Inkoopbeleid Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

 

Inleiding

 

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten (GRS A2) spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

 

In dit inkoopbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de GRS A2 plaatsvindt. De GRS A2 leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2). Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de gemeente continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. De doelstellingen van de GRS A2 zijn hierbij leidend. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de GRS A2.

 

Daarnaast gaat de GRS A2 bij het inkopen van werken, leveringen of diensten uit van:

 • 1.

  Juridische uitgangspunten: hoe gaat de GRS A2 om met de relevante regelgeving? (zie verder hoofdstuk 3)

 • 2.

  Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de GRS A2 om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4)

 • 3.

  Economische uitgangspunten: hoe gaat de GRS A2 om met de markt en ondernemers? (zie verder hoofdstuk 5)

 • 4.

  Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de GRS A2 in? (zie verder hoofdstuk 6)

1. Definities

 

In dit inkoopbeleid wordt verstaan onder:

 

Aanbestedingswet: Aanbestedingswet 2012. Wet van 1 november 2012. Laatst gewijzigd op 22 juni 2016, betreffende de regels omtrent aanbestedingen.

 

Contractant De in de overeenkomst genoemde wederpartij van de GRS A2.

 

Diensten Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

 

GRS A2 De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten, gevestigd te Heeze-Leende.

 

Inkoop (Rechts)handelingen van de GRS A2 gericht op de verwerving van werken, leveringen of diensten en die een of meerdere facturen van een ondernemer met betrekking tot bedoelde werken, leveringen of diensten tot gevolg hebben.

 

Leveringen Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

 

Offerte Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

 

Offerteaanvraag Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de GRS A2 voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de (gewijzigde) Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.

 

Opdracht Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel voor werken, leveringen of diensten of een raamovereenkomst

 

Ondernemer Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

 

Werken Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

 

2. Doelstellingen GRS A2

 

De GRS A2 wil met dit inkoopbeleid de volgende doelstellingen realiseren:

 

 • a.

  Doelmatig en rechtmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed

  De GRS A2 leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van het inkoopbeleid na. Daarnaast koopt de GRS A2 efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot opbrengsten en het beheersen en het verlagen van de inzet van gemeentelijke middelen staat centraal. De GRS A2 houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor ondernemers tot haar opdrachten.

 • b.

  Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn

  Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen werken, leveringen en diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de contractant en het streven naar wederzijds respect tussen de GRS A2 en de contractant. De GRS A2 spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

 • c.

  Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding

  Bij het inkopen van werken, leveringen en diensten betrekt de GRS A2 interne en andere (externe) kosten in de afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen werken, leveringen en diensten speelt een belangrijke rol.

 • d.

  Maatschappelijke verantwoord inkopen (duurzaam, sociaal en met oog voor het MKB)

  Naast de financiële aspecten van inkoop wordt er ook rekening gehouden met de maatschappelijke gevolgen, zoals mens en milieu.

 • e.

  Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele ambitieniveau van de gemeente

  Inkoop moet ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de GRS A2 en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete doelstellingen van inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de doelstellingen van de GRS A2.

 • f.

  De GRS A2 stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als zichzelf voorop

  Zowel de GRS A2 als ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. De GRS A2 verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet zal de GRS A2 hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). De GRS A2 maakt daarnaast gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

Naast deze doelen heeft de GRS A2 oog voor de navolgende gewenste effecten:

 • 1.

  stimuleren van de lokale economie van de deelnemende A2 gemeenten;

 • 2.

  bevorderen van de samenwerking met partnerorganisaties, zoals de gemeentelijke SW-bedrijven van de A2 gemeenten;

 • 3.

  stimuleren van deelname van inwoners van de deelnemende gemeenten aan de arbeidsmarkt c.q. arbeidsparticipatie;

 • 4.

  stimuleren van marktwerking en het voorkomen van afhankelijkheid van ondernemers.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële, economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit inkoopbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.

 

Dit inkoopbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de GRS A2 en de van toepassing zijnde mandaatverordeningen.

3. Juridische uitgangspunten

3.1 Algemeen juridisch kader

 • a

  De GRS A2 leeft de relevante wet- en regelgeving na.

  Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door de GRS A2 restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor het inkoopbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

  • Aanbestedingswet: dit wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 2007/66/EG (‘Rechtsbeschermingsrichtlijn’). Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

  • Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ en de Rechtsbeschermingsrichtlijn vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Europese richtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie. Tot slot is ook het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van belang.

  • Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

  • Wet gemeenschappelijke regelingen: het wettelijke kader voor Gemeenschappelijke Regelingen.

  • Jurisprudentie: jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, het Europese Gerecht van eerste Aanleg, de Nederlandse Hoge Raad, de gerechtshoven, de rechtbanken en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

3.2 Uniforme documenten

De GRS A2 streeft er naar om uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. De GRS A2 past bij de betreffende inkoop in ieder geval toe:

 • Aanbestedingsreglement werken 2016 (ARW 2016), bij werken of aan werken gerelateerde leveringen en diensten;

 • Uniforme klachtenregeling van het Ministerie van Economische Zaken;

 • Algemene Inkoopvoorwaarden van de GRS A2, bestaande uit:

  • -

   Algemene Inkoopvoorwaarden 2013 voor Leveringen en Diensten;

  • -

   DNR 2011 met aanvullende voorwaarden;

  • -

   Algemene Inkoopvoorwaarden voor Accountancy 2014 met aanvullende voorwaarden;

  • -

   Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (www.kinggemeenten.nl);

  • -

   UAV 2012/UAV-Gc 2005 (www.Pianoo.nl).

 • Gids Proportionaliteit (rijksoverheid).

3.3 Algemene beginselen bij inkoop

 • a

  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  De GRS A2 neemt bij al haar inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het proportionaliteitsbeginsel, gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel

 • b

  Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

  De GRS A2 neemt naast bovengenoemde beginselen, bij overheidsopdrachten en concessie overeenkomsten boven de Europese drempelwaarden en bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten onder de Europese drempelwaarden met een duidelijk grensoverschrijdend belang, de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

  • Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.

  • Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit is niet toegestaan.

  • Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

  • Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De GRS A2 past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

  • Wederzijdse erkenning: Diensten en leveringen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de GRS A2.

3.4 Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en volmachtregeling van de GRS A2. De GRS A2 wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

3.5 Afwijkingsbevoegdheid

Afwijkingen van dit inkoopbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een besluit van het bestuur van de GRS A2 en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

4. Ethische en ideële uitgangspunten

4.1 Integriteit

 • a

  De GRS A2 stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop

  De GRS A2 heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

 • b

  De GRS A2 contracteert enkel integere ondernemers

  De GRS A2 wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van ondernemers is bij inkoop (en aanbesteding) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’.

4.2 Duurzaam inkopen

 • a

  Bij inkopen neemt de GRS A2 milieuaspecten in acht

  De GRS A2 heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De GRS A2 streeft er naar om zo veel mogelijk duurzaam in te kopen en past minimaal de vastgestelde criteria toe of motiveert wanneer deze niet kunnen worden meegenomen. Duurzaam inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces. Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:

  • Bij inkooptrajecten wordt een inkoopstrategie opgesteld waarin mogelijke duurzame oplossingen worden onderzocht. Hierbij wordt daar waar mogelijk verder gekeken dan de duurzaamheidscriteria opgesteld door Pianoo.

  • De GRS A2 kiest ervoor om zo veel mogelijk digitaal in te kopen, vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen hiertoe die gelden per 1 juli 2017.

 • Met betrekking tot een aantal ‘productgroepen’ zijn door Pianoo zogenaamde ‘duurzaamheidscriteria’ opgesteld. Het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) heeft bijvoorbeeld de duurzaamheidscriteria die betrekking hebben op de GWW-sector geschikt gemaakt voor toepassing in RAW-bestekken door middel van het opstellen van de ‘RAW-Catalogus Bepalingen – Duurzaam Inkopen’.

 • b

  Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats

  Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsre-integratie, arbeidsomstandigheden en – indien passend – social return. De GRS A2 heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van arbeidsgehandicapten en doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces. Daarnaast worden werken, leveringen en/of diensten geweerd die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

4.3 Innovatie

De GRS A2 moedigt – daar waar mogelijk – innovatiegericht inkopen (en aanbesteden) aan. Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de GRS A2 ruimte aan de ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand product.

5. Economische uitgangspunten

5.1 Product- en marktanalyse

 • a

  Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd.

  De GRS A2 acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Een marktconsultatie met ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

 • a

  De GRS A2 acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers niet wenselijk.

  De GRS A2 streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers (contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. De GRS A2 moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkoop, waaronder de keuze van ondernemer(s) en contractant(en). Wel moet (Europese) wet- en regelgeving worden nageleefd.

 • b

  De GRS A2 kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie.

 • Gedurende de contractperiode kan bij beide partijen afhankelijkheid ontstaan door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. De GRS A2 kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve ondernemers.

5.3 Lokale economie en MKB

 • a

  De GRS A2 heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt.

  In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en de GRS A2 moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de inkoop.

 • b

  De GRS A2 heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

  Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De GRS A2 houdt echter bij haar inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan de GRS A2 doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

5.4 Samenwerkingsverbanden

De GRS A2 hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerking binnen de eigen organisatie als voor samenwerking met andere samenwerkingsverbanden, gemeenten of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningschappen, belastingen, handhaving en veiligheid, ICT, P&O en sociale regelgeving.

5.5 Bepalen van de inkoopprocedure

De GRS A2 zal per inkoop bepalen welke inkoopprocedure zij zal doorlopen. Er worden geen bedragen vastgelegd. De te doorlopen inkoopprocedure wordt onderbouwd in de op te stellen inkoopstrategie. Een juist gebruik van de inkoopstrategie leidt er ondermeer toe dat er bewuste keuzes worden gemaakt en dat wordt voldaan aan de motiveringsverplichtingen die vanuit de aanbestedingsregels op de GRS A2 rusten. De zwaarte van de motivering en het aantal onderwerpen waarover gemotiveerd moet worden is mede afhankelijk van het bedrag van de inkoop. Om deze reden zijn er een drietal formats opgesteld; een verkorte strategie en een uitgebreide inkoopstrategie voor gebruik door medewerkers van de GRS A2 en een format voor gebruik door medewerkers van Bizob. De inkoopstrategie moet schriftelijk door de directie van de GRS A2 worden goedgekeurd.

 

De GRS A2 hanteert een drempel van € 5.000 voor werken, leveringen en diensten waaronder geen inkoopstrategie wordt opgesteld. Het hanteren van deze drempel vermindert de administratieve lasten van de GRS A2 en verbetert de kansen op opdrachten voor het MKB.

 

Het vastleggen van bovenstaande bepaling in het beleid leidt tot een financiële rechtmatigheid maar een juridische onrechtmatigheid. De GRS A2 weegt de belangen van het MKB en de lastenvermindering voor haar organisatie zwaarder dan de juridische onrechtmatigheid op dit punt.

 

Leveringen en Diensten

excl. BTW

Werken

excl. BTW

Schriftelijke motivering op basis van een verkorte inkoopstrategie

Van € 5.000 tot € 30.000,-

(én alleen toepasbaar bij enkelvoudige procedures)

Van € 5.000 tot € 100.000,-

(én alleen toepasbaar bij enkelvoudige procedures)

Schriftelijke motiveringop basis van een uitgebreide inkoopstrategie

Vanaf € 30.000 ,-

Vanaf € 100.000,-

 

Wanneer de geraamde waarde van de inkoop een lagere waarde heeft dan € 30.000,- voor Leveringen, Diensten en € 100.000,- voor Werken en er toch geen enkelvoudige procedure wordt doorlopen, wordt er een schriftelijke motivering op basis van een uitgebreide inkoopstrategie opgesteld.

5.6 Raming en financiële budget

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. De GRS A2 wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.

5.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

De GRS A2 bevordert eerlijke mededinging. De betrokken ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert de GRS A2 een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). De GRS A2 wenst geen ondernemers te betrekken in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen.

6. Organisatorische uitgangspunten

6.1 Inkoopproces

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject.

 

 

s t ap

f a se inkoop proces

t oe l ichting

1

Voortraject

 • Bepalen van de inkoopbehoefte

 • Onderzoek naar de aanwezigheid van een bestaande raamovereenkomst

 • Bepalen waarde van de opdracht of raamovereenkomst

 • Aanmaken inkoopdossier

 • Opstellen inkoopstrategie

2

Specificeren

 • Opstellen offerteaanvraag

 • Opstellen overige aanbestedingsdocumenten

3

Selecteren

 • Eventuele voorselectie geïnteresseerde ondernemers

 • Bekendmaking opdracht via verzenden van de offerteaanvraag, de website en/of TenderNed

 • Offertes evalueren

 • Gunning aan winnende ondernemer

 • Informeren afgewezen ondernemers

4

Contracteren

 • Tekenen (raam) overeenkomst met (winnende) contractant

 • Registreren getekende overeenkomst

 • Opmaken inkoopdossier en ter archivering aanbieden

5

Bestellen

 • Uitvoeren van de opdracht

 • Eventueel met het doen van bestellingen

6

Bewaken

 • Bewaking budget en check op facturen

 • Overleg met en controle op de opdrachtnemer

7

Nazorg

 • Evaluatie inkoopproces

 

Bovengenoemde stappen staan nader uitgewerkt in het Handboek inkopen. In dit handboek wordt dieper ingegaan op bovengenoemde stappen. Op deze wijze wordt een professioneel, uniform en doelmatig inkoopproces nagestreefd.

6.2 Inkoop in de organisatie

De GRS A2 heeft ervoor gekozen de kennis en ondersteuning op het gebied van inkoop te bundelen door deel te nemen in Bureau inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob). Bizob voert een aantal strategische en tactische inkooptaken uit, bundelt kennis over inkoop en juridisch gerelateerde zaken, rapporteert over het inkoopbeleid en neemt deel in diverse werkgroepen met betrekking tot inkoop. Daarnaast worden er samen met andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen inkoopprojecten doorlopen om op deze wijze voordelen te behalen op het gebied van prijs, kwaliteit en kennis. Bij de deelname aan deze trajecten wordt gewerkt conform de code gezamenlijke projecten (joint procurement) van 7 november 2012.

6.3 Verantwoordelijken

Inkoop wordt concreet uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. De directie van de GRS A2 is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het inkoopbeleid.

6.4 Klachtenregeling

De GRS A2 stelt geen eigen klachtenmeldpunt in, maar zet zich proactief in voor overleg met ondernemers aangaande de betreffende inkoop- en aanbestedingstrajecten. Indien een ondernemer bezwaar heeft tegen (een onderdeel van) een aanbestedingsprocedure dient zij dit bezwaar voor te leggen aan de GRS A2 zodat zij de mogelijkheid heeft dit bezwaar zo nodig weg te nemen. Mocht de ondernemer menen dat de GRS A2 het bezwaar niet voldoende heeft weggenomen waardoor de ondernemer een klacht wil indienen, dan kan de ondernemer zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts. De klachtenprocedure staat nader uitgewerkt op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts. In elke aanbestedingsprocedure zal een verwijzing worden gemaakt naar deze procedure.

Vastgesteld op 3 juli 2017

Naar boven