Normenkader 2021 RBG

Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep besluit,

 

gelet op artikel 40 van de Gemeenschappelijke Regeling RBG;

 

het Normenkader 2021 RBG vast te stellen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep in de openbare vergadering van 2 december 2021.

Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep,

directeur,

H.B. Sigmond

voorzitter,

drs. A.J.B. van der Klugt

NORMENKADER RBG 2021

NORMENKADER

Programma

Externe regelgeving

Interne regelgeving

Naam

Vastgesteld door:

Algemeen

 • Algemene wet bestuursrecht

 • Burgerlijk Wetboek

 • Wet openbaarheid van bestuur

 • Het Besluit Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen

 • Wet gemeenschappelijke regelingen

 • Gemeentewet

 • Waterschapswet

 • Waterschapsbesluit

 • Waterwet

 • Waterregeling (Waterschappen)

 • Waterbesluit

 • Aanbestedingswet

 • Europese aanbestedingsregels

 • Wet waardering onroerende zaken

 • Wet op de omzetbelasting

 • Wet op de meldplicht datalekken

 • Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • Delegatiebesluit

 • Controleverordening RBG

 • Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie RBG

 • Verordening behandeling klachten RBG

 • Verordening behandeling bezwaar-schriften RBG

 • Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering per 1 juli 2016

 • Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en de uitvoering WOZ per 1 juli 2016

 • Aanwijzigingsbesluit ambtenaar belast met de heffing en invordering (reiningsrecht)

 • Gemeenschappelijke Regeling RBG zoals die per 1-1-2018 geldt

 • Takenregister RBG per 1-1-2020

 • Uitvoeringsregels privacy

 • Protocol meldingen aan Autoriteit Persoonsgegevens

 • Informatiebeveiligingsbeleid RBG

 • Privacy statement

 • Inkoop- en aanbestedingsregelement RBG

 • Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

 • Algemeen Mandaatbesluit RBG

 • AB 21-01-2010

 • AB 19-04-2010

 • AB 19-04-2010

 • AB 01-07-2020

 • AB 11-12-2014

 • DB 14-04-2016

 • DB 14-04-2016

 • DB 19-11-2020

 • AB 07-09-2017

 • AB 01-07-2020

 • DB 25-06-2020

 • DB 26-04-2018

 • DB 26-04-2018

 • DB 28-06-2018

 • DB 10-03-2021

 • DB 30-09-2021

 • DB 19-11-2019

Aanslagregeling, bezwaar en beroep

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen

 • Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

 • Besluit proceskosten bestuursrecht

 • Algemene termijnenwet

 • Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen waterschapsbelastingen

 • Uitvoeringsregels proceskosten-vergoeding bezwaarprocedures RBG per 1 januari 2017

 • Uitvoeringsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende in keuzesituaties RBG

 • Uitvoeringsregels bestuurlijke boeten RBG 2014

 • DB 23-02-2017

 • DB 22-11-2018

 • DB 22-09-2014

Gegevensbeheer

 • Kadasterwet

Invordering

 • Invorderingswet 1990

 • Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

 • Faillissementswet

 • Kostenwet invordering rijksbelastingen

 • Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering

 • Leidraad Invordering 2016 RBG per 1 juli 2021

 • Reglement automatische incasso RBG

 • Wijziging uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep (invorderingsrente Covid)

 • DB 02-09-2021

 • DB 10-01-2013

 • DB 19-11-2020

Financiën

 • Wet financiering decentrale overheden (Fido)

 • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden

 • Besluit Leningsvoorwaarden decentrale overheden

 • Wet Houdbare Overheidsfinanciën

 • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

 • Wet op het BTW-compensatiefonds

 • Financiële-verhoudingswet

 • Besluit financiële verhouding 2001

 • Treasurystatuut

 • AB 28-06-2010

Personeelsbeleid

 • Ambtenarenwet 2017

 • Pensioenwet

 • Wet inkomstenbelasting 2001

 • Wet op de loonbelasting 1964

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 • Wet verbetering poortwachter

 • Ziektewet

 • Werkloosheidswet

 • Arbeidsomstandighedenwet

 • Cao Waterschappen

 • Wet op de ondernemingsraden

 • Fuwater (functiewaardering)

 • Wet normering topinkomens

 • Zorgverzekeringswet

Archivering

 • Archiefwet 1995

 • Archiefbesluit 1995

 • Archiefverordening RBG 2013

 • Selectielijst VNG

 • Besluit informatiebeheer RBG

 • AB 24-06-2013

 • DB 03-09-2020

 • DB 24-06-2021

 

Naar boven