Blad gemeenschappelijke regeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Metropoolregio Rotterdam Den HaagBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 687andere voorlichtingsinformatieOpenbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit - woensdag 07 juli 2021

PUNTEN VAN BEHANDELING – BESLOTEN

Opening, mededelingen en vaststellen agenda besloten deel

1. Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag besloten deel vorige vergadering

2. Verslag besloten deel vergadering 9 juni 2021

De bestuurscommissie stelt het conceptverslag van het besloten deel van de vergadering van 9 juni 2021 vast.

Bespreekpunten

3.1 OV en corona – 1e herijking transitieprogramma

De bestuurscommissie neemt kennis van de inhoud van de presentatie.

3.2 Groeiagenda Zuid-Holland

De bestuurscommissie neemt kennis van de inhoud van de presentatie.

3.3 Presentatie HOV Rotterdam – Maassluis – Westland – Den Haag

De bestuurscommissie neemt kennis van de inhoud van de presentatie.

Hamerstukken

4. -

Ter informatie

5. Bestuurlijke planning Q3

Rondvraag en sluiting van het besloten deel

6. Rondvraag

De vergadering wordt openbaar voortgezet.

 

PUNTEN VAN BEHANDELING – OPENBAAR

Spreekrecht

1. -

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2. Mededelingen en vaststellen agenda

Vaststellen verslag openbaar deel

3. V erslag openbaar deel vergadering 9 juni 2021

De bestuurscommissie stelt het conceptverslag van het openbaar deel van de vergadering van 9 juni 2021 vast.

Bespreekpunten

4.1 Samenwerken maakt sterker – tweede tussenevaluatie GR

De bestuurscommissie neemt kennis van de inhoud van de presentatie en de huidige stand van zaken.

4.2 Grand départ – Tour de France

De bestuurscommissie neemt kennis van en bespreekt de inhoud van het voorstel voor een gezamenlijk programma in aanloop naar en rondom de Tourstart in 2024/2025.

4.3 Programma Zuid-Holland Bereikbaar

De bestuurscommissie neemt kennis van de huidige stand van zaken.

4.4 Uitwerking financiële spelregels transitieprogramma OV en Corona

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  Vaststellen van de bijgevoegde “Tijdelijke uitvoeringsregeling stimuleringsmaatregelen Transitieprogramma OV en corona” voor de verdeling van de middelen ten behoeve van stimuleringsmaatregelen om het OV-systeem te versterken (conform besluiten BcVa op 24-3-2021).

 • 2.

  Kennis te nemen van de werkwijze rond Versnellingsmaatregelen conform besluit Bestuurscommissie Va 19 mei 2021.

 • 3.

  In te stemmen met het uitwerken van het “Voorstel Voorfinanciering” tot een besluit, op het moment dat daartoe de noodzaak is.

4.5 Actualisatie ov-ontwikkeldossiers a.g.v. de pandemie

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  Kennis te nemen van de met 23 gemeenten en de vervoerbedrijven doorlopen analyse met betrekking tot de 15 OV-ontwikkeldossiers in de metropoolregio Rotterdam Den Haag als gevolg van de pandemie, waarbij de volgende inzichten van belang zijn;

  • a.

   De sterkst bepalende factoren waarop een project gegeven de Corona onzekerheden opportuun is, komen voort uit het tempo van Verstedelijking, de snelheid waarmee het OV terugveert en de mate waarin het lukt om spreiding te effectueren. Deze factoren bepalen het uiteindelijke realisatietempo en moment waarop de projecten nodig zijn.

  • b.

   OV-studies die vooral invulling geven aan de lange termijn opgaven in het ruimtelijk-economische domein (zoals verstedelijking), blijven onverminderd relevant. De actualiteit van de pandemie raakt de langere termijn vooralsnog niet. Adaptiviteit is mogelijk als daar later aanleiding voor is.

  • c.

   Studies/projecten die zich op de middellange termijn focussen, gaan veelal over het oplossen van capaciteitsknelpunten, of het opvangen van reizigersgroei. Terwijl juist de toekomstige capaciteitsbelasting in deze tijd onvoorspelbaar is geworden. Daarom is het van belang om deze middellange termijn dossiers intensief te monitoren.

  • d.

   Studies/projecten op de kortere termijn hebben veelal een kwaliteitsdoel in zich: een betere reisbeleving. Dit type dossiers kan, bij tijdige realisatie, helpen de groei van het OV te herstellen.

 • 2.

  Aansluitend bij de herijkingsmomenten van het transitieprogramma OV & Corona bovenstaande inzichten te monitoren en indien noodzakelijk, hierbij vanuit de afzonderlijke projecten te sturen.

De opgedane inzichten in te brengen in de andere samenwerkingsverbanden en trajecten waaraan MRDH deelneemt, zoals het gebiedsprogramma MoVe, het Nationaal Groeifonds, in het overleg van de uitwerking van het landelijke transitieprogramma OV.

Hamerstukken

5.1 Voortgangsrapportage AVLM

De bestuurscommissie besluit:

Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Automatisch Vervoer op de Last Mile.

5.2 Subsidievaststelling Haaglanden regio 2019

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  1. Naar aanleiding van het vaststellingsverzoek van Connexxion van 10 juni 2020 (met kenmerk Subsidie 2019) en op grond van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit 2018 conform bijgevoegde beschikking inzake de subsidie voor de periode 1 januari – 24 augustus 2019 wordt voorgesteld om onder verder gelijkblijvende voorschriften en verplichtingen:

  • a)

   De subsidieverlening van onderdeel 2 van de beschikking te wijzigen, zodat voor indexatie de LBI index wordt gehanteerd, in plaats van de LTI index.

  • b)

   De subsidieverlening te wijzigen in het onderdeel 3 van de beschikking waarbij de grondslag voor het berekenen van de tarieven voor meer-minderwerk worden vervangen door de cijfers uit het bestek.

  • c)

   Een aanvullende subsidie te verlenen van € 19.250,- voor onderdeel 4 van de subsidieverlening (Versterkingsritten).

  • d)

   en vervolgens de subsidie voor het jaar 2019 voor de concessie Haaglanden-Regio, inclusief de onder a, b en c genoemde wijzigingen, vast te stellen op € 12.880.851,--. En tegelijkertijd de bonus van € 91.916,- uit te keren, wat komt op een totaalbedrag van € 12.972.767,--.

5.3 Vaststelling subsidie railconcessie Rotterdam 2018

De bestuurscommissie besluit:

 • 1.

  Op grond van het vaststellingsverzoek van RET N.V. van 2 juni 2021 (kenmerk 004555) en Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 van stadsregio Rotterdam, die van toepassing is op basis van artikel 1 van de Tijdelijke subsidieverordening verkeer en vervoer MRDH 2015, conform bijgevoegde beschikking van de subsidie voor de periode 1 januari – 31 december 2018 wordt voorgesteld om onder verder gelijkblijvende voorschriften en verplichtingen:

  de volgende wijzigingen in de vaststelling door te voeren en

  • a)

   een aanvullende subsidie te verlenen van € 1.668.140 voor Subsidie Infra Regulier Beheer en Onderhoud.

  • b)

   een aanvullende subsidie te verlenen van € 144.212 voor Afschrijvingen en rente (infra kapitaallasten) met dien verstande dat vanaf 2020 de zogeheten “Pincoffsafspraken” gehanteerd worden die gemaakt zijn op 24 september 2020 en 12 oktober 2020 met RET. En onder opschortende voorwaarde dat RET het lopende bezwaar over 2018 intrekt.

  • c)

   en vervolgens de subsidie voor het jaar 2018 voor de railconcessie Rotterdam 2016-2026, inclusief de onder a en b genoemde wijzigingen, vast te stellen op € 172.131.448.

  • d)

   tegelijkertijd de bonus voor Punctualiteit, Klanttevredenheid, Sociale Veiligheid en Infrastructuur van € 2.404.935 uit te keren.

5.4 Subsidielijst

De bestuurscommissie besluit:

Conform bijgevoegde lijst de genoemde besluiten te nemen.

Ter informatie

6.1 Brief: Pleidooi voor meer regie op spreiden en mijden van de hyperspits

6.2 Brief: Reactie staatsecretaris I&W op lobby brief raden 23 gemeenten MRDH

6.3 Brief: Ministerie van I&W bestuurlijke consultatie regeling lokale en regionale projecten en projectpakketten

6.4 Brief: ROVER Regie nemen over de opgaven voor woningbouw en mobiliteit van deur-tot-deur

Ter informatie

-

Rondvraag en sluiting van het openbaar deel

7. Rondvraag

Aldus besloten in de vergadering van de bestuurscommissie d.d. 07 juli 2021.

adjunct-secretaris,

C. Mourik

voorzitter,

R. van Asten