijen:

  • a.

   MRDH onderschrijft de doelstellingen van de voorgenomen projecten;

  • b.

   De inbreng van de MRDH als bedoeld in afspraak 4 zal worden bepaald via aparte besluiten, die passen binnen de bestaande regelingen van de MRDH.

5.2 Subsidielijst

De bestuurscommissie besluit:

Conform bijgevoegde lijst de genoemde besluiten te nemen.

Ter informatie

-

Rondvraag en sluiting van het openbaar deel

7. Rondvraag

Aldus besloten in de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 09 juni 2021.

adjunct-secretaris,

C. Mourik

voorzitter,

R. van Asten