Blad gemeenschappelijke regeling van Sociale Dienst Oost Achterhoek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociale Dienst Oost AchterhoekBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 385Overige besluiten van algemene strekkingBeleidsregels Leerlingenvervoer Minimagezinnen 2019

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek;

Gelet op artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat het om redenen van rechtszekerheid en doelmatigheid wenselijk is om beleidsregels vast te stellen inzake de vergoeding leerlingenvervoer voor minimagezinnen;

Besluit tot vaststelling van de volgende beleidsregels:

Beleidsregels Leerlingenvervoer minimagezinnen 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

    belanghebbende: degene die een inkomen heeft dat gelijk is aan of minder dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en woonachtig is in de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk en een minderjarig kind heeft dat noodzakelijk onderwijs volgt waarvoor het gebruik moet maken van het openbaar vervoer.

Artikel 2 Verstrekken vergoeding Leerlingenvervoer minimagezinnen

Bij het indienen van een aanvraag voor een vergoeding leerlingenvervoer minimagezinnen dient:

  • a.

    de belanghebbende een document te overleggen waaruit blijkt dat hij een minderjarig kind heeft dat noodzakelijk onderwijs volgt dat niet dichterbij huis kan worden gevolgd;

  • b.

    het minderjarige kind met behulp van het openbaar vervoer te reizen naar de onderwijslocatie.

Artikel 3 Vergoeding reiskosten

Indien de belanghebbende voldoet aan hetgeen in artikel 2, lid a en b beschreven dan worden de reiskosten vergoed op basis van het openbaar vervoer.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels Leerlingenvervoer Minimagezinnen 2019” en treden in werking op 1 augustus 2019.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, gehouden op 30 januari 2020.

De voorzitter,

J.B.M. Hoenderboom,

De secretaris,

T.A. Beijer