Privacybeleid Veiligheidsregio Brabant-Noord

Dit privacybeleid heeft betrekking op de Veiligheidsregio Brabant-Noord, maar gezien het feit dat de organisatieonderdelen GHOR en MKOB onder de directe aansturing van respectievelijk de GGD Hart voor Brabant en de Nationale Politie vallen, vallen deze organisatieonderdelen buiten de reikwijdte van dit beleid. De GHOR en de MKOB volgen de regels die respectievelijk de GGD Hart voor Brabant en de Nationale Politie zelf op basis van de AVG opstellen.

 

Binnen Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de wettelijke en opgedragen taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat Veiligheidsregio Brabant-Noord zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Veiligheidsregio Brabant-Noord mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Veiligheidsregio Brabant-Noord is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Dit privacybeleid geeft een duidelijke richting aan hoe met privacy omgegaan wordt en laat zien dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit privacybeleid van Veiligheidsregio Brabant-Noord is in lijn met het algemene beleid van Veiligheidsregio Brabant Noord en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 18 april 2018;

 

Overwegende dat:

 

  • 1.

    De Veiligheidsregio Brabant-Noord op een veilige manier met persoonsgegevens wenst om te gaan en de privacy van betrokkenen wenst te respecteren.

 

Gelet op:

 

  • 1.

    de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679);

  • 2.

    de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Besluit:

 

Het Privacybeleid Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

 

 

Uitgangspunten

 

Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Veiligheidsregio Brabant-Noord houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Grondslag en doelbinding

Veiligheidsregio Brabant-Noord zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Dataminimalisatie

Veiligheidsregio Brabant-Noord verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Veiligheidsregio Brabant-Noord streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de wettelijke of opgedragen taken goed te kunnen uitoefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid

Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Veiligheidsregio Brabant-Noord voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

 

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt Veiligheidsregio Brabant-Noord afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Veiligheidsregio Brabant-Noord controleert deze afspraken. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft hierin een signalerende taak/rol.

 

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

 

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking voor het te dienen doel.

 

Rechten van betrokkenen

Veiligheidsregio Brabant-Noord honoreert alle rechten van betrokkenen.

 

 

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door het Dagelijks Bestuur. Het beleid wordt iedere 3 jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden op 18 april 2018,

De secretaris,

Dr. ir. P. Verlaan MCDm,

De voorzitter,

Drs. J.M.L.N. Mikkers.

Naar boven