Besluit aanwijzing functionaris inzake Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 8 november 2021 houdende de aanwijzing van een functionaris die is belast met de verwerking van politiegegevens als bedoeld in artikel 1 onder f van het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overwegende dat

* Het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren van 6 februari 2019 erin voorziet dat onderdelen van de Wet politiegegevens van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de verwerking van persoonsgegevens door een buitengewoon opsporingsambtenaar;

* Artikel 1 onder f van het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren voorziet in het aanwijzen van een bevoegde functionaris die is belast met de verwerking van politiegegevens als bedoeld in artikel 2:10 eerste lid van het Besluit politiegegevens.

 

BESLUIT VAST TE STELLEN:

 

Artikel 1

Aan te wijzen als functionarissen als bedoeld in artikel 1 onder f van het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren:

1. De leidinggevende van het team Toezicht en Handhaving Intensieve handhaving en BRZO van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

2. De door de onder 1 genoemde leidinggevende als tijdelijk aangewezen vervanger van deze leidinggevende van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

Artikel 2

De aanwijzing tot functionaris onder het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren geschiedt tot beëindiging van het dienstverband dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de onder artikel 1 genoemde functie

 

Artikel 3

1. Dit besluit wordt bekend gemaakt in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en treedt in werking op de dag na publicatie.

2. Vanaf het moment van inwerkingtreding komt het Besluit aanwijzing functionaris inzake Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2019 van 8 oktober 2019 te vervallen.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing functionaris inzake Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2021.

 

Zaanstad, 8 november 2021

De Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

Loes de Maat

 

Naar boven