Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Haaglanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio HaaglandenBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 663beleidsregelBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Haaglanden houdende regels omtrent de vergaderingen van het algemeen bestuur (Reglement van Orde Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden 2021)

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden,

 

Gelezen artikel 17 en 22 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 16 Gemeentewet;

 

Gelezen artikel 10 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016;

 

Besluit vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  leden van raden: leden van raden van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer;

 • b.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden;

 • c.

  Voorzitter: de Voorzitter van Veiligheidsregio Haaglanden;

 • d.

  Secretaris: de secretaris van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden.

Artikel 2 Ongevraagde inlichtingen aan gemeenteraden

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter verstrekken aan de gemeenteraden in ieder geval de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het beleidsplan, het risicoprofiel en het crisisplan.

 • 2.

  De leden van de raden ontvangen voorts alle informatie die nodig is om het gevoerde en te voeren beleid te kunnen beoordelen.

Artikel 3 Verzoeken om inlichtingen van gemeenteraadsleden

 • 1.

  Leden van het Algemeen Bestuur kunnen door de raden van hun gemeenten op de in die gemeente gebruikelijke wijze ter verantwoording worden geroepen voor het door hen in het bestuur gevoerde beleid.

 • 2.

  Leden van de raden kunnen om inlichtingen verzoeken bij het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur of aan de Voorzitter over aangelegenheden die tot hun verantwoordelijkheid behoren.

 • 3.

  De secretaris bereidt een reactie op het verzoek voor.

 • 4.

  Het concept antwoord wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Na bestuurlijk akkoord, ondertekent de secretaris de reactie namens bestuur of voorzitter en stuurt deze naar de indiener van het verzoek. Een afschrift van de vraag en de reactie wordt gezonden aan de burgemeesters, de colleges en de leden van de raden.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement van Orde Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden 2021.

 • 2.

  Het Reglement van Orde Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking na bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regelingen.

 

Den Haag, 14 juli 2021.

Voorzitter

Jan van Zanen

Secretaris

Esther Lieben