Blad gemeenschappelijke regeling van Avri

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AvriBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 671ander besluit van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Avri houdende regels omtrent budgetbeheer (Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri 2021)

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri);

 

gelet op de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Avri en het Organisatiebesluit Avri;

 

besluit:

 

vast te stellen de budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri is op deze regeling van toepassing. Daarnaast wordt in deze regeling verstaan onder:

 • a)

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Avri, bedoeld in artikel 15 van de regeling;

 • b)

  Directeur: de directeur van Avri, tevens secretaris van Avri, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de regeling;

 • c)

  Functionaris: een medewerker in dienst van Avri, dan wel een door Avri ingehuurde medewerker of een bij Avri gedetacheerde medewerker;

 • d)

  Begroting: de raming van de te verwachten lasten en baten van Avri. De lasten en baten zijn in de begroting gerelateerd aan de te realiseren prestaties en doelstellingen;

 • e)

  Budget: betreft de door het Algemeen Bestuur, het Dagelijkse Bestuur of de Directeur toegekende middelen, bestemd voor het realiseren van een bepaald doel binnen een bepaalde tijd;

 • f)

  Budgethouder: de functionaris van Avri aan wie op grond van zijn functie een budget wordt toegekend en die daarmee bevoegd is tot besteding van het budget op basis van bevoegdheid directeur/ mandaatbesluit directeur Avri of de bevoegdhedenregeling/ ondermandaatbesluit medewerkers Avri. Deze bevoegdheid geldt zowel voor de uitgaven als de inkomsten en investeringen, die in directe relatie staan tot het toegekende budget;

 • g)

  Budgetbeheerder: de functionaris die inkoop- en aanbestedingen van Goederen, Diensten of Werken initieert voor de budgethouder en het accorderen van de factuur door de budgethouder voorbereidt. De toewijzing van budgetbeheerders vindt plaats via het besluit bevoegdheden directeur/mandaatbesluit directeur Avri dan wel via het bevoegdhedenregeling/ ondermandaatbesluit medewerkers Avri.

Artikel 2 Aanwijzing Budgethouder

 • 1.

  De directeur is de budgethouder van de budgetten die door het Dagelijks Bestuur via de programmabegroting en productenraming of begrotingswijzigingen zijn toegekend en legt hierover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  De directeur kan binnen de kaders van deze regeling budgethouders aanwijzen.

 • 3.

  De aanwijzing van budgethouders, de onderlinge vervangbaarheid en eventuele beperkingen/ condities aan het budgetbehoudersschap en budgetbeheer worden vastgelegd in de bevoegdhedenregeling/ ondermandaatbesluit medewerkers Avri.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden budgethouders

 • 1.

  De budgethouder is verantwoordelijk voor de beheersing van de budgetten die aan hem zijn toegekend en de realisatie van de daarbij afgesproken prestaties.

 • 2.

  De budgethouder krijgt met het toekennen van een budget tevens mandaat, volmacht en machtiging voor het aangaan van contractuele en financiële verplichtingen voor werken, diensten en leveringen en het doen van betalingen.

 • 3.

  De budgethouder draagt zorg voor het realiseren van geraamde inkomsten op de toegekende budgetten.

 • 4.

  De budgethouder handelt bij het toewijzen en uitvoeren van het budgethouderschap publiekrechtelijk en privaatrechtelijk volgens de geldende regels, zoals in ieder geval vastgelegd in of vast te leggen in:

  • besluit bevoegdheden directeur/mandaatbesluit directeur Avri;

  • bevoegdhedenregeling/ ondermandaatbesluit medewerkers Avri;

  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid Avri;

  • Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri.

 • 5.

  Opdrachten aan derden, die leiden tot financiële verplichtingen, kunnen uitsluitend door een budgethouder worden verleend met inachtneming van de volgende randvoorwaarden:

  De opdracht is rechtmatig en past binnen het toegewezen/beschikbare budget;

  De opdracht past binnen het limiet zoals opgenomen in de bevoegdhedenregeling/ ondermandaatbesluit medewerkers Avri;

  De budgethouder draagt er zorg voor dat, in ieder geval, verplichtingen uit de verstrekte opdrachten worden vastgelegd in de financiële administratie. In bevoegdhedenregeling/ ondermandaatbesluit medewerkers Avri beschrijft hiervoor een drempelbedrag.

  Voor opdrachten met betrekking tot treasury wordt verwezen naar het Treasurystatuut.

 • 6.

  Een budgethouder kan niet tevens een budgetbeheerder zijn, dit in verband met het vierogen principe.

Artikel 4 budgetbeheerder

 • 1.

  De budgethouder kan een budgetbeheerder aanwijzen.

 • 2.

  De budgetbeheerder initieert inkoop- en aanbestedingen van werken, diensten en leveringen voor de budgethouder en bereid het coderen en het accorderen van de factuur door de budgethouder voor.

Artikel 5: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri 2021”

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Avri van 2 juni 2021

de secretaris,

W. Brouwer

de voorzitter,

J. Reus

de voorzitter van Avri

J. Reus