Blad gemeenschappelijke regeling van Waddenfonds

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddenfondsBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 462Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 4 juni 2021, houdende wijziging van de Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 (5e wijzigingsregeling Subsidieregeling BLI 2018).

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

 

gelet op artikel 1.4 van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017,

 

besluit:

Artikel 1  

De Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 wordt gewijzigd als volgt:

 

A.

In artikel 1.4, derde lid, wordt “2.500.000,-“ vervangen door: € 3.000.000,-“

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als 5de wijzigingsregeling Subsidieregeling BLI 2018 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds.

Leeuwarden, 4 juni 2021

C.J. Loggen,

G.W. Huisman,

voorzitter

secretaris/directeur