Blad gemeenschappelijke regeling van Avri

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AvriBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 670ander besluit van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Avri houdende regels omtrent de organisatie (Organisatiebesluit Avri 2021)

Het dagelijks bestuur van Avri

 

gelet op artikel 24, eerste lid, onder c, van de Gemeenschappelijke regeling Avri,

 

besluit;

 

vast te stellen het Organisatiebesluit Avri 2021

 

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  organisatie: de organisatie van Avri, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de regeling;

 • b.

  directeur: de directeur van Avri, bedoeld in artikel 34, eerste lid van de regeling, die, overeenkomstig artikel 34, derde lid, van de regeling, tevens optreedt als secretaris;

 • c.

  managementteam: het managementteam, bedoeld in artikel 4, vierde lid;

 • d.

  manager: een manager van een organisatieonderdeel;

 • e.

  organisatieonderdeel: de onderdelen van de organisatie, bedoeld in artikel 3, lid 3;

 • f.

  regeling: gemeenschappelijke regeling Avri.

Hoofdstuk 2: Structuur, taken en functies van de onderdelen van de organisatie

Artikel 2: Indeling in organisatorische eenheden

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van Avri is ingedeeld in organisatieonderdelen. Deze organisatieonderdelen worden aangeduid met de benaming afdeling.

 • 2.

  De afdelingen staan onder leiding van een manager.

 • 3.

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directeur. Deze wordt bijgestaan door een managementteam.

 • 4.

  Het managementteam bestaat uit de directeur en de managers. De directeur is voorzitter van het managementteam.

 • 5.

  De structuur en de taken van de organisatieonderdelen van Avri kunnen verder worden uitgewerkt in periodiek vast te stellen Strategisch Bedrijfsplan van Avri.

Artikel 3: Hoofdstructuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat, overeenkomstig artikel 34, tweede lid, van de regeling, de directeur.

 • 3.

  Onder de verantwoordelijkheid van de directeur worden de volgende onderdelen van de organisatie ingesteld:

  • a.

   Bedrijfsvoering

  • b.

   Klant & Innovatie

  • c.

   Uitvoering

Artikel 4: Taken en bevoegdheden directeur

 • 1.

  De organisatie Avri staat overeenkomstig artikel 34, eerste lid, van de regeling, onder leiding van de directeur.

 • 2.

  Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur is de directeur belast met de algehele leiding van Avri en met de zorg voor een juiste taakvervulling door Avri.

 • 3.

  De directeur is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van Avri voor de inzet en het beheer van middelen, voor de inhoudelijke kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening en het realiseren van de gestelde doelen.

 • 4.

  De directeur legt voor de uitvoering van zijn taken verantwoording af aan het dagelijks bestuur. Daartoe worden er jaargesprekken gevoerd met een delegatie uit het dagelijks bestuur.

 • 5.

  De directeur er zorg voor draagt dat de managers, teamleiders en overige medewerkers voldoende bevoegdheden in mandaat krijgen toebedeeld om hun functies naar behoren uit te kunnen oefenen.

 • 6.

  De directeur is dagelijks bestuurder als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden voor Avri en overlegt met de ondernemingsraad.

Artikel 5: Het Managementteam

 • 1.

  De directeur vormt samen met de managers het managementteam.

 • 2.

  De taak van managementteam is de algehele coördinatie van werkzaamheden van de organisatie, onder verantwoordelijkheid van de directeur.

 • 3.

  Het managementteam heeft de verantwoordelijkheid voor:

  • a.

   het realiseren van het beleid, de producten en diensten met de inzet van de daartoe benodigde middelen;

  • b.

   de ontwikkeling en vormgeving van het middelenbeleid (personeel, informatievoorziening, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).

Artikel 6: Managers

 • 1.

  De managers zijn eindverantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen en de uitvoering van taken van hun afdeling, waaronder het jaarplan van de betreffende afdeling.

 • 2.

  De managers leggen voor de uitvoering van hun taken verantwoording af aan de directeur.

Artikel 7: Plaatsvervanging

 • 1.

  Bij (langdurige) afwezigheid van de directeur wordt een lid van het managementteam als plaatsvervanger aangewezen. De directeur stelt hiervoor een plaatsvervangingsbesluit vast. Het plaatsvervangingsbesluit behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De managers kunnen elkaar bij afwezigheid vervangen. De directeur stelt (bij langdurige afwezigheid) hiervoor een plaatsvervangingsbesluit vast.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid kunnen de leden van het managementteam elkaar ook in andere situaties vervangen. De directeur stelt hiervoor in het plaatsvervangingsbesluit nadere regels.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 12: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Organisatiebesluit Avri 2021.

Artikel 13: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • 2.

  Het organisatiebesluit, vastgesteld op 6 juni 2019, sindsdien gewijzigd, wordt ingetrokken

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Avri 2 juni 2021

de secretaris,

W. Brouwer

de voorzitter,

J. Reus

de voorzitter van Avri,

J. Reus