Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regio RivierenlandBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 235VerordeningenBesluit van het Algemeen Bestuur van 10 maart 2021, tot wijziging van de Subsidieverordening RIF Regio Rivierenland

het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland;

 

Gelet op artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Overwegende dat

Sinds 2017 ervaring is opgedaan met het Regionaal Investeringsfonds Regio Rivierenland en de daaraan gekoppelde subsidieverordening en dat er is geëvalueerd, de Economic Board heeft geadviseerd enkele wijzigingen door te voeren opdat de beleidsdoelen beter gerealiseerd kunnen worden,

 

in verband daarmee wordt de Subsidieverordening RIF Regio Rivierenland op enkele onderdelen gewijzigd;

 

Besluit:

Artikel I  

 

de Subsidieverordening RIF Regio Rivierenland te wijzigen als volgt:

 

A.

 

Artikel 1 (definities) komt te luiden als volgt:

 

Artikel 1 Definities.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een privaatrechtelijke rechtspersoon, ingeschreven in het handelsregister (Kamer van Koophandel), die de subsidie formeel aanvraagt en de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering en afwikkeling van het project.

 • b.

  Ambitiedocument 2020: het door stakeholders uit onderwijs, overheden en bedrijfsleven gedragen Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland op 25 mei 2016 om de regio op drie speerpunten te laten excelleren.

 • c.

  Duurzame ontwikkeling: Ontwikkeling die bijdraagt aan profit (economisch), planet (ecologisch) of people (gebruikmakend van het menselijk kapitaal).

 • d.

  Economic Board: de adviescommissie, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening,

 • e.

  Innovatief: Een product, dienst of beleving is innovatief als het vernieuwend of grensverleggend is. Bij innovatie gaat het om een aanpak waarbij zaken op een betere, effectievere of belevenisvollere manier (ten opzichte van tot nu toe gebruikelijk of algemeen voorkomend). Dit kan gaan om fases in processen, werkwijzen afkomstig uit andere sectoren implementeren danwel het ontwikkelen van een nieuwe basisinfrastructuur.

 • f.

  Project: het samenhangende geheel van activiteiten, waarvoor een bijdrage vanuit het RIF wordt gevraagd.

 • g.

  RIF: Regionaal Investeringsfonds.

 • h.

  RIF-Rivierenland: de middelen uit het Regionaal Investeringsfonds die kunnen worden ingezet met het oog op het bereiken van de ambities uit het Ambitiedocument 2020.

 • i.

  Rivierenlandgebied: het geografische gebied dat betrekking heeft op alle deelnemende gemeenten, aan de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.

 • j.

  Subsidie: een subsidie uit het RIF-budget voor projecten die zijn gericht op het bereiken van de ambities uit het Ambitiedocument 2020.

 • k.

  Uitvoerder: de privaatrechtelijke rechtspersoon die in opdracht van de aanvrager belast is met de feitelijke uitvoering, dan wel in samenwerkingsverbanden het grootste aandeel heeft in de feitelijke uitvoering, van het gedefinieerde project.

 • l.

  Werkgelegenheid: Aantal fte’s per jaar in het Rivierenlandgebied.

 • m.

  Verdelingsysteem : subsidieverdelingssysteem, waarbij aanvragen voor een bepaald tijdstip moet worden ingediend, waarna alle aanvragen gelijktijdig worden beoordeeld en op grond van kwalitatieve criteria een rangorde voor subsidieverlening kan worden bepaald.

 • n.

  VWEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

B.

 

In artikel 7, derde lid, wordt onderdeel d gewijzigd en wordt een onderdeel e toegevoegd.

De onderdelen d en e komen te luiden als volgt:

 

 • d.

  de kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager, onderhoud of herstelkosten, waaronder inbegrepen onderhoud aan bestaande (basis)infrastructuur die gezien kan worden als regulier onderhoud dan wel wegwerken van achterstallig onderhoud;

 • e.

  ontwikkel- en bouwkosten van reguliere/gangbare gebouwen, ontvangstruimten e.d.

C.

 

Artikel 8 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

 

Artikel 8 Selectie- en wegingscriteria

 • 1.

  Projecten komen slechts voor subsidie in aanmerking indien projecten innovatief zijn en naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur een aantoonbare bijdrage leveren aan het bereiken van de regionale economische ambities zoals verwoord in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2016-2020. Projecten dienen een meerwaarde te hebben voor het Rivierenlandgebied.

 • 2.

  De efficiency van een project wordt getoetst in termen van het gevraagde subsidiepercentage en het uitgelokte investeringsvolume bij met name private partijen.

 • 3.

  De lange termijn impact en het draagvlak worden getoetst door een beoordeling van de inhoudelijk en financieel betrokken partijen, alsmede de kans op continuïteit van het project na afloop van de subsidie. De samenwerking met projectpartners (zowel inhoudelijk als financieel) dient middels een schriftelijke verklaring van de betreffende partners te worden aangetoond.

 • 4.

  Projecten moeten, aanvullend op het eerste lid, leiden tot aantoonbare economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde, in de vorm van:

  • a.

   nieuwe werkgelegenheid, of

  • b.

   behoud van bedreigde werkgelegenheid, of

  • c.

   versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven, of

  • d.

   verbetering van het vestigingsklimaat, of

  • e.

   stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

  • f.

   samenwerking met regionale partners.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op 13 maart 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland van 10 maart 2021.

het Algemeen Bestuur,

J. Beenakker, voorzitter.

drs. L.H. Derksen, secretaris.