Blad gemeenschappelijke regeling van Avri

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AvriBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 669delegatie- of mandaatbesluitBesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Avri houdende regels omtrent de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur (besluit bevoegdheden directeur/ mandaat directeur Avri 2021)

Gelet op:

 

de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

 

de Gemeenschappelijke regeling Avri;

 

 

besluiten:

 

vast te stellen het besluit bevoegdheden directeur/ mandaat directeur Avri.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri en artikel 1 van het organisatiebesluit Avri zijn van toepassing op dit besluit.

 • Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • directeur: de directeur van de gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in de GR, of diens plaatsvervanger;

 • mandaat: de bevoegdheid om namens dagelijks bestuur of voorzitter besluiten te nemen;

 • volmacht: bevoegdheid om namens Avri of voorzitter privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • machtiging om namens Avri handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Verlening mandaat, volmacht en machtiging; ondertekening

 • a)

  Het dagelijks bestuur verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de directeur Avri voor de hieronder genoemde bevoegdheden, om namens hen besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden en de daarmee verbonden rechtshandelingen of de daarmee samenhangende feitelijke handelingen te verrichten.

 • b)

  De voorzitter verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de directeur Avri voor de hieronder genoemde bevoegdheden om namens hem besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden, daarmee verbonden rechtshandelingen en daarmee samenhangende feitelijke handelingen te verrichten.

 • c)

  Documenten houdende besluiten die krachtens mandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur’ respectievelijk ‘namens de voorzitter’, gevolgd door de naam en de functie ‘directeur Avri’.

Artikel 3: Mandaat en volmacht

 • 3.1

  Aan de directeur wordt in mandaat/volmacht verleend de bevoegdheid tot:

  • a)

   het aangaan, wijzigen, beëindigen van arbeidsovereenkomsten alsook alle beslissingen en uitvoeringshandelingen in het kader van de volgende wetten:

   Burgerlijk Wetboek (Boek 7 afdeling 10), Arbeidstijdenwet, Wet arbeid en zorg, Wet flexibel werken, Arbeidsomstandighedenwet, Ambtenarenwet 2017, Cao SGO en Personeelshandboek Avri;

  • b)

   het aangaan van uitzendovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten en werkervaringsovereenkomsten;

  • c)

   het leidinggeven aan en aansturen van de werknemers en medewerkers van de organisatie;

  • d)

   het vaststellen van functiewaarderingen;

  • e)

   het beslissen tot privaatrechtelijke rechtshandelingen tot ten hoogste een bedrag van €5.000.000,- per privaatrechtelijke rechtshandeling, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, in het kort toetreding oprichting en deelnemingen in andere organisatie.

  • f)

   het vertegenwoordigen van het Avri in en buiten rechte;

  • g)

   het nemen van besluiten tot het al dan niet verstrekken van informatie op basis van de Wet openbaarheid bestuur. De bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, behelst niet de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • h)

   het aanwijzen van toezichthouders van Avri, overeenkomstig de Afvalstoffenverordening Avri, om toezicht te houden op de naleving van de Afvalstoffenverordening Avri en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten alsmede het aanwijzen van toezichthouders van Avri overeenkomstig besluiten van de colleges van B&W en de burgemeesters omtrent aanwijzingsbesluiten toezichthouders openbare ruimten.

  • i)

   het horen in het kader van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht;

  • j)

   het schriftelijk afdoen van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht;

  • k)

   het uitvoeren van het interne traject ter zake klachten ongewenst gedrag en het afhandelen van het externe traject op basis van het advies van het LKOG;

  • l)

   het aanstellen van een meldpunt of functionaris of coördinator integriteit;

  • m)

   het nemen van beslissingen in het kader van de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waaronder het aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG);

  • n)

   het nemen van besluiten inhoudende aanvragen om vergunningen, ontheffingen hoegenaamd ook tot het aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van textiel en andere grondstoffen zoals verwoord in de afvalstoffenverordening zal plaatsvinden;

 • 3.2.

  De directeur besluit slechts tot het aangaan, schorsen en beëindigen en ontbinden van de arbeidsovereenkomst van een manager nadat het dagelijks bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Artikel 4: Ondermandaat

 • a)

  De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in artikel 3, eerste lid, met uitzondering van d,g,h,n en met uitzondering van artikel 11 WNRA schriftelijk in ondermandaat of volmacht verlenen aan de functionarissen van de ambtelijke organisatie gelet op de taken van het organisatieonderdeel, overeenkomstig het organisatiebesluit, waaraan zij leiding geven of waarbinnen zij werkzaam zijn.

 • b)

  De directeur neemt bij het verlenen van ondermandaat of machtiging de Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri in acht.

Artikel 5: Kaders mandaat

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de:

 • a)

  ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het dagelijks bestuur of met in achtneming van het geldende beleid onder andere het inkoop en aanbestedingsbeleid en de budgethoudersregeling.

 • b)

  door het algemeen bestuur vastgestelde begroting en het meerjarenbeheersplan en voor zover in die begroting voor de betreffende rechtshandeling financiële middelen zijn opgenomen en deze niet zijn uitgeput,

Artikel 6: Informatieplicht

 • a)

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of volmacht verleent, verschaft het dagelijks bestuur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

 • b)

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of volmacht is verleend informeert het dagelijks bestuur bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • c)

  De directeur houdt een register bij van krachtens dit besluit genomen volmachten.

Artikel 7 Vervanging

 • a)

  Bij langdurige afwezigheid of verhindering van de directeur Avri gaat het (onder)mandaat, de machtiging of de volmacht over op zijn plaatsvervanger. De directeur stelt (bij langdurige afwezigheid) hiervoor een plaatsvervangingsbesluit vast. Het plaatsvervangingsbesluit behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

Artikel 8: Ondertekening

 • 1.

  Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 3, eerste lid, g,h,i,j,n luidt de ondertekening:

  Het Dagelijks Bestuur van Avri

  namens deze:

  De directeur van Avri

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

 • 2.

  Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onder a tot en met f en k,l,m luidt de ondertekening:

  Avri

  Voor deze de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Avri

  namens deze:

  De directeur van Avri

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit mandaat directeur Avri 2016 met inbegrip van de latere wijzigingen hierop

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bevoegdheden directeur/ mandaat directeur Avri 2021.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur en de voorzitter van Avri op 2 juni 2021

Het Dagelijks Bestuur van Avri

de secretaris,

W. Brouwer

de voorzitter,

J. Reus

voorzitter van Avri,

J. Reus