Mandaatregeling Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten en de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten, ieder voor zover bevoegd,

 

Overwegende dat een vlotte, klantvriendelijke en snelle afdoening van stukken, de efficiency van de gemeentelijke organisatie en de ontlasting van de bestuursorganen, het wenselijk maken om de uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden te mandateren of te (vol)machtigen aan nader te noemen functionarissen;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60, 3:61 en 3:62 Burgerlijk Wetboek;

 

B E S L U I T E N:

 

 • 1.

  de uitoefening van bevoegdheden als vermeld in het mandaatregister, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van deze mandaatregeling, met inbegrip van de ondertekening van stukken, in naam en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan, op te dragen aan de aldaar nader aangeduide functionarissen;

 • 2.

  ten aanzien van de bevoegdheden als vermeld onder 1. de volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1 Reikwijdte

 • 1.

  bij de uitoefening van de bevoegdheden als opgenomen in het register, worden de daarbij vermelde specifieke bepalingen in acht genomen;

 • 2.

  tenzij in het register anders bepaald, hebben de aldaar opgenomen bevoegdheden betrekking op

  • a.

   het verlenen en weigeren van een aanvraag;

  • b.

   het buiten behandeling laten van een aanvraag;

  • c.

   het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag;

  • d.

   het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

  • e.

   aanhouden, verdagen of uitstellen;

  • f.

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • g.

   het voeren van correspondentie met betrekking tot de opgedragen taken;

  • h.

   het stellen van nadere voorwaarden/voorschriften/beperkingen bij beschikkingen;

  • i.

   het bekendmaken van besluiten/beschikkingen;

Artikel 2 Algemene vervangingsregeling

Onverminderd het bepaalde in het mandaatregister kan vervanging telkens plaatsvinden door een hiërarchisch hogere.

Artikel 3 Informatieplicht

 • 1.

  De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging, rapportage en archivering van de door hem in mandaat genomen besluiten.

 • 2.

  De gemandateerde informeert het ter zake bevoegd bestuursorgaan desgewenst over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop elk bijzonder mandaat overigens wordt uitgeoefend.

Artikel 4 Volmacht en machtiging

Het mandaatregister omvat eveneens bepalingen omtrent volmacht en machtiging.

Artikel 5 Slot- en overgangsbepaling

 • 1.

  de in dit besluit en bijbehorend register opgenomen mandaten, volmachten en machtigingen worden geacht dienovereenkomstig te zijn gewijzigd, vervallen of ingetrokken op het moment dat de hierin genoemde wet- en regelgeving, dan wel functiecodes of functieaanduidingen zijn gewijzigd, vervallen of ingetrokken.

 • 2.

  de mandaatregeling treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de datum van publicatie.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit en het bijbehorend register kunnen worden aangehaald als ‘Mandaatregeling Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-Gemeenten’.

Aldus vastgesteld door respectievelijk het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten almede de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenteieder voor zover bevoegd, op <?> 2018.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten,

De voorzitter,

drs. A.B.A.M. Ederveen

Mandateringsregister Overzicht A

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd orgaan

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke mandateringsvoorwaarden

1.

Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuur van de Samenwerking A2 gemeenten, voor zover daar geen bestuurlijke, politieke of andere zwaarwegende aspecten aan zijn verbonden

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

Tenzij specifiek anders geregeld in het mandaatregister.

2.

Het doen uitgaan van brieven, faxen, e-mails etc. die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevatten, alsmede het verstrekken van (statistische) gegevens (niet gericht op rechtsgevolg, noch een beleidsopvatting of beleidsvoornemen bevattend)

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

Het betreft dan eenvoudige correspondentie, zoals o.m uitnodigingen, vastleggingen van bijeenkomsten, mededelingen omtrent stand van zaken etc.

3.

Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen geldende voorschriften, regelingen, procedures en over feiten en gegevens die geen beleidsaspecten hebben

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

4.

Stellen van een aanvullingstermijn ingevolge artikel 3:18 lid 1 Awb

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

5.

Stellen van een redelijke termijn waarbinnen een (ontwerp) besluit tegemoet kan worden gezien (verdagingsbesluit) ingevolge artikel 4:14 Awb en het nemen van verdagingsbesluiten o.g.v. bijzondere wetten (bijv. artikel 6 Wob)

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

6.

Stellen van een termijn ingevolge artikel 4:5 Awb waarbinnen de aanvraag aangevuld dient te worden

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

7.

Het besluit om een aanvraag niet in behandeling te nemen o.g.v. artikel 4:5 lid 4 Awb

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

8.

Het besluit om de aanvraag af te wijzen onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beschikking o.g.v. artikel 4:6 Awb

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

9.

Het wijzigen van een beschikking op aanvraag of ambtshalve

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

10.

Verzending en terinzagelegging van publicaties, meldingen c.a. op grond van een wettelijk voorschrift c.q. beleid

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

11.

Het opvragen en waarmerken en toezenden van bescheiden

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

Van eenvoudige aard en voor zover deze geen financiële en/of politieke consequenties hebben

12.

Het vragen van adviezen aan derden

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

13.

Het vragen van adviezen aan derden voor zover daaraan geen kosten zijn verbonden.

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

14.

Het vertegenwoordigen van de Samenwerking A2-gemeenten bij het opmaken van notariële akten en het verrichten van de privaatrechtelijke rechtshandelingen die strekken tot het verlijden van de notariële akten.

Artikel 171 Gemeente-wet

B&W

Burge-meester

Bestuur GRSA2

Voorzitter bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

15.

Het aanvragen van subsidies en bijdragen in het kader van wettelijke regelingen, passend binnen bestaand beleid

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

16.

Behandeling verzoeken mbt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

B&WBurge-meester

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

Voor zover betrekking hebbend op het werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten

Afstemmen met de GR-juristen

17.

Het beslissen op een ingebrekestelling o.g.v. de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen ex. artikel 4:17 Awb

De vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom d.m.v. een besluit ex artikel 4:18 Awb

Awb

B&WBurge-meester

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

Voor zover betrekking hebbend op het werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten

Afstemmen met de GR-juristen

18.

Terugvordering van onverschuldigd betaalde dwangsommen ex artikel 4:20 Awb

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

19.

Besluiten m.b.t. bestuursrechtelijke geldschulden en -vorderingen op grond van titel 4.4 van de Awb.

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Behandelend ambtenaar

20.

Het opvragen van offertes, het houden van aanbestedingen

Burgerlijk Wetboek

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Budgethouder

 • -

  Budgetbeheerder

Voor zover passend binnen het inkoopbeleid, het aanbestedingsbeleid, en met inachtneming van de budgethoudersregeling en de hierin genoemde bedragen.

21.

Het verlenen van opdrachten tot onderzoek

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Budgethouder

 • -

  Budgetbeheerder

Met inachtneming van de budgethoudersregeling en de hierin genoemde bedragen.

22.

Het geven van opdrachtbevestigingen, het gunnen van werken, diensten en/of leveringen binnen het normale budget van de begroting. De bevoegdheid omvat tevens het tekenen van de overeenkomsten

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Budgethouder

 • -

  Budgetbeheerder

Dit betreft het aangaan van financiële verplichtingen. Voor zover passend binnen gevoteerd krediet of budget, en conform de budgethoudersregeling (en de hierin genoemde bedragen).

Met inachtneming van het inkoopbeleid en het aanbestedingsbeleid

23.

Het geven van betalingsopdrachten inclusief ondertekening

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Budgethouder

 • -

  Budgetbeheerder

Met het accorderen van de facturen wordt opdracht tot betaling gegeven.

Voor zover passend binnen gevoteerd krediet of budget, en conform de budgethoudersregeling (met inachtneming van de hierin genoemde bedragen).

24.

Het aangaan (inclusief ondertekening) van bewerkersovereenkomsten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Burgerlijk Wetboek, AVG

B&W

Burge-meester

Bestuur GRSA2

Voorzitter bestuur GRSA2

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  coördinator ENSIA

 • -

  functionaris gegevens-bescherming

25.

Het verwerken van persoonsgegevens

B&WBurge-meester

Heffingsambte-naar

Bestuur GRSA2

Voorzitter bestuur GRSA2

Heffings-ambtenaar

26.

Het vertegenwoordigen van de Samenwerking A2 gemeenten bij het opmaken van notariële akten

Artikel 171 Gemeente-wet

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  coördinator

Voor zover het behoort tot de taak van het desbetreffende organisatieonderdeel

De vertegenwoordiging omvat tevens het ondertekenen van de akten.

27.

Het doen van aangifte van strafbare feiten

Wetboek van straf-recht

Wetboek van straf-vordering

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  coördinator ENSIA

Straf(proces)recht

Het mandaat van de coördinator ENSIA

strekt enkel tot strafbare feiten die betrekking hebben op de informatieveiligheid

Opmerking : Afdelingsmanager is de leidinggevende van een afdeling binnen de Samenwerking A2 gemeenten.

 

De afdelingsmanagers vervangen elkaar bij afwezigheid.

 

Mandateringsregister Overzicht B

 

ONDERDEEL ADMINISTRATIE EN BELASTINGEN

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend aan

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke mandateringsvoorwaarden

Belastingen (BEL)

1.

BEL

Heffen van gemeentelijke belastingen

Art. 231 lid 2 onderdeel b Gemeentewet

Belasting-verordening

Heffingsambtenaar

Heffingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de gemeentelijke belastingen

2.

BEL

Alle uitvoerende bevoegdheden ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Art. 231 lid 2 onderdeel b Gemeentewet

WOZ

Heffingsambtenaar

Heffingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de gemeentelijke belastingen

3.

BEL

Toezending of uitreiking van aanslagbiljetten

Art. 231 lid 2 onderdeel b Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Heffingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de gemeentelijke belastingen

4.

BEL

Besluit op aanvraag om gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering of ontheffing of teruggave van gemeentelijke belastingen

Art. 231 lid 2 onderdeel b Gemeentewet Alg.Wet inzake Rijksbelasting

Heffingsambtenaar

Heffingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de gemeentelijke belastingen

5.

BEL

Beslissen op bezwaarschriften t.a.v. gemeentelijke belastingen

Art. 231 lid 2 onderdeel b Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Heffingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de gemeentelijke belastingen

6.

BEL

Invorderen van gemeentelijke belastingen in eerste aanleg

Art. 231 lid 2 onderdeel c Gemeentewet

Invorderings-

ambtenaar

Invorderingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de gemeentelijke belastingen

7.

BEL

Voeren van verweer in geval van beroepsprocedures mbt gemeentelijke belastingen

Art. 231 lid 2 onderdeel b Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Heffingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de gemeentelijke belastingen

8.

BEL

Het oninbaar verklaren van publiekrechtelijke vorderingen (belastingen) minder dan € 1.000,-

Artikel 255 Gemeentewet

Invorderings-

ambtenaar

Invorderingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op gemeentelijke belastingen. Oninbaar verklaarde vorderingen dienen jaarlijks te worden verantwoord naar de B&W gemeenten, bedragen en reden.

9.

BEL

Toepassen hardheidsclausule ex. artikel 63 AWR juncto artikel 231 lid 3 Gemeentewet

Algemene wet inzake rijksbelastingen

B&W

Heffings-ambtenaar

Heffingsambtenaar is aangewezen door de colleges van B&W. Bevoegdheden hebben dan ook betrekking op de gemeentelijke belastingen

10.

BEL

Aanwijzen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

Gemeentewet

B&W

Bestuur

GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

Financiën (FIN)

11.

FIN

Besluit op wijzigingen in de persoon van belastingdeurwaarders van een deurwaarderskantoor

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

12.

FIN

Toekennen voorschotten (bijv. voorschot subsidie). Voorschotten op bezoldigingsaanspraken zijn uitgezonderd.

B&W

Bestuur GRSA

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

Tot een max. van 75% van het gevoteerd krediet/budget

13.

Aanwijzen functionarissen autorisatie betalingen (1e handtekening en 2e handtekening)

Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

14.

FIN

Betalingsopdrachten (1e en 2e handtekening) en opdrachten tot automatische incasso

Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter bestuur GRSA2

2e handtekening:

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinatoren

 • -

  Sr medewerker

 

1e handtekening:

 • -

  medewerker financiële administratie

15.

FIN

Het starten van een procedure ter inning van privaatrechtelijke vorderingen (nemen procesbesluit)

Artikel 160, eerste lid onder f Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinatoren

 • -

  Sr medewerker

16.

FIN

Besluiten over te gaan tot de openbare verkoop van in beslag genomen roerende en/of onroerende zaken (incl. de ondertekening van eventueel hieruit voortvloeiende overeenkomsten

B&W,

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinatoren

 

ONDERDEEL ONDERSTEUNING BESTUUR EN ORGANISATIE

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend aan

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke mandateringsvoorwaarden

Documentaire Informatie Voorziening (DIV)

1.

DIV

Ontvangst (plaatsen handtekening) van aangetekende stukken

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Sr medew. DIV

 • -

  Medewerker DIV

 • -

  Postmedewerker

2.

DIV

Openen post (m.u.v. post mbt de Wet BIBOB)

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Postmedewerker

 • -

  Medewerker DIV

3.

DIV

Het geven van toestemming inzake het veranderen van ordeningssystemen

Besluit Post- en Archiefzaken

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Sr medew. DIV

 • -

  Medewerker DIV

4.

DIV

Verklaringen van overdracht van stukken die voor permanente bewaring in aanmerking komen

Archiefwet

Burgemeester

Voorzitter GRSA2

 • -

  Sr medew. DIV

 • -

  Medew. DIV

5.

DIV

Opstellen van lijst van te vernietigen documenten

Archiefwet

Burgemeester

Voorzitter GRSA2

 • -

  Sr medew. DIV

 • -

  Medew. DIV

Facilitair (FAC)

6.

FAC

Aankopen, huren en aangaan van onderhoudsverplichtingen mbt kantoorbehoeften, stoffering, meubilair, schoonmaak, beveiligingsinstallatie en telefoonaansluitingen

Burgerlijk Wetboek

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  facilitair

 • -

  Sr medew. Facilitair

Voor zover passend binnen aanbestedingsbeleid en conform de budgethoudersregeling

Juridische Zaken (JZ)

7.

JZ

Verdagingsbesluiten ex. art. 7:10 Awb in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Juridisch medewerker

 • -

  Admin. medew. juridisch

8.

JZ

Verzenden ontvangstbevestigingen ingevolge artikel 6:14 Awb

Bestuur GRSA2

 • -

  Juridisch medewerker

 • -

  Admin. medew. juridisch

9.

JZ

Geven van mogelijkheid tot herstel verzuim bezwaarschrift ingevolge artikel 6:6 Awb

Bestuur GRSA2

 • -

  Juridisch medewerker

 • -

  Admin. medew. juridisch

10.

JZ

Het beslissen op een ingebrekestelling o.g.v. de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Het beslissen over de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom

Bestuur GRSA2

 • -

  Juridisch medewerker

Het betreft ingebrekestellingen die in het kader van de bezwaarprocedure zijn ingediend. Ingebrekestellingen tijdens de bezwaarfase worden behandeld door de secretaris van de bezwarencommissie.

Indien een bezwaarschrift wordt ingediend tegen de beslissing op een ingebrekestelling, wordt het verweer gevoerd door één van de GR-juristen, niet zijnde de secretaris van de bezwaarcommissie

11.

JZ

Afhandeling van klachten

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager Juridisch medewerker

Het mandaat omvat de secretariaatstaken bij de afhandeling van klachten in eerste aanleg voor alle drie gemeenten en de afhandeling van klachten in tweede aanleg voor de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck en Valkenswaard.

12.

JZ

Het beslissen tot aansprakelijk stellen van derden inzake schade aan straatmeubilair

Burg. Wetboek

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Medewerker verzekeringen en contractbeheer

13.

JZ

Het aangaan en beëindigen van verzekeringsovereenkomsten (inclusief ondertekening ervan)

Burg. Wetboek

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Medewerker verzekeringen en contractbeheer

Het mandaat omvat het aangaan en beëindigen van verzekeringsovereenkomsten t.b.v. de afzonderlijke gemeenten en t.b.v. de Samenwerking A2 gemeenten

14.

JZ

Het voeren van correspondentie met verzekeringsmaatschappijen

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Medewerker verzekeringen en contractbeheer

Het mandaat omvat het voeren van correspondentie t.b.v. de afzonderlijke A2 gemeenten en t.b.v. de Samenwerking A2 gemeenten.

15.

JZ

Het afdoen van schadeclaims van en tegen derden en het voeren van overleg met de verzekeringsmaatschappij hierover

Burg. Wetboek

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Medewerker verzekeringen en contractbeheer

Aansprakelijkheidsstellingen tot het bedrag van het eigen risico worden door de medewerker verzekeringen en contractbeheer afgehandeld.

16.

JZ

Bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften in het GVOP en het uploaden van verordeningen in het CVDR

B&W

Bestuur GRSA2

Admin. medew. juridisch

Bestuur- en managemantondersteuning (BMO)

P.M. (op dit moment geen mandaten toegekend)

Communicatie (COM)

P.M. (op dit moment geen mandaten toegekend)

 

ONDERDEEL TECHNIEK EN GEGEVENS

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend aan

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke mandateringsvoorwaarden

Gegevensbeheer (GB)

1.

GB

Vaststellen en aanwijzen van grenzen aan particulieren en kadaster n.a.v. de inschrijving van een notariële akte (voor zover de gemeente bij die inschrijving partij is).

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

 • -

  Medewerker gegevensbeheer

2.

GB

Beslissingen/handelingen in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Wet kenbaarheid publiekrechte-lijke beperkingen

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

3. GB

Het opstellen van ambtelijke verklaringen in het kader van de Wet BAG

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

4.

GB

Het toetsen van brondocumenten aan artikel 11 Wet Bag

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

5.

GB

Uitgifte van inschrijfnummers en identificatienummers

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

6.

GB

Inschrijven brondocumenten in het adressen-/gebouwenregister

Artikel 10 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

7.

GB

Het opmaken van het proces-verbaal van contatering als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder b Wet BAG

Artikel 10 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

8.

GB

Het opnemen van tijdelijke woonunits als standplaats in het kader van de Wet BAG

Wer BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

9.

GB

Bijhouden adressen- en gebouwenregister

Artikel 9 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

10.

GB

Zorgdragen voor beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressen- en gebouwenregistratie

Artikel 14 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

11.

GB

Opnemen gegevens in de adressen- en gebouwenregistratie

Artikelen 14a en 15 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

12.

GB

Vaststellen definitieve geometrie panden en verblijfsobjecten

Artikel 8 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

13.

GB

Ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken

Artikelen 31, 37, 39, 40 en 41 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

14.

GB

Het (doen) onderhouden van berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening BAG

Artikel 31 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

15.

GB

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in adressenregister, gebouwenregister resp. -registratie

Artikel 32 Wet BAG

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

Op basis van wettelijke richtlijnen op gebied van informatiebeveiliging.

16.

GB

Toekennen/wijzigen/intrekken van nummeraanduiding aan een verblijfseenheid

Gemeentewet

Verordeningen van de gemeenten mbt straatnaam-geving en huisnummering

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator gegevensbeheer

 • -

  Senior medewerker gegevensbeheer

Functioneel Beheer (FB)

17.

FB

Het aangaan van overeenkomsten (inclusief ondertekening) m.b.t. apparatuur op het gebied van informatie- en communicatievoorziening

Burgerlijk Wetboek

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter bestuur GRSA2

Budgethouder

Budgetbeheerder

18.

FB

Het aangaan van onderhoudsverplichtingen (inclusief ondertekening) m.b.t. apparatuur op het gebied van informatie- en communicatievoorziening

Burgerlijk Wetboek

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter bestuur GRSA2

Budgethouder

Budgetbeheerder

19.

FB

Het betrekken van beveiligingscertificaten ten behoeve van verantwoord dataverkeer met andere overheden en organisaties

B&W

Bestuur GRSA2

Afdelingsmanager

Coördinator ENSIA

20.

FB

Het doen van meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Informatie Beveiligingsdienst Gemeenten (IBD)

Wbp / AVG

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter bestuur GRSA2

Afdelingsmanager

Coördinator ENSIA

21.

FB

Opvragen van informatie over het gebruik van SUWI-net door medewerkers (de zogenaamde “inloggegevens SUWI-net bevraging) bij BKWI en/of Inlichtingenbureau

B&W

Bestuur GRSA2

Afdelingsmanager

Coördinator ENSIA

Technisch Beheer (TB)

P.M. (op dit moment geen mandaten toegekend)

 

ONDERDEEL ADVIES EN BELEID

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend aan

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke mandateringsvoorwaarden

Informatiemanagement (IM)

1.

IM

Het aangaan van overeenkomsten (inclusief ondertekening) m.b.t. programmatuur op het gebied van informatie- en communicatievoorziening

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

 • Budgethouder

 • -

  Budgetbeheerder

Voor zover passend binnen het aanbestedingsbeleid en conform de budgethoudersregeling.

Conform het automatiseringsjaarplan

2.

IM

Het aangaan van onderhoudsverplichtingen (incl. ondertekening) m.b.t. programmatuur op het gebied van informatie- en communicatievoorziening.

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

 • -

  Budgethouder

 • -

  Budgetbeheerder

Voor zover passend binnen het aanbestedingsbeleid en conform de budgethoudersregeling.

3.

IM

Opvragen van informatie over het gebruik van SUWI-net door medewerkers (de zogenaamde “inloggegevens SUWI-net bevraging) bij BKWI en/of inlichtingenbureau

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  AfdelingsmanagerCoördinator ENSI

 • -

  Financieel medewerker/intern controller

4.

IM

Het doen van meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Informatie Beveiligingsdienst Gemeenten (IBD)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator ENSIA

5.

IM

Het betrekken van beveiligingscertificaten ten behoeve van verantwoord dataverkeer met andere overheden en organisaties

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  AfdelingsmanagerCoördinator ENSIA

6.

IM

Het doen van aangifte van strafbare feiten die betrekking hebben op informatieveiligheid

Wetboek van Strafrecht/-vordering

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator ENSIA

7.

IM

Het aangaan en ondertekenen van bewerkersovereenkomsten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator ENSIA

Juridische Zaken (JZ)

6.

JZ

Het instellen van pro forma bezwaar, beroep en hoger beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Juridisch adviseur

Voor zover betrekking hebbend op het werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten

7.

JZ

Nemen van een procesbesluit als verwerende partij in een civiele procedure

Artikel 160 Gemeentewet

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Juridisch adviseur

Voor zover betrekking hebbend op het werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten

8.

JZ

Opstellen van verweerschriften in bezwaar- beroep- en hoger beroepsprocedures

B&W,

Burgemeester

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Juridisch adviseur

Voor zover betrekking hebbend op het werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten

9.

JZ

Beslissen op een verzoek aan het bestuursorgaan om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter

Artikel 7:1 a Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Juridisch adviseur

Voor zover betrekking hebbend op het werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten

10.

JZ

Optreden in gerechtelijke procedures en het voeren van verweer tijdens hoorzittingen in het kader van bezwaarprocedures en het verrichten van alle noodzakelijke/wenselijke processuele handelingen.

B&W, burgemeester

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Juridisch adviseur

Voor zover betrekking hebbend op het werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten

11.

JZ

Beslissen om al dan niet medewerking te verlenen aan (een verzoek tot) mediation, het beëindigen van een mediation alsmede het maken van afspraken met partijen tijdens de mediation

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Juridisch adviseur

Voor zover betrekking hebbend op het werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten

12.

JZ

Bijhouden register Verbonden Partijen

Artikel 27 Wgr

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  Juridisch adviseur

Inkoop (INK)

13.

INK.

Vaststellen inkoopbeleid

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

14.

INK

Aangaan aansluitovereenkomst GRSA2 met BIZOB (inclusief ondertekening ervan)

B&W

Burgemeester

Bestuur

GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

Communicatie (COM)

P.M. (op dit moment geen mandaten toegekend)

Personeel en Organisatie (P&O)

P.M. (op dit moment geen mandaten toegekend)

Financiën (FIN)

P.M. (op dit moment geen mandaten toegekend)

Control en Auditing (C&A)

P.M. (op dit moment geen mandaten toegekend)

 

ONDERDEEL WERK EN INKOMEN

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend aan

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke mandateringsvoorwaarden

Werk & Inkomen (W&I)

1.

W&I

Beslissingen in het kader van de Participatiewet (Pw).

Alle beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de Pw inzake o.m. de toekenning, voortzetting, opschorting, afwijzing, beëindiging, intrekking/ herziening en terug- en invordering (incl. beslaglegging) van de Pw-uitkering (algemene en bijzonder bijstand) en het verstrekken van voorschriften.

Pw

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

 • -

  Medewerker terugvordering en verhaal

Met ingang van 1 maart 2014 heeft de Samenwerking A2-gemeenten zich aangesloten bij het Werkleerbedrijf (WLB). De casemanagers hebben het ondermandaat met betrekking tot het zogenaamde startbesluit en het opschortingsbesluit.

2.

W&I

Beslissingen in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

Alle beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de Bbz 2004 inzake o.m. de toekenning, voortzetting, opschorting, afwijzing, beëindiging, intrekking/herziening en terug- en invordering (incl. beslaglegging) van de Bbz 2004 uitkering en het verstrekken van voorschriften.

Bbz 2004

B&W

burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

 • -

  Medewerker terugvordering en verhaal

Het ondermandaat strekt zich niet uit tot het verstrekken van een krediet/geldlening (zonder zekerheidsstelling) dat een bedrag van € 75.000,- te boven gaat. Het ondermandaat omvat tevens de volmacht tot tekenen van de overeenkomst tot kredietverstrekking/geldlening

3.

W&I

Beslissingen in het kader van de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Alle beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de IOAW inzake o.m. de toekenning, voortzetting, opschorting, afwijzing, beëindiging, intrekking/herziening en terug- en invordering (incl. beslaglegging) van de IOAW uitkering en verstrekken van voorschriften.

IOAW

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

 • -

  Medewerker terugvordering en verhaal

4.

W&I

Beslissingen in het kader van de Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Alle beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de IOAZ inzake o.m. de toekenning, voortzetting, opschorting, afwijzing, beëindiging, intrekking/herziening en terug- en invordering (incl. beslaglegging) van de IOAZ uitkering en verstrekken van voorschriften.

IOAZ

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

 • -

  Medewerker terugvordering en verhaal

5.

W&I

Beslissingen in het kader van de Wet Inburgering, het Besluit inburgering, de Regeling inburgering, de Regeling vrijwillige inburgering en de Verordening inburgering.

Wet Inburgering en bijbehorende regelingen

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

6.

W&I

Beslissingen in het kader van de Verordening wet kinderopvang voor zover sociaal-medisch geïndiceerd (de overige toeslagen gaan via Belastingdienst). Alle beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de Verordening inzake o.m. de toekenning, voortzetting, afwijzing en beëindiging en verstrekken van voorschriften (met uitzondering van handhavingsbesluiten).

Verordening Kinderopvang

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

7.

W&I

Beslissingen op verzoeken om een langdurigheidtoeslag

Pw

Verordening langdurigheidstoeslag

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

8.

W&I

Beslissingen op verzoeken om een bijdrage uit de minimaregelingen van de gemeente Cranendonck

Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

Regeling Sociaal Cultureel Fonds

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

Enkel inwoners van de gemeente Cranendonck kunnen aanvragen indienen o.g.v. deze regelingen

9.

W&I

Beslissingen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Alle beslissingen mbt de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening inzake o.m. toekenning, voortzetting, opschorting, afwijzing, beëindiging, intrekking/herziening en het verstrekken van voorschriften.

Wet gemeentelijke schuldhulpver-lening

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

10.

W&I

Het opleggen van een maatregel bij verwijtbaar gedrag op:

 • 1.

  de algemene bijstand o.g.v. de Pw

 • 2.

  de uitkering o.g.v. de IOAW

 • 3.

  de uitkering o.g.v. IOAZ

Pw, IOAW, IOAZ, Maatregelver-ordeningen

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

11.

W&I

Het opleggen van een bestuurlijke boete bij schending van de verplichting van artikel 17 lid 1 Pw of de verplichtingen van artikel 30c, leden 2 en 3 Wet Suwi

Pw

Wet Suwi

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10:3, vierde lid Awb juncto artikel 5:53 Awb (indien artikel 5:53 Awb van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degenen die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft gemaakt). 

12.

W&I

Het verrekenen van de bestuurlijke boete met de lopende uitkering

Pw, IOAW, IOAZ, Maatregelver-ordeningen

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

13.

W&I

Het vaststellen en toekennen van een re-integratievoorziening op grond van de Pw, IOAW, IOAZ

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

14.

W&I

Het besluiten tot het vestigen/doorhalen van een krediethypotheek of pandrecht

Beleidsregels Krediethypo-theek en pandrecht

B&W, Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

15.

W&I

Het besluiten tot het vestigen/doorhalen van een hypotheek ter zekerheidstelling (kredietverstrekking in het kader van de Bbz 2004)

Pw

Bbz 2004

B&W,

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

Opgenomen bedrag in de begroting mag niet worden overschreden

16.

W&I

Het vertegenwoordigen van de Samenwerking A2 gemeenten bij het opmaken van notariële akten opgesteld naar aanleiding van de besluiten onder nummers 14 (besluit vestigen/doorhalen krediethypotheek/pandrecht) en 15 (besluit vestigen/doorhalen hypotheek ter zekerheidsstelling

Artikel 171 van de Gemeentewet

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

Afdelingsmanager

Notariskantoren:

 • -

  Potters te Valkenswaard

 • -

  Willems & Smeets te Valkenswaard

 • -

  In ’t Hout te Heeze-Leende

 • -

  Op de Laak te Cranendonck

Het vestigen/doorhalen van de zekerheidsstelling dient te geschieden onder de voorwaarden en bepalingen van het desbetreffende besluit waarbij uitkering onder verband van een geldlening is toegekend. De vertegenwoordiging omvat het ondertekenen van de akte.

17.

W&I

Beslissingen op aanvraag in het kader van de bijdrage maatschappelijke participatie voor deelname aan welzijnsactiviteiten

Pw

Verordening stimulerings-subsidie maatschappe-lijke participatie

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

Mits passend binnen het door de raad vastgestelde beleid

18.

W&I

Het fiatteren van de betalingsrun ivm het uitbetalen van de uitkering (het zetten van een (tweede) handtekening)

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

 • -

  A2-manager

 • -

  Alle afdelings- managers

 • -

  Coördinatoren van W&I

19.

W&I

Verhaal van kosten van bijstand o.g.v. de Pw/IOAZ/IOAW

Pw, IOAW, IOAZ

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Kwaliteitsmedewerker/toetser

 • -

  Klantmanager

 • -

  Medewerker terugvordering en verhaal

20.

W&I

Opstellen van verzoekschriften en verweerschriften in het kader van verhaal in rechte

Wwb, Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Medewerker terugvordering en verhaal

21.

W&I

Optreden in gerechtelijke procedures m.b.t. verhaal in rechte en verrichten van alle noodzakelijke/wenselijke processuele handelingen.

Wwb, Awb

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Medewerker terugvordering en verhaal

22.

W&I

Het voeren van verweer in het kader van bezwaarprocedures

Awb

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager Afdelingsmanager

 • -

  Medew. bezwaar en beroep

23.

W&I

Optreden in gerechtelijke procedures en het verrichten van alle noodzakelijke/wenselijke processuele handelingen.

Awb, Gemeentewet

B&W

Burgemeester

Bestuur GRSA2

Voorzitter GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Medew. bezwaar en beroep

24.

W&I

Opstellen van verweerschriften n.a.v. een ingesteld bezwaar, beroep en hoger beroep

Awb, Gemeentewet

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Medew. bezwaar en beroep

25.

W&I

Beslissen om al dan niet medewerking te verlenen aan (een verzoek tot) mediation, het beëindigen van een mediation alsmede het maken van afspraken met partijen tijdens de mediation.

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Medew. bezwaar en beroep

Het ondermandaat ten aanzien van het maken van afspraken geldt enkel voorzover er geen financiële verplichtingen voor de Samenwerking A2 gemeenten of de gemeenten uit voortvloeien die een bedrag ad € 5.000,- te boven gaan.

26.

W&I

Het beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid Awb (instemmen met rechtstreeks beroep)

Awb

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Medew. bezwaar en beroep

Indien het besluit in primo waartegen rechtstreeks beroep wordt ingesteld, door de afdelingsmanager is genomen dan wordt de beslissing op het verzoek door het Bestuur GRSA2 genomen.

27.

W&I

Inkopen van reïntegratietrajecten (begeleiding, scholing)

Pw

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • -

  Coördinator

 • -

  Klantmanager

Het ondermandaat aan de coördinator en klantmanager geldt enkel voorzover het inkoopbedrag niet meer bedraagt dan € 10.000,-

28.

W&I

Het sluiten van contracten (inclusief de ondertekening) met externe partijen in het kader van de Pw, IOAW, IOAZ, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de WI (bijv. m.b.t. het inkopen van inburgeringstrajecten)

Pw, IOAW, IOAZ, Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening en de WI

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager Afdelingsmanager

Voor zover passend binnen het budget en met inachtneming van de regels omtrent aanbesteding en het inkoopbeleid

29.

W&I

Het doen van aangiften bij justitie ingeval van uitkeringsfraude

B&W

Bestuur GRSA2

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 

Opmerking:

 • -

  de heffingsambtenaar oefent geattribueerde bevoegdheden uit en is zelfstandig bevoegd tot het verlenen van mandaat en ondermandaat. Hetzelfde geldt voor de invorderingsambtenaar.

 • -

  met betrekking tot de uitvoering van de Pw, IOAW, IOAZ, WI, Wet Kinderopvang en de Bbz 2004 geldt dat de mandaatverlening zich tevens uitstrekt tot alle op deze wetten betrekking hebbende AMvB’s, Ministeriële regelingen, Circulaires e.d.

 • -

  Let op: indien een besluit in mandaat genomen wordt door de Afdelingsmanager is deze niet tevens gemandateerd om te beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid van de Awb. In laatstgenoemd artikel is bepaald dat de indiener van een bezwaarschrift het bestuursorgaan kan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. In het derde lid van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht is namelijk bepaald het mandaat op het beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid Awb niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen. Het oorspronkelijk bevoegde orgaan (in dit geval het Bestuur van de GR) zal alsdan de beslissing op het bezwaarschrift nemen.

 • -

  Let op: in het vierde lid van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat indien artikel 5:53 Awb van toepassing is, het mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet wordt verleend aan degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt. Artikel 5:53 Awb is van toepassing indien voor de overtreding een bestuurlijke boete van meer dan € 340,- kan worden opgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • -

  De afdelingsmanager Techniek en Gegevens is plaatsvervanger van de Coördinator ENSIA

Mandateringsregister OVERZICHT C

 

Volgnr

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat/machti-ging/volmacht

Specifieke voorwaarden

A

In dienst nemen, ontslaan en betrekkingsomvang medewerkers

1.

Vaststellen wijze van werving ter vervulling van vacatures

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • Passend binnen afspraken terzake in samenwerkingsverband A2-gemeenten

 • Het Bestuur is bevoegd voor zover het de vacature directielid of A2-manager betreft

 • De directie of de A2 manager zijn bevoegd voor zover het de vacature van een manager van een afdeling betreft

 • De manager van een afdeling is bevoegd voor zover het vacatures betreft binnen de afdeling waaraan hij leiding geeft

2.

Sluiten van overeenkomsten met uitzendbureau’s en andere derden i.v.m. de daadwerkelijke inzet van tijdelijk personeel. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • Rekening houdend met de organisatorische kaders

 • Indien niet passend binnen vacaturegelden dan via A2-Manager

3.

Sluiten van leer-/stageovereenkomsten met scholen en/of stagiaires. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

 • -

  Afdelingsmanager

 • Rekening houdend met de organisatorische kaders

 • Indien geen budget aanwezig dan via A2-Manager

4.

Het aannemen van nieuw personeel, het overplaatsen van zittend personeel en het sluiten van arbeidsovereenkomsten. Genoemde bevoegdheid omvat tevens het vaststellen van de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

 • -

  het Bestuur vwb het aannemen van de A2-Manager

 • -

  directieraad (vwb de het aannemen van een Afdelings-manager)

 • -

  Afdelingsmanager (vwb het aannemen van medewerkers binnen de afdeling)

 • voor zover het een vacature binnen de bestuurlijk vastgestelde formatie betreft

 • binnen het toegestane budget

 • aannemen van medewerkers binnen een afdeling altijd ter kennisname aan A2 manager

 • t.a.v. manager afdeling: vóór aannemen kennismakingsgesprek met (één of meerdere) leden van het Bestuur

 • Vervulling vacature A2-Manager is uitgezonderd van mandaat. Bevoegdheid blijft bij het Bestuur

5.

Het verlengen van en tussentijds beëindigen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

 • -

  DirectieraadA2-Manager (voor zover het een manager van afdeling betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Binnen financiële en organisatorische kaders en met inachtneming van de ter zake geldende arbeidsvoorwaardelijke bepalingen

 • Tussentijdse beëindiging bij ontslag op staande voet is in alle gevallen een bevoegdheid van de A2-Manager

6.

Het overeenkomen van een tijdelijke urenuitbreiding, anders dan bij wijze van overwerk, alsmede het vroegtijdig beëindigen hiervan. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Binnen financiële en organisatorische kaders en met inachtneming van de ter zake geldende arbeidsvoorwaardelijke bepalingen

 • Vooraf afstemmen met A2-manager

7.

Wijzigen van de arbeidsovereenkomst (omvang dienstverband) overeenkomstig een daartoe door de betreffende medewerker ingediend verzoek. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

 • -

  DirectieraadA2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Binnen financiële en organisatorische kaders en met inachtneming van de ter zake geldende arbeidsvoorwaardelijke bepalingen

8.

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en bepalen opzegtermijn bij ontslag op verzoek van betrokkene. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

9.

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet enkel op verzoek van betrokkene. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

Directieraad

A2-manager

De portefeuillehouders Bedrijfsvoering worden vooraf in kennis gesteld en gehoord. Ingeval van consequenties voor de productie of financiën vindt overleg plaats met het relevante portefeuillehoudersoverleg. Zie besluiten bestuur d.d. 10 april 2017 en 3 juli 2017).

10.

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst waarbij een (financiële) minnelijke regeling wordt getroffen. Inclusief ondertekening.

Bestuur

 

Voorzitter

bestuur

Directieraad

A2-manager

De portefeuillehouders Bedrijfsvoering worden vooraf in kennis gesteld en gehoord. Ingeval van consequenties voor de productie of financiën vindt overleg plaats met het relevante portefeuillehoudersoverleg. Zie besluiten bestuur d.d. 10 april 2017 en 3 juli 2017).

B

Individuele beloning en emolumenten

11.

Het toekennen, wijzigen en/of intrekken van toelagen

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

  (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Binnen de kaders van de CAO (Hfdst. 3)

 • Voor zover passend binnen de kaders van de daarvoor vastgestelde regelingen en na voorafgaande instemming van de A2-Manager

12.

Het toekennen, wijzigen en/of intrekken van onkostenvergoedingen en/of het verstrekken van dienstkleding (daaronder begrepen de aard van de te verstrekken dienstkleding) en het ter beschikking stellen van gsm’s en/of andere communicatieapparatuur

Bestuur

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Binnen de kaders van de onkostenvergoedingsregelingen en voor zover de beslissingsbevoegdheid in die afzonderlijke regelingen niet aan andere functionarissen is toebedeeld

13.

Verstrekken opdracht tot het verrichten van overwerk en bepalen van de wijze van vergoeding ervan

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Voor zover passend binnen de kaders van de daarvoor vastgestelde regelingen

 • Passend binnen het budget waarover beschikt mag worden

14.

Opleggen verplichting tot het verrichten van onregelmatige diensten en het verrichten van bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten. De vaststelling van de daarbij behorende rooster is hierbij inbegrepen

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Met inachtneming van de daarvoor relevante organisatorische en financiële kaders

15.

Het beslissen op verzoeken in het kader van het Individueel keuzebudget (bijvoorbeeld fietsplan, vakbondscontributie, extra pensioen e.d.)

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Mits passend binnen de gestelde kaders

16.

Beslissen op verzoeken in het kader van de regeling fietsplan vanuit het oude cafetariamodel. Het betreft hier aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van het IKB

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Mits passend binnen de gestelde kaders

 • Aflossen onder “oude” voorwaarden

C

Beoordelen, ontwikkeling en taakwaardering

17.

Vaststellen van personeelsbeoordelingen van medewerkers waaraan hiërarchisch leiding wordt gegeven.

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

Beoordelaar is de eerstverantwoordelijke hiërarchisch leidinggevende van de te beoordelen medewerker:

 • -

  voor A2-Manager het Bestuur

 • -

  voor Afdelingsmanagers de A2-Manager. Bij gebreke daarvan de directie

 • -

  voor medewerkers de Afdelingsmanagers van de betreffende afdeling. Bij gebreke daarvan de A2-Manager

18.

Het geven van opdracht aan c.q. verlenen van toestemming tot deelname aan cursussen/opleidingen en andere persoonlijke ontwikkelingstrajecten verband houdend met het uitoefenen van de functie

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Binnen financiële en organisatorische kaders en binnen het toegestane budget

19.

Vaststellen van aan taakbeschrijvingen te verbinden competenties

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Voor zover competenties voorkomen in het “Overzicht functiekenmerken”

 • De A2-Manager is bevoegd voor zover het competenties van managers

 • Passend binnen het budget waarover beschikt mag worden

D

Verzuim en reïntegratie

20.

Vaststellen Plan van Aanpak in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en de daarbij behorende evaluaties

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Voor zover de gevolgen zich beperken tot de eigen organisatorische eenheid; in het andere geval in overeenstemming met de betrokken leidinggevende(n)

 • Binnen financiële en organisatorische kaders

21.

Toepassing geven aan de bepalingen van hoofdstuk 7 CAO (aanspraken bij arbeidsongeschiktheid)

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Voor zover de gevolgen zich beperken tot de eigen organisatorische eenheid; in het andere geval in overeenstemming met de betrokken leidinggevende(n)

 • Binnen financiële en organisatorische kaders

22.

Verstrekken van opdracht tot het verrichten van een arbeidskundig werkplek-onderzoek en het beslissen omtrent te realiseren werkplek-voorzieningen alsmede het beslissen tot het aanbieden van bedrijfsmaatschappelijk werkondersteuning

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager (voor zover het een Afdelingsmanager betreft)

 • -

  Afdelingsmanager (voor zover het medewerkers binnen de afdeling betreft)

 • Binnen financiële en organisatorische kaders

E

Disciplinaire maatregelen

23.

Opleggen disciplinaire maatregel (op grond van het Burgerlijk Wetboek en artikel 11.4 CAO) met uitzondering van ontslag op staande voet.

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

 • Na voorafgaande consultatie van de voorzitter van het Bestuur

F

Salaris- en personeelsadminstratie

24.

Administratieve be- en afhandeling van procedures inzake het in dienst nemen van personeel, inclusief het afdoen van open sollicitaties

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager met de mogelijkheid ondermandaat te verlenen aan medewerkers p&o

25.

Administratieve be- en afhandeling van procedures inzake beëindiging van arbeidsovereenkomsten

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager met de mogelijkheid ondermandaat te verlenen aan medewerkers p&o

26.

Correspondentie over toepassing van regelgeving van en verhouding met bij de salaris- en personeelsadministratie betrokken uitvoeringsorganisaties

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager met de mogelijkheid ondermandaat te verlenen aan medewerkers p&o

27.

Toepassing bepalingen rechtspositionele erkenning alternatieve samenlevingsvormen

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager met de mogelijkheid ondermandaat te verlenen aan medewerkers p&o

G

Diversen

28.

Het geven van toepassing aan het derde lid van artikel 6 van de Regeling personeelsdossiers (correctie of verwijdering van in het personeelsdossier opgenomen gegevens)

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-Manager

29.

Vastellen P&O-regelingen (bijv. verzuim, stage, verlof, studie, reis en verblijf etc.)

Bestuur

 • -

  Directieraad

 • -

  A2-manager

30.

Beslissingen met betrekking tot nevenactiviteiten ambtenaren

Bestuur

 • -

  Vz.Directieraad

 • -

  A2-manager

 

Opmerking:

 

 • 1.

  Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van een volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen of de verlening van een machtiging om feitelijke handelingen te verrichten. Dat betekent dat waar ‘mandaat’ staat, daar ook ‘volmacht’ en ‘machtiging’ onder vallen.

 • 2.

  Daar waar bevoegdheden zijn toebedeeld aan de “directie” wordt bedoeld de directie bestaande uit de gemeentesecretarissen van de gemeenten.

 • 3.

  In aanvulling op de in het Overzicht C van het mandateringsregister vastgelegde mandaten en met inachtneming van het gestelde hierna onder 2 tot en met 6 worden aan de A2-Manager toegekend de bevoegdheden van het Bestuur van personele aard die zien op de verhouding werkgever – individuele werknemer en die strekken tot uitvoering van de CAO en lokaal vastgestelde regelingen van personele/organisatorische aard onder gelijktijdige toekenning van de bevoegdheid aan hem:

  • a.

   (onderdelen van) die bevoegdheden te verlenen aan andere functionarissen

  • b.

   daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

 • 4.

  niet toegekend wordt de bevoegdheid te besluiten tot:

  • a.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften anders dan die met het karakter van werkinstructies;

  • b.

   het vaststellen van een aan ontslagverlening verbonden individuele regeling die afwijkt van de standaardvoorzieningen opgenomen in bestaande regelgeving;

 • 5.

  niet voor het toekennen van bevoegdheden door de A2-Manager aan andere functionarissen komen in aanmerking:

  • a.

   besluiten waaraan voor een medewerker belangrijke negatieve financiële gevolgen verbonden kunnen zijn die niet als standaardtoepassing van regelgeving zijn te kwalificeren;

  • b.

   het, voor zover de algemeen verbindende regelgeving daartoe expliciet de mogelijkheid biedt, in individuele gevallen afwijken van standaardregelgeving;

  • c.

   het, voor zover de algemeen verbindende regelgeving daartoe expliciet de mogelijkheid biedt, in individuele gevallen voorzien in situaties waarin de standaardregeling niet voorziet;

  • d.

   besluiten waaraan majeure organisatorische gevolgen verbonden zijn;

  • e.

   besluiten die een direct gevolg hebben voor de individuele rechtspositie van een of meerdere andere medewerkers dan de medewerker ten aanzien waarvan wordt besloten;

  • f.

   besluiten tot het opleggen van een disciplinaire maatregel anders dan die van een waarschuwing.

 • De bevoegdheid van de onder a tot en met f bedoelde besluiten komt in alle gevallen toe aan de A2-Manager

 • 6.

  over besluiten ten aanzien waarvan degene die de bevoegdheid is toegekend in redelijkheid kan weten dat

  • a.

   daarop een negatieve reactie van de betrokken individuele medewerker zal volgen en/of

  • b.

   kan leiden tot onrust bij andere medewerkers dan de medewerker waarop het besluit betrekking heeft wordt door de mandataris voorafgaande aan de besluitvorming overleg gevoerd met de voorzitter van het Bestuur voor zover het betreft door de A2-Manager te nemen besluiten en met de A2-Manager voor zover het betreft door andere functionarissen te nemen besluiten.

 • 7.

  Besluiten ten aanzien van de A2-Manager worden in alle gevallen genomen door het bestuurlijk bevoegd gezag met uitzondering van besluiten die betrekking hebben op het declareren van onkosten met toepassing van bestaande regelgeving; dergelijke declaraties worden gefiatteerd door de controller.

 

Naar boven