Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling 2021, 154Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de invorderingsambtenaar van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent het verlenen van mandaat (Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Gennep 2021)

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW);

 

Overwegende:

 

dat het Dagelijks Bestuur van BsGW op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 232 vierde lid, onderdeel b van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) aan te wijzen ;

 

dat het Dagelijks Bestuur op 24 december 2020 heeft besloten om N.M.J.G. Lebens, directeur, aan te wijzen als invorderingsambtenaar;

 

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene Wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De invorderingsambtenaar mandateert aan het afdelingshoofd en de teamcoördinatoren van de afdeling Omgeving van de gemeente Gennep de invorderingsbevoegdheid van de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde gezag van de gemeente Gennep vastgestelde regeling:

 • a.

  Hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten.

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De invorderingsambtenaar,

namens deze “,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Gennep.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Gennep 2021”

Roermond, 6 januari 2021

De ambtenaar als bedoeld in artikel 232 vierde lid onder b van de Gemeentewet

(invorderingsambtenaar),

De directeur,

N. M.J.G. Lebens

Ondergetekenden,

verklaren zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb),

Gennep, 10 februari 2021

B. Nederveen

Afdelingsmanager Omgeving

Gennep, 11 februari 2021

B. Kolleman

Teamcoordinator Omgeving – Uitvoering

Gennep, 12 februari 2021

C. Derks

Teamcoordinator Omgeving – Beleid