Blad gemeenschappelijke regeling van GBLT

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GBLTBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 310Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT

Het dagelijks bestuur van GBLT;

 

gelet op artikel 20, achtste lid van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT;

 

gelet op artikel 124, vijfde lid, onderdeel c van de Waterschapswet;

 

gelet op artikel 1, tweede lid Ambtenarenwet 2017 jo. artikel 2, onderdeel b Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 

besluit

 

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1.  

Het Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT wijzigt als volgt:

 

In artikel 1, onderdeel Waterschap Rijn en IJssel wordt de functie:

 

“Medior specialist (medio specialist vergunningverlening)”

 

vervangen door:

 

“Beleidsadviseur (beleidsadviseur vergunningverlening)”

Artikel 2.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

Zwolle, 17 maart 2021

het dagelijks bestuur van GBLT,

[ handtekening ]

M.A. van Helden

Directeur GBLT

[ handtekening ]

B.J. Bussink

Voorzitter dagelijks bestuur GBLT

 

Tegen dit besluit kunnen de medewerkers die dit aangaat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van GBLT. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

 • -

  Naam en het adres van de belanghebbende;

 • -

  De dagtekening

 • -

  Een kopie van het besluit

 • -

  De gronden van uw bezwaar

 • -

  De handtekening van de belanghebbende