Blad gemeenschappelijke regeling van Avri

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AvriBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 668delegatie- of mandaatbesluitBesluit van de directeur van het openbaar lichaam Avri houdende regels omtrent de verlening van bevoegdheden en ondermandaat aan de medewerkers van Avri (Bevoegdhedenbesluit Avri 2021)

De directeur Avri, bedoeld in artikel 34, van de gemeenschappelijke regeling Avri;

 

Gelet op: artikel 4 van het Besluit bevoegdheden directeur /mandaat directeur Avri 2021;

 

 

De directeur (ondermandaatgever) van Avri

 • -

  overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan ondergeschikte ambtenaren of aan anderen

besluit:

 

vast te stellen het besluit bevoegdhedenregeling Avri 2021.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri en artikel 1 van het organisatiebesluit Avri 2021 zijn van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  manager: een medewerker van Avri, die overeenkomstig zijn functiebeschrijving de functie van manager vervult.

 • b.

  teamleider: een medewerker van Avri, die overeenkomstig zijn functieomschrijving de functie van teamleider vervult,

 • c.

  coördinator; een medewerker van Avri, die overeenkomstig zijn functieomschrijving de functie van coördinator vervult, of een medewerker van Avri die overeenkomstig de oplegmodule op zijn functieomschrijving coördinerende taken vervult.

 • d.

  Jurist: een medewerker van Avri, die overeenkomstig zijn functieomschrijving de functie van jurist vervult,

 • e.

  Klachtencoördinator; een medewerker van Avri, die bij besluit van de directeur is aangesteld als klachtencoördinator,

 • f.

  Functionaris gegevensbescherming; een medewerker van Avri, die bij besluit van de directeur is aangesteld als Functionaris gegevensbescherming,

 • g.

  medewerkers; alle functionarissen lager dan het niveau van teamleider of coordinator.

 • h.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb);

 • i.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • j.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • k.

  gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;

 • l.

  ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde;

 • m.

  bevoegdheden/ ondermandaatbesluit: het besluit bevoegdhedenregeling/ ondermandaat Avri 2021

Artikel 2: Mandaat

 • 1.

  Aan de medewerkers wordt ondermandaat verleend overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage Ondermandatenlijst Avri 2021 en de daarbij gegeven specifieke voorwaarden.

De in de bijlagen genoemde medewerkers kunnen geen verder ondermandaat verlenen ten aanzien van de bevoegdheden die zij overeenkomstig het eerste lid in ondermandaat verleend hebben gekregen van de directeur tenzij zij uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen van de directeur.

Artikel 3: Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht om namens Avri privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, en

 • b.

  machtiging om namens Avri handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4: Kaders mandaat

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de volgende kaders:

 • de inhoud van de taken die behoren tot de betreffende functie van de medewerker;

 • de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van de directeur;

 • Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat moeten de regels van de Budgethoudersregeling en het inkoop en aanbestedingsbeleid in acht worden genomen.

 • Het mandaat is voorbehouden aan de directeur indien uit het besluit zwaarwegende en invloedrijke juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties (kunnen) voortvloeien;

Artikel 5: Vervanging gemandateerde

 • De managers kunnen elkaar bij afwezigheid vervangen. De directeur stelt (bij langdurige afwezigheid) hiervoor een plaatsvervangingsbesluit vast.

 • Bij (langdurige) afwezigheid van een teamleider wordt deze vervangen door de manager van zijn afdeling. Manager kan besluiten een andere teamleider plaatsvervangend aan te wijzen.

Artikel 6: Informatieplicht

 • 1.

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend verschaft de directeur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

 • 2.

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend informeert de directeur bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 7: Ondertekening

 • 1.

  Indien een privaatrechtelijk besluit wordt genomen luidt de ondertekening:

  De voorzitter van Avri,

   

  namens deze

  de directeur van Avri

   

  de handtekening en naam en functie van de functionaris.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De bij dit besluit gevoegde bijlage Ondermandatenlijst Avri 2021 maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Bevoegdhedenbesluit Avri 2021.

Aldus besloten door de directeur Avri op 2 juni 2021.

De directeur van Avri

W. Brouwer

Bijlage 1 Ondermandatenlijst Avri 2021 

 

Nr

Omschrijving bevoegdheden

Ondermandaat door directeur verleend aan de volgende medewerkers, onder de genoemde voorwaarden

(inclusief voorwaarden naast artikel 4, van het Ondermandaatbesluit)

 

ALGEMEEN

1.

Het aangaan (verlengen) en beëindigen van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de daarbij geldende aanbestedingsprocedure voor zover hieronder niet expliciet uitgesloten.

 

Uitzonderingen:

 • het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten;

 • het sluiten van raamovereenkomsten;

 • het verkopen van onroerend goed;

 • sluiten van afval- en grondstoffencontracten met als argument complex juridisch organisatorisch.

Verplichting aangaan voor, met uitzondering van de verplichtingen, bedoeld in artikel 31a, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en ten hoogste tot:

 • manager: tot € 1.000.000- (excl. BTW):

 • teamleider: tot € 500.000,-(excl.BTW)

 • alle medewerkers: medewerkers zoals opgenomen in het budgethoudersregister niet zijnde managers en teamleiders tot €50.000,- (excl. BTW) waarbij mogelijkheid bestaat hiervan af te wijken indien vanuit functie of taak hiertoe aanleiding is.

 

JURIDISCH

2.

Het (ter zitting) vertegenwoordigen van AVRI in bezwaar- en beroepsprocedures, waaronder mede begrepen alle voorbereidingshandelingen ten behoeve van het bezwaar en beroep.

 • Manager

 • Jurist

3.

Het horen in het kader van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

 • Manager

 • Klachtencoördinator

4.

Het (ter zitting) vertegenwoordigen van Avri in civiele procedures waaronder mede begrepen alle voorbereidingshandelingen ten behoeve van het voeren van de procedure.

 • Medewerkers van Avri na verkregen volmacht van de directeur

5.

Beslissen op aansprakelijkstellingen door derden, inclusief voorbereidingshandelingen en aansprakelijk stellen derden voor schade aan Avri, waaronder ook voorbereidingshandelingen en verhaal van schade aan Avri.

 • manager

 • voor zover niet afgedaan door verzekeraar op grond van bestaande afspraken

6.

Aanvragen van subsidies

 • manager

 • Indien aan de subsidievoorwaarden kan worden voldaan binnen bestaand beleid.

7.

Het nemen van beslissingen in het kader van de uitvoering van de Wet Bescherming persoonsgegevens.

 

Afhandelen datalekken en melden datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 • Functionaris gegevensbescherming

8.

Het uitlezen van beeld en geluid materiaal waaronder; bodycams, boordcomputers en camera’s.

 • Teamleider van de betreffende afdeling waar de apparatuur wordt gebruikt.

 • Voor het uitlezen van de beelden dient de teamleider te beschikken over een voor dat beeld en geluid apparaat afgegeven volmacht. 

 

FINANCIEEL

9.

Het aangaan van leningen voor AVRI

Verplichting aangaan voor ten hoogste:

 • Manager Bedrijfsvoering: € 100.000,-:

10.

Aanvragen creditcard

 • Manager met maximum van € 5.000,-

11.

Borgstelling en garantstelling ten laste van AVRI aangaan, daaronder begrepen bankgaranties.

 • Manager Bedrijfsvoering

12.

Het aangaan van de verplichting tot levering van diensten aan derden.

 • Manager

13.

Factureren van de kosten voor levering van diensten aan derden.

 • Manager

14.

Het openen, wijzigen en beëindigen van bankrekeningen.

 • Manager bedrijfsvoering

15.

Het versturen van betalingsopdrachten aan de bank.

 • Manager bedrijfsvoering

16.

Aan- of afmelden van de namen van procuratiehouders bij banken.

 • Manager bedrijfsvoering

17.

Het doen van belastingaangiftes.

 • Manager bedrijfsvoering

 

PERSONELE MANDATEN

18.

Het beslissen tot het aangaan, wijzigen van arbeidsovereenkomsten bedoeld in artikel 7:610 BW behalve die van manager alsmede het beslissen tot het aangaan van detacheringsovereenkomsten en werkervaringsovereenkomsten.

Indien formatie bestaat voor de omvang en duur van de financiële gevolgen van de beslissing, volgens de vastgestelde programmabegroting.

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)

19.

Het vaststellen van de beoordeling van medewerkers

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)

20.

Goedkeuren van opleidingen, coaching en loopbaanbegeleiding voor individuele medewerkers alsmede het aangaan van studieovereenkomst ten behoeve van opleiding en opgeven daarvoor.

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)

21.

Beslissen op verzoeken voor bijzonder/ uitzonderlijk verlof en het verkopen van bovenwettelijke vakantie-uren zoals vermeld in de CAO.

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)

22.

Het uitzetten van vacatures voor medewerkers.

Indien formatie bestaat voor de omvang en duur van de financiële gevolgen van de beslissing, volgens de vastgestelde programmabegroting

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)

23.

Inhuren van tijdelijk personeel.

Verplichting aangaan voor maximaal één jaar

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)

24.

Intern detacheren van medewerkers.

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)

25.

Het aangaan van overeenkomsten van opdracht.

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)

26.

Het aangaan van stage-overeenkomsten.

 • Manager (na afstemming met P&O)

 • Teamleider (na afstemming met P&O)