Blad gemeenschappelijke regeling van Sociale Dienst Oost Achterhoek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociale Dienst Oost AchterhoekBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 388BeleidsregelsBeleidsregels reiskosten leerlingen minimagezinnen Sociale Dienst Oost Achterhoek 2021

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek;

 

gelet op artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek, waarin het bestuur de zelfstandige bevoegdheid voor de uitvoering van bovengenoemde taken gedelegeerd heeft gekregen van zijn deelnemende gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, en;

 

gelet op artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat het om redenen van rechtszekerheid en doelmatigheid wenselijk is om beleidsregels vast te stellen inzake de vergoeding van reiskosten voor leerlingen uit minimagezinnen;

 

besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregels:

Beleidsregels reiskosten leerlingen minimagezinnen Sociale Dienst Oost Achterhoek 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

    Betrokken persoon: degene die een inkomen heeft dat gelijk is aan of minder dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en woont in de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk en een minderjarig kind heeft dat noodzakelijk onderwijs volgt waarvoor het gebruik moet maken van het openbaar vervoer.

Artikel 2 Recht op vergoeding reiskosten leerlingen minimagezinnen

Bij het indienen van een aanvraag voor een vergoeding reiskosten leerlingen minimagezinnen moet:

  • a.

    de betrokken persoon een document laten zien waaruit blijkt dat hij een minderjarig kind heeft dat noodzakelijk onderwijs volgt dat niet dichterbij huis kan worden gevolgd;

  • b.

    het minderjarige kind met behulp van het openbaar vervoer moet reizen naar de plek waar hij het onderwijs volgt.

Artikel 3 Vergoeding reiskosten

Als de betrokken persoon voldoet aan wat is genoemd in artikel 2, lid a en b, worden de reiskosten vergoed op basis van het openbaar vervoer.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels reiskosten leerlingen minimagezinnen Sociale Dienst Oost Achterhoek 2021” en treden in werking op 1 mei 2021 onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregels Leerlingenvervoer Minimagezinnen 2019”.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, gehouden op 29 april 2021.

De voorzitter,

De secretaris,