Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Hollands Midden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Hollands MiddenBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 985VerordeningenAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden inhoudende de aanwijzing van extra toezichthouders (artikel 4.2. van de 12e Noodverordening COVID-19 VRHM 20 september 2020)

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,

 

gelet op:

- artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 39, eerste lid van de Wet Veiligheidsregio’s;

- artikel 176 Gemeentewet;

- artikel 4.2 sub b en c van de 12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands;

Midden;

 

overwegende:

- dat het wenselijk is om voor de toezicht op de naleving van deze verordening, al dan niet tijdelijk, het aantal toezichthouders uit te breiden;

- dat met de gemeente Capelle aan den IJssel, vallend onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond afspraken zijn gemaakt over de inzet van toezichthouders binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden;

- dat dit besluit de eerder afgegeven aanwijzingsbesluiten, voor zover deze niet zijn ingetrokken, onverlet laat;

 

BESLUIT:

 

 

 

Artikel 1 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de 12e Noodverordening COVID-19

Veiligheidsregio Hollands Midden bepaalde belast worden aangewezen:

a. buitengewoon opsporingsambtenaren die door bestuursorganen van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn aangewezen en bevoegd zijn om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden (www.vrhm.nl) en treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt tevens zo spoedig mogelijk in het Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing extra toezichthouders 12e

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden.

 

 

 

Leiden, 25 september 2020

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN,

drs. H.J.J. Lenferink

Toelichting:

Het is wenselijk om extra toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. Er is gekozen voor de aanwijzing van een brede categorie aan toezichthouders.

De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders bevoegd zijn om binnen het gehele grondgebied van de veiligheidsregio Hollands Midden toezicht te houden over de noodverordening. Dit is als extra handhavingsmiddel nodig om het naleven van de noodverordening uit te kunnen voeren door een toezichthouder die niet bekend is bij de lokale horeca.