Tarieven Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 2022

Voorstel

DB:

  • 1.

    In te stemmen met het voorstel tarieven UBR 2022 en deze ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

AB:

  • 1.

    Besluit te nemen om akkoord te gaan met het voorstel tarieven UBR 2022;

  • 2.

    Geeft opdracht aan de secretaris-directeur om deze tarieven kenbaar te maken aan alle (potentiële) actieve operators op het netwerk van de UBR en te publiceren op de website van de UBR

1 Algemeen

 

Op deze annex zijn de begripsomschrijvingen zoals neergelegd in de annex Definities bij de Overeenkomst inzake ODF-toegang tussen partijen van toepassing.

 

In deze annex zijn de overeengekomen tarieven opgenomen. Partijen zullen in goed overleg de tarieven voor overige (bijkomende) prestaties nader overeenkomen en neerleggen in amendementen op deze annex.

 

Alle bedragen in deze annex zijn exclusief BTW. De betalingscondities zijn opgenomen in de Annex Facturering.

 

Een tarief kan VVE (Vergoeding Voor Eens), of VVA (Vergoeding Voor Abonnement) zijn. De VVE tarieven worden eenmalig doorbelast en de VVA tarieven worden periodiek doorbelast conform de beschrijving in de annex Facturering.

 

De tarieven in deze annex gelden met ingang van 1 januari 2022 tenzij anders benoemd.

 

2 Eenmalige vergoedingen (VVE)

 

Tariefelement

Eenmalig bedrag

Aansluitbijdrage bij aanwezige FTU of aanleg inclusief FTU (per aansluiting, wordt gefactureerd samen met het Patching tariefelement)

€ 98,16

Patching (per patch van één Glasvezel)

€ 12,97

De-patching (verwijderen van enkelvoudige patch)

€ 14,29

Migratie (per Aansluiting)

€ 31,64

Poortmigratie (per Aansluiting)

€ 31,64

Annuleren nog niet gereed gemelde (de)patch Order

€ 2,64

Annuleren Order Met Klant Bezoek (Eindgebruiker gedreven)

€ 46,85

DHZ Monteur voor Migraties en Poortmigraties

€ 5,74

DHZ Monteur voor Patching (per patch van één Glasvezel)

€ 4,21

 

Tariefelement

Eenmalig bedrag

Aansluitbijdrage per Area-PoP

€ 1.226,90

 

De eenmalige aansluitbijdrage, zoals vermeld in bovenstaande tabel, zal per Area-PoP worden verdeeld over het aantal actieve operators per Area-PoP.

 

Bij latere toetreding door een actieve operator zal UBR zorgdragen voor verrekening tussen de actieve operators op de betreffende Area-PoP.

 

Tariefelement

Eenmalig bedrag

OIP-1 per succesvol afgehandelde aanvraag (OIP = ODF Informatie Product)

€ 0,054

 

3 Abonnementsvergoedingen (VVA)

 

Tariefelement

Bedrag per maand

Huur Aansluiting (per Eindklant) per maand

€ 18,56

Premium SLA (indien gekozen door Operator/Eindklant)

€ 14,18

City-ring Dienst (het bedrag per maand wordt verdeeld over het aantal Operators die de City-ring Dienst gebruiken naar rato van het aantal City-ring Glasvezels dat door Operator in de betreffende PoP wordt afgenomen ten opzichte van het totale aantal City-ring Glasvezels dat in de PoP door alle Operators wordt afgenomen)

€ 736,13

Colocatie Dienst (de maandelijkse bijdrage voor de Collocatie Dienst wordt, per actieve operator die de Collocatie Dienst op de betreffende gebruikt, verdeeld naar rato van het aantal Metrische Eenheden (ME) dat OPERATOR in de PoP afneemt, ten opzichte van het totale aantal Metrische Eenheden (ME) dat in de PoP wordt afgenomen door alle actieve operators in betreffende maand.

€ 204,48

 

4 Vergoeding voor energie

 

Tariefelement

Bedrag per maand

Voorschottarief energie (per Homes Activated)

€ 0,45

 

UBR stelt jaarlijks met terugwerkende kracht de daadwerkelijke energiekosten vast en verdeelt deze naar rato van het aantal Homes Activated per Operator.

 

Verrekening van het eventuele manco dan wel surplus van het voorschottarief en de vastgestelde energiekosten per Homes Activated zal jaarlijks achteraf geschieden.

 

5 Overige tarieven

 

Aanvullende voorzieningen, extra voorzieningen en/of bouwkundige voorzieningen in de Area-PoP of City-PoP worden op offerte basis berekend.

 

6 Indexatie

 

De tarieven kunnen navenant worden verhoogd met de verhoging van de tarieven van de dienstverleners waarvan UBR afhankelijk is. UBR kan ieder jaar in december aangepaste tarieven publiceren, die zullen gelden vanaf 1 januari van het volgende jaar.

 

7 Onterechte meldingen

 

Kosten van een nazorgafhandeling die gemaakt worden als gevolg van fouten van Operator of haar Eindklanten worden op basis van kostprijs aan OPERATOR in rekening gebracht.

 

Kosten van een storingsafhandeling die gemaakt worden als gevolg van fouten van Operator of haar Eindklanten worden op basis van kostprijs aan OPERATOR in rekening gebracht.

Naar boven