Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 22 december 2021;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2021,

 

Gelet op artikel 34 sub 1 en 2 van de juridische regeling van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen,

 

Besluit vast te stellen de volgende wijziging:

 

Hoofdstuk 9 Het personeel

Artikel 21 Personeel

Lid 1 komt na wijziging te luiden:

Het samenwerkingsverband kan personeel aanstellen en kan arbeidsovereenkomsten afsluiten voor ambtelijk personeel, personen betreffende de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet-kandidaten met een indicatie Banenafspraak of met een indicatie Beschut Werk.

 

Lid 5 wordt nieuw toegevoegd:

Op de medewerkers behorende tot de doelgroep van de Participatiewet met een indicatie Banenafspraak of met een indicatie Beschut Werk zijn de arbeidsvoorwaarden van de Collectieve arbeidsovereenkomst Aan de slag van toepassing, alsmede de door het Dagelijks Bestuur vast te stellen algemene voorschriften en bepalingen geldende voor deze medewerkers.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

Deze wijziging treedt in werking op de dag na publicatie.

Deze wijziging wordt aangehaald als: wijzigingsbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021:

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Ruta

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

Naar boven