Blad gemeenschappelijke regeling van Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepalingBlad gemeenschappelijke regeling 2020, 935BeleidsregelsAANWIJZINGSBESLUIT 2020

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW);

 

 

 

Overwegende dat:

 

 • De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 per 1 januari 2016 van kracht is;

 • Het Dagelijks Bestuur gelet op artikel 12 onderdeel g van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 één of meer ambtenaren van het SVHW kan aanwijzen als Inspecteur, Ontvanger, Ambtenaar van het SVHW en Belastingdeurwaarder.

 

Gelezen het voorstel van de Directie SVHW d.d. 16 september 2020 (D.B. 20/93)

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • de directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

 

 • 2.

  aan te wijzen als de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • het afdelingshoofd Invordering van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

 

 • 3.

  aan te wijzen als de ambtenaren, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • A.

  de volgende medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling:

 

 • de directeur;

 • het afdelingshoofd invordering;

 • het afdelingshoofd bestanden;

 • het afdelingshoofd heffingen;

 • de Controller;

 • de senior medewerkers invordering;

 • de senior medewerkers bestanden;

 • de senior medewerkers heffingen;

 • de medewerkers invordering A;

 • de medewerkers invordering B;

 • de administratief medewerkers invordering;

 • de WOZ-specialisten;

 • de WOZ-taxateurs;

 • de medewerkers WOZ A;

 • de medewerkers WOZ B;

 • de medewerkers bestanden A;

 • de medewerkers bestanden B;

 • de bestandscontroleurs;

 • de juridisch medewerkers heffingen;

 • de medewerkers heffingen A;

 • de medewerkers heffingen B;

 • de administratief medewerkers heffingen;

 • de medewerkers financiële administratie;

 • de medewerkers automatisering;

 • de medewerkers van het KCC.

 • de specialisten invordering;

 • de specialisten bestandsbeheer;

 • de specialisten heffingen;

 • de adviseurs financiën en interne controle.

 

 • A.

  de deurwaarders in dienst van Cannock Chase aangesteld als onbezoldigd ambtenaar.

 

 • B.

  de adviseurs Heffingen werkzaam bij de afdeling handhaving van het waterschap Hollandse Delta aangesteld als onbezoldigd ambtenaar.

 

 • 4.

  aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel d, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel d, van de Waterschapswet voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

 

 • de deurwaarders in dienst van Cannock Chase aangesteld als onbezoldigd ambtenaar.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie. Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Aanwijzingsbesluit 2017 ingetrokken.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 16 september 2020 in het Dagelijks Bestuur SVHW.

Directeur, Voorzitter,

R.S. Heij MBA J.L. van Driel