Blad gemeenschappelijke regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorgBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 305BeleidsregelsBeleidsregel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Kompas houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Kompas)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Kompas;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is.

Artikel 2 Participatiewet

 • 1.

  De volgende artikelen van de Participatiewet zijn van toepassing:

  • 11 (rechthebbende)

  • 13 lid 1 (uitsluitingen)

  • 15 (voorliggende voorziening)

  • 16 (dwingende redenen) en

  • 17 (inlichtingenplicht)

  • 35 (bijzondere bijstand)

 • 2.

  Het drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 van de Participatiewet wordt niet toegepast.

Artikel 3 Doelgroep

De tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare/onvermijdelijke inkomensterugval, die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Er moet sprake zijn van inkomensterugval als bedoeld in artikel 1 lid c van deze beleidsregel.

 • 2.

  Aanvrager dient te verklaren dat er sprake is van een terugval in inkomen als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19) en dit aan te tonen.

Artikel 5 Inkomen

Van belanghebbende en partner worden de volgende inkomsten in aanmerking genomen:

 • Inkomsten uit arbeid

 • Inkomsten uit onderneming

 • Inkomsten uit uitkering(en)

 • Huurtoeslag of voorlopige teruggaaf Belastingen eigendomswoning

 • Alimentatie (alleen partneralimentatie)

 • Inkomsten uit verhuur en/of onderhuur

Artikel 6 Kosten

Ter vaststelling van de tegemoetkoming TONK worden de volgende noodzakelijke kosten van bestaan in aanmerking genomen:

 • a.

  huur tot maximaal € 1.000 per maand;

 • b.

  hypotheekrente voor de woning tot maximaal € 1.000 per maand;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;

 • d.

  kosten levensonderhoud:

  • € 200 per maand per volwassen persoon (> 18)

  • € 100 per maand per kind (< 18)

Artikel 7 Berekening TONK

De berekening van totaal inkomen minus totaal lasten is de hoogte van de tegemoetkoming TONK, mits de uitkomst negatief is. Als de berekening nul of positief is, dan bestaat er geen recht. Bij kleine inkomensstijgingen (< € 100 per maand) wordt niet opnieuw een berekening gemaakt.

 

Inkomsten (aanvrager zelf + partner)

Inkomsten uit arbeid

Inkomsten uit onderneming

Inkomsten uit uitkering

Huurtoeslag/VTB

Totaal inkomen

 

Lasten

Huur/hypotheekrente (max € 1.000 per maand)

Nutsvoorzieningen (gas/water/elektra)

Levensonderhoud (€ 200 p.m. per volwassene + € 100 p.m. per kind

Totaal lasten

 

TONK (totaal inkomen minus totaal lasten mits negatief)

 

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

Er wordt géén maximumbedrag per huishouden verbonden aan de tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel.

Artikel 9 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Artikel 10 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het dagelijks bestuur legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het Dagelijks Bestuur, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken

Artikel 14 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervalt op 1 augustus 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Kompas.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Kompas

Gehouden d.d. 120321

De voorzitter

De secretaris