Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2021

 

De directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelet op:

 

 

- afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

- de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland;

- de mandaatbesluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de directeur van de Omgevingsdienst;

- het mandaatbesluit rechtshandelingen, feitelijke handelingen en financiën Omgevingsdienst Midden-Holland en de bijbehorende budgethoudersregeling;

- de Financiële verordening en het Treasurystatuut van de Omgevingsdienst Midden-Holland

- de in de bovengenoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur (behoudens enkele uitzonderingen) tot het verlenen van ondermandaat en –machtiging met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden;

- Organisatieverordening Omgevingsdienst Midden-Holland;

- artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening;

- de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten.

 

 

Besluit:

vast te stellen het volgende Ondermandaatbesluit en bijbehorende bevoegdhedenlijst ODMH 2021.

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De directeur verleent mandaat aan leidinggevenden of ondergeschikten zoals weergegeven in de bevoegdhedenlijst.

 • 2.

  Het ondermandaat houdt zowel een beslissingsmandaat als een ondertekeningsmandaat in.

 • 3.

  Het ondermandaat omvat, voor zover dat ziet op de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en voor zover dat juridisch mogelijk is, naast het nemen van toekennende of instemmende besluiten, mede het weigeren, intrekken, wijzigen en aanhouden van besluiten en het stellen van nadere voorwaarden en het niet in behandeling nemen van aanvragen.

 • 4.

  Onder mandaat wordt mede verstaan de verlening van volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen.

 • 5.

  De ondergemandateerde is met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheden tevens bevoegd tot het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen, zoals het voeren van correspondentie, het inwinnen van adviezen en het houden van overleg.

 

Artikel 2 Kaders

 • 1.

  Het ondermandaat per afzonderlijk bevoegd gezag of per bevoegde instanties overeenkomstig de bevoegdhedenlijst mag alleen worden uitgeoefend indien de bevoegdheid door het betreffende college of door het bestuur is gemandateerd aan de directeur.

 • 2.

  De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van eventueel door het bevoegd gezag of het bestuur gegeven instructies en voorwaarden, zoals informatieplichten, en geldende regels. Bij de uitoefening van het ondermandaat wordt rekening gehouden met door het bevoegd gezag vastgestelde beleidsregels.

 • 3.

  De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen de budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen.

   

 •  

Artikel 3 Plaatsvervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid van een leidinggevende aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers of waarnemer, tenzij bij de aanwijzing als plaatsvervanger of waarnemer anders is bepaald, of tenzij in de bevoegdhedenlijst is aangegeven dat plaatsvervanging niet is toegestaan.

 • 2.

  Wanneer een ondermandaat is toegekend aan een leidinggevende of medewerker is een hogere leidinggevende ook bevoegd, tenzij dat in de bevoegdhedenlijst is uitgesloten.

   

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Vaststelling en ondertekening van besluiten en andere documenten geschiedt op elektronische wijze, tenzij de aard van het besluit of document zich daar tegen verzet.

 • 2.

  Indien een besluit of document bij of krachtens ondermandaat ten behoeve van een bevoegd gezag of het bestuur wordt genomen of vastgesteld, luidt de ondertekening:

Hoogachtend / Met vriendelijke groet,

[Bevoegd gezag / bestuursonderdeel]

namens dezen,

gevolgd door een ond ertekening door middel van naam, functie- aanduiding, afdeling en een

disclaimer met betrekking tot digitale ondertekening.

 • 3.

  Indien een besluit of handeling wordt genomen of verricht waarbij een digitale handtekening niet wenselijk is, luidt de ondertekening:

Hoogachtend / Met vriendelijke groet,

[Bevoegd gezag / bestuursonderdeel]

namens dezen,

natte handtekening

naam van de gemandateerde, gevolgd door de functiebenaming van de gemandateerde

 

Artikel 5 Intrekking ondermandaatbesluit

Het Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst 2019 (Blad gemeenschappelijke regeling 2019, nr. 511) wordt ingetrokken.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2021

 

Gouda, 3 februari 2021

 

A. Mutter

 

Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland

 

   

Bevoegdhedenlijst

   

Leeswijzer voor de tabel:

SI&W = Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

GS = gedeputeerde staten

B&W = college van burgemeester en wethouders

BM = burgemeester

AB = algemeen bestuur van de ODMH

DB = dagelijks bestuur van de ODMH

VZ = voorzitter van de ODMH

DIR = directeur

CT = controller

AH = afdelingshoofd

TL = teamleider of coördinator

BS = Bestuurssecretaris

JUR = jurist

FG = Functionaris gegevensbescherming

MW = medewerker, eventueel verbijzonderd met naam team of omschrijving

Boa’s = Bijzondere opsporingsambtenaren

Geen = geen ondermandaat, uitsluitend directeur (en diens plaatsvervanger) zijn bevoegd

 

 

 

*

#_ftnref1

[1] Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten of dienstverleningsovereenkomsten met colleges of soortgelijke instanties is voorbehouden aan het DB.

Naar boven